E130039
  ruit icoon
Laatste revisie: 21-04-2015

E130039 - Voorstel voor een verordening over Europese langetermijninvesteringsfondsenHet voorliggende richtlijnvoorstel heeft tot doel om een kader te stellen voor beleggingsfondsen die bedoeld zijn voor beleggers die voor lange tijd geld in ondernemingen en projecten willen stoppen. Deze particuliere Europese langetermijnbeleggingsfondsen (European Long-Term Investment Funds, ELTIF's) zouden alleen investeren in bedrijven die behoefte hebben aan geldmiddelen die hun voor een lange periode worden toevertrouwd.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.

nationaal

De commissie Financiën heeft het voorstel voor een verordening op 24 september 2013 alsnog voor kennisgeving aangenomen.

Europees

De Raad van de Europese Unie heeft op 20 april 2015 de tekst voor een verordening aangenomen. Deze vaststelling volgt op het bereikte akkoord met het Europees Parlement van december 2014. De verordening treedt in werkin op de 20e dag na publicatie in het officiële publicatieblad.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2013)462PDF-document, d.d. 26 juni 2013

rechtsgrondslag

Artikel 114 van het VWEU

commissie Eerste Kamer

verwant dossier


Behandeling Eerste Kamer

De commissie Financiën heeft het voorstel voor een verordening op 24 september 2013 alsnog voor kennisgeving aangenomen.

De commissie besluit inbreng ten behoeve van schriftelijk overleg te leveren op 24 september 2013.

De commissie Financiën heeft dit voorstel als prioritair geselecteerd uit het werkprogramma 2013 van de Europese Commissie.


Behandeling Tweede Kamer

De commissie Financiën heeft op 4 september 2013 het BNC-fiche besproken en besloten dat deze wordt toegevoegd aan de agenda van een algemeen overleg Kredietverlening dat naar plaatsvond op 20 november 2013.

De Tweede Kamercommissie heeft het voorstel voor een verordening ook als prioritair geselecteerd en heeft deze prioriteit herbevestigd tijdens de procedurevergadering op 3 juli 2013. De behandeling wordt na het zomerreces voortgezet.


Standpunt Nederlandse regering

In het BNC-fiche laat het kabinet onder andere weten dat zij in beginsel positief is over de verordening. Zoals al eerder in reactie op de Single Market Act II en groenboek langetermijnfinancieringen aangegeven, acht het kabinet het van groot belang de interne markt te versterken. Het kabinet is daarbij voorstander van een Europese aanpak om grensoverschrijdende knelpunten op de kapitaalmarkt aan te pakken, aanvullend op de activiteiten die de lidstaten al ontplooien. De financiering van de reële economie, met name risicodragende en langetermijnfinancieringen is een punt van zorg. Het belang van het bevorderen van langetermijninvesteringen wordt dan ook onderschreven door het kabinet. Het kabinet is voorstander van een Europese aanpak om belemmeringen voor grensoverschrijdende langetermijninvesteringen weg te nemen.

Europese langetermijninvesteringsfondsen kunnen behulpzaam zijn voor bedrijven bij het verkrijgen van kapitaal voor langetermijninvesteringen zoals investeringen in infrastructuur of duurzame energie. Vooral de introductie van het paspoort kan het ophalen van kapitaal binnen de interne markt van de EU vergemakkelijken. Vooral voor beheerders die aanbieden aan niet-professionele beleggers kan het paspoort een positief effect hebben, aangezien het nu niet mogelijk is om binnen Europa met een paspoort langetermijninvesteringsfondsen aan te bieden aan niet-professionele beleggers. Door het gezamenlijk bieden van een paspoort, specifieke beleggingseisen en productvoorwaarden kan een duidelijk herkenbaar Europees 'label' ontstaan dat bij kan dragen aan de beschikbaarheid en populariteit van dergelijke langetermijnfondsen.

Wel is nog onduidelijk in hoeverre de langetermijninvesteringsfondsen in de praktijk daadwerkelijk zullen voorzien in een behoefte van beleggers. Door de implementatie van de richtlijn beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen is het op dit moment al mogelijk om met een Europees paspoort grensoverschrijdend rechten van deelneming in een beleggingsinstelling (waarin langetermijnbeleggingen kunnen worden aangehouden) aan te bieden aan professionele beleggers.

Er zijn geen sterke aanwijzingen dat niet-professionele beleggers een grote behoefte hebben aan langetermijninvesteringsfondsen, waaraan nu niet voldaan kan worden. Nederland zal op dit punt om nadere onderbouwing vragen in de onderhandelingen. Voor niet-professionele beleggers zijn de extra eisen met betrekking tot consumentenbescherming belangrijk. De Commissie doet hier voorstellen voor. Nederland zal in de onderhandelingen aandacht vragen voor een hoog niveau van bescherming voor niet-professionele beleggers.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Het voorliggende richtlijnvoorstel heeft tot doel om een kader te stellen voor beleggingsfondsen die bedoeld zijn voor beleggers die voor lange tijd geld in ondernemingen en projecten willen stoppen. Deze particuliere Europese langetermijnbeleggingsfondsen (European Long-Term Investment Funds, ELTIF's) zouden alleen investeren in bedrijven die behoefte hebben aan geldmiddelen die hun voor een lange periode worden toevertrouwd. Volgens de Europese Commissie sluit dit voorstel aan op de bredere noodzaak om de financiering van de reële economie weer op gang te brengen door een verbetering van de mix en algehele veerkracht van de verschillende financieringsbronnen. In dit verband kan het nieuwe ELTIF ervoor zorgen dat voor het bedrijfsleven naast bancaire financiering meer niet-bancaire financiering beschikbaar komt.

Naar het oordeel van de Europese Commissie voorziet het onderhavige richtlijnvoorstel in een specifieke behoefte ten opzichte van bestaande investeringsfondsen. Op dit moment worden de EU-markten voor investeringsfondsen gedomineerd door fondsen die onder de ICBE-richtlijn (ICBE staat voor instelling voor collectieve belegging in effecten) opereren. De ICBE-richtlijn bevat een reeks productvoorschriften die gevolgd worden door beleggingsfondsen die voor niet-professionele beleggers beschikbaar zijn, maar is gericht op overdraagbare effecten teneinde ervoor te zorgen dat voldoende liquiditeit beschikbaar is voor onmiddellijke terugbetalingen. Daardoor zijn ICBE's niet geschikt voor de financiering van geduldkapitaalinvesteringen in infrastructuur- en andere projecten.

Het ELTIF-voorstel richt zich volgens de Commissie op een brede waaier van langetermijnactivaklassen en beoogt de vorming van een investeringsfonds dat ook aan niet-professionele beleggers mag worden verkocht. Drie belangrijke kenmerken moeten daarom aanwezig zijn: 1) specifieke productvoorschriften voor de in aanmerking komende activa en de diversificatie ervan, 2) een hoog competentieniveau bij degenen die een ELTIF mogen beheren en verhandelen, en 3) een afstemming van de investeringshorizon van een ELTIF op de uitstapverwachtingen van beleggers in zo'n fonds.


Behandeling Raad

De Raad van de Europese Unie heeft op 20 april 2015 de tekst voor een verordening aangenomen. Deze vaststelling volgt op het bereikte akkoord met het Europees Parlement van december 2014. De verordening treedt in werkin op de 20e dag na publicatie in het officiële publicatieblad.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

De Poolse Sejm heeft op 28 augustus 2013 een standpunt vastgesteld ten aanzien van het onderhavige voorstel. Men stelt hierin onder andere dat het voorstel beter kan worden gegoten in de vorm van een richtlijn in plaats van een verordening gezien de proportionaliteit van het voorstel.

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen