Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
E130038
  klaver icoon
Laatste revisie: 29-05-2015

E130038 - Voorstel voor een verordening inzake de uitvoering van het elfde Europees OntwikkelingsfondsHet Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) is het belangrijkste financiële instrument voor de uitvoering van EU ontwikkelingssamenwerking met de Afrikaanse en Caribische landen en landen in de Stille Oceaan (ACP-landen), zoals vastgelegd in het Verdrag van Cotonou. Het huidige EOF loopt in 2013 af en met dit voorstel wil de Commissie komen tot invulling van een 11e termijn voor het EOF (2014-2020).


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: gepubliceerd in Europees publicatieblad.

nationaal

Op 12 november 2013 nam de commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) de brief van de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 30 oktober 2013 voor kennisgeving aan.

Europees

Op 26 juni 2013 bereikten vertegenwoordigers van de lidstaten van de Europese Unie overeenstemming over een Intern AkoordPDF-document voor het elfde Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) voor de periode 2014-2020. Dit Intern Akkoord werd op 6 augustus 2013 gepubliceerd in het officiële publicatieblad van de Europese Unie. De vaststelling van dit Intern Akkoord werd gevolgd door onderhavige uitvoeringsverordening, het op 25 september 2013 gepubliceerde verordeningsvoorstelPDF-document inzake het financieel reglement van toepassing op het 11e EOF en het op 27 september 2013 gepubliceerde voorstel voor een besluitPDF-document betreffende overgangsmaatregelen voor het beheer van het EOF tussen 1 januari 2014 en de inwerkingtreding van het 11e EOF.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2013)445PDF-document, d.d. 26 juni 2013

rechtsgrondslag

Artikel 21 van het VEU en Artikel 208 van het VWEU

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen

verwant dossier


Implementatie

Verordening (EU) nr. 2015/322PDF-document werd op 2 maart 2015 ondertekend door de Raad en op 3 maart 2015 gepubliceerd in Pb EU L58. De verordening treedt in werking op 6 maart 2015.


Behandeling Eerste Kamer

Op 12 november 2013 nam de commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) de brief van de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 30 oktober 2013 voor kennisgeving aan.

De minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking reageerde op 30 oktober 2013 op de brief van de commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 1 oktober 2013. De commissie BDO zal de reactie van de minister op 12 november 2013 bespreken.

Op 1 oktober 2013 stelde de commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) de conceptrief aan de regering vast. De brief werd nog dezelfde dag verstuurd aan de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

De fracties van de PvdA en CDA in de commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) leverden op 24 september 2013 inbreng voor schriftelijk overleg met de regering. De conceptbrief aan de regering zal worden besproken op 1 oktober 2013.

De commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) besprak op 9 juli 2013 de procedure voor behandeling. De commissie besloot om op 24 september 2013 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg met de regering.

Op 13 december 2011 deelde de commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) tijdens de behandeling van de mededeling over het 11e Europees Ontwikkelingsfonds 2014-2020 (e110088) mede het wetgevingsvoorstel betreffende de tenuitvoerlegging van het 11e Europees Ontwikkelingsfonds met belangstelling af te wachten. Dit voorstel werd op 26 juni 2013 gepubliceerd.


Standpunt Nederlandse regering

Op 1 november 2013 heeft de Nederlandse regering een BNC-fiche gepubliceerd over het voorstel voor een verordening inzake het Financieel Reglement van toepassing op het 11e EOF en het voorstel voor een Besluit  betreffende overgangsmaatregelen voor het beheer van het EOF tussen 1 januari 2014 en de inwerkingtreding van het 11e EOF. Hierin gaat de Nederlandse regering ook in op onderhavig voorstel.

Uit het BNC-fiche blijkt onder meer dat Nederland het voorstel van de Commissie ondersteunt om het Financieel Reglement voor het 11e EOF zoveel mogelijk te harmoniseren met het Financieel Reglement voor de algemene EU begroting. Nederland beziet het voorstel in samenhang met het voorstel van de Commissie voor de Uitvoeringsverordening (COM(2013)445), die beide zijn opgehangen onder het Intern Akkoord voor het 11e EOF. Nederland zal zich hard maken voor een sterke en consistente verwijzing naar gezamenlijke programmering; een verwijzing naar de meer politieke benadering van begrotingssteun; een sterke resultaat- en impactmeting; behoud van bepalingen die bijdragen aan verbeterd financieel beheer en een betere verantwoording over EU fondsen; en behoud van bepalingen die het mandaat vastleggen van de Europese Rekenkamer om de rechtmatigheid van EOF fondsen te beoordelen. Deze inzet stemt overeen met de Nederlandse inzet voor de Verordeningen van de instrumenten van extern beleid die worden gefinancierd lastens Categorie IV van de EU-begroting.

Nederland ondersteunt tevens het voorstel van de Commissie tot oprichting van een overbruggingsfaciliteit. Hiermee wordt een financieringsgat tussen 1 januari 2014 en de inwerkingtreding van het Intern Akkoord voor het 11e EOF voorkomen. Nederland zal aandringen op een heldere uitleg over de praktische werking en precieze consequenties van deze overbruggingsfaciliteit.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) is het belangrijkste financiële instrument voor de uitvoering van EU ontwikkelingssamenwerking met de Afrikaanse en Caribische landen en landen in de Stille Oceaan (ACP-landen), zoals vastgelegd in het Verdrag van Cotonou.  Het huidige EOF loopt in 2013 af en met dit voorstel wil de Commissie komen tot invulling van een 11e termijn voor het EOF (2014-2020). De Europese Raad heeft in februari een globaal bedrag vastgesteld voor het EOF van 30.506 miljoen euro. In 2011 deed de Europese Commissie middels een mededeling (COM(2011)837) een eerste aanzet om tot een gezamenlijk akkoord te komen voor de invulling van het 11e EOF. In het nu voorliggende voorstel hoopt de Commissie tot een definitief akkoord te komen.

Naast onderhavige uitvoeringsverordening publiceerde de Europese Commissie op 25 september 2013 een verordeningsvoorstelPDF-document inzake het financieel reglement van toepassing op het 11e EOF en op 27 september 2013 een voorstel voor een besluitPDF-document betreffende overgangsmaatregelen voor het beheer van het EOF tussen 1 januari 2014 en de inwerkingtreding van het 11e EOF.


Behandeling Raad

Tijdens de ACS - EU Raad van Ministers op 7 juni 2013 werd een akkoord bereikt over het financieringsmechanisme voor het elfde Europees Ontwikkelingsfonds voor de periode 2014-2020. Voor de periode van 1 januari 2014 tot en met 21 december 2020 is er 31,589 miljard euro beschikbaar voor financiële steun aan de ACS-landen. Dit akkoord is vastgelegd in besluit nr 1/2013PDF-document van de ACS-EU-Raad van Ministers van 26 juni 2013.

Op 28 mei 2013 heeft de Raad voor Ontwikkelingssamenwerking het standpunt van de EU vastgesteld ten aanzien van het financieel protocol betreffende het Elfde Europees Ontwikkelingsfonds (EOF), voor de periode 2014-2020. Verwacht wordt dat de ACS-EU-Raad van ministers in de zitting op 6 en 7 juni in Brussel het protocol zal bijwerken en aannemen, dat vervolgens zal worden toegevoegd aan de Overeenkomst van Cotonou.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

  • Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing over het verordeningsvoorstel medische hulpmiddelen
    Europees Parlement - P7_TA-PROV(2014)0266
    2 april 2014
    www.europarl.europa.eu/...

Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen

Sociale media menu


Volg via