Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
E140010
  klaver icoon
Laatste revisie: 19-03-2014

E140010 - Commissiemededeling: Resultaten van diepgaande evaluaties op grond van Verordening (EU) nr. 1176/2011 betreffende de preventie en correctie van macro-economische onevenwichtighedenDe onderhavig mededeling bevat conclusies van de zogenaamde diepgaande evaluaties (DEV's) door de Europese Commissie van de economieën van 17 lidstaten. Tevens besteedt de Commissie aandacht aan de vooruitgang van deze lidstaten op het gebied van de correctie van de begrotingstekorten en geeft zij haar geactualiseerde adviezen over ontwerpbegrotingsplannen van afgelopen jaar. De diepgaande evaluaties maken deel uit van het Europees semester van economische beleidscoördinatie, de jaarlijkse cyclus van economische governance.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.

nationaal

De commissie Financiën heeft op 18 maart 2014 deze commissiemededeling nader besproken en voor kennisgeving aangenomen. 

Europees

Op 5 maart 2014 heeft de Europese Commissie haar conclusies bekendgemaakt van de diepgaande evaluaties (DEV's) van de economieën van 17 lidstaten. In hetzelfde document beoordeelde de Commissie de vooruitgang op het gebied van de correctie van de begrotingstekorten in de betrokken lidstaten en actualiseerde zij haar adviezen over ontwerpbegrotingsplannen van afgelopen jaar. 


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2014)150PDF-document, d.d. 5 maart 2014

commissie Eerste Kamer

verwant dossier


Behandeling Eerste Kamer

De commissie Financiën heeft op 18 maart 2014 deze commissiemededeling nader besproken en voor kennisgeving aangenomen. 

Op verzoek van de fractie van de SP in de commissie Financiën op 11 maart 2014 zal deze commissiemededeling in een komende commissievergadering besproken worden. 


Samenvatting voorstel Europese Commissie

De onderhavig mededeling bevat conclusies van de zogenaamde diepgaande evaluaties (DEV's) door de Europese Commissie van de economieën van 17 lidstaten. Tevens besteedt de Commissie aandacht aan de vooruitgang van deze lidstaten op het gebied van de correctie van de begrotingstekorten en geeft zij haar geactualiseerde adviezen over ontwerpbegrotingsplannen van afgelopen jaar. De diepgaande evaluaties maken deel uit van het Europees semester van economische beleidscoördinatie, de jaarlijkse cyclus van economische governance.

De individuele diepgaande evaluaties zijn een analytische basis die moet leiden tot een dialoog met de lidstaten wanneer zij hun nationale hervormingsprogramma's en stabiliteits- en convergentieprogramma's (begrotingsplannen op middellange termijn) opstellen. Deze moeten tegen eind april bij de Commissie worden ingediend en worden begin juni beoordeeld, wanneer de Commissie in de slotfase van het Europees semester een bijgewerkte reeks landenspecifieke aanbevelingen zal presenteren. Voor de lidstaten met buitensporige onevenwichtigheden zal zij eveneens in juni beslissen of andere stappen noodzakelijk zijn. 

De onevenwichtigheden en buitensporige onevenwichtigheden die de lidstaten zullen

moeten aanpakken hebben een verschillend karakter. Echter, in algemene zin concludeert de Commissie dat het economisch herstel aan houdt, maar dat er uitdagingen blijven bestaan. Als gemeenschappelijke uitdagingen voor de lidstaten noemt zij onder meer de grote externe passiva in sommige economieën, beperkte kostenproductiviteit voor met name de Zuidelijke lidstaten en aanhoudende grote overschotten op de lopende rekening. Voortdurende beleidsactie is volgens de Europese Commissie nodig om ervoor te zorgen dat Europa terugkeert naar sterkere maar duurzame groei en de werkloosheid vermindert. Ook wijst de Commissie op het belang niet-kosten gerelateerde concurrentiekracht en van deleveraging op de private consumptie en investeringen. Voor wat betreft begrotingskwesties merkt de Commissie onder meer op dat sommige lidstaten de begrotingsconsolidatie moeten opvoeren om te kunnen voldoen aan hun tekortdoelstellingen.

In de werkdocumenten gevoegd bij de mededeling gaat de Commissie nader in op de situatie in de verschillende lidstaten, waaronder Nederland. 

Website Europese Commissie: Macroeconomic Imbalance Procedure


Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen

Sociale media menu


Volg via