E150001
  klaver icoon
Laatste revisie: 03-08-2021

E150001 - Voorstel voor een verordening tot wijziging van de DublinverordeningDit voorstel beoogt een wijziging van de Dublinverordening naar aanleiding van uitspraak C-648/11PDF-document van het Hof van Justitie.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.

nationaal

De staatssecretaris van V&J heeft nadere vragen van de commissie I&A/JBZ van 13 maart 2015 bij brief van 20 april 2015 beantwoord. De commissie heeft deze antwoorden op 28 april 2015 voor kennisgeving aangenomen.

Europees

Op 21 juni 2019 heeft de Europese Commissie het voorstel ingetrokken.


Kerngegevens

volledige titel

Voorstel voor een verordening tot wijziging van Verordening (EU) nr. 604/2013 wat betreft de vaststelling welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat is ingediend door een niet-begeleide minderjarige zonder gezinsleden, broers of zussen of familieleden die legaal in een lidstaat verblijven

document Europese Commissie

COM(2014)382PDF-document, d.d. 26 juni 2014

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein


Behandeling Eerste Kamer

De staatssecretaris van V&J heeft nadere vragen van de commissie I&A/JBZ van 13 maart 2015 bij brief van 20 april 2015 beantwoord. De commissie heeft deze antwoorden op 28 april 2015 voor kennisgeving aangenomen.

Op 10 maart 2015 stelde de commissie I&A/JBZ een conceptbrief met nadere vragen over het verordeningsvoorstel vast. De brief werd op 13 maart 2015 aan de minister van Veiligheid en Justitie verstuurd.

De commissie I&A/JBZ besprak de reactie van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 25 februari 2015 op 3 maart 2015. De leden van GroenLinks besloten nadere vragen te stellen aan de staatssecretaris. Een conceptbrief zal op 10 maart 2015 worden besproken.

De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie reageerde op 25 februari 2015 op de schriftelijke vragen van de leden van GroenLinks en SP in de commissie I&A/JBZ van 28 januari 2015.

De commissie I&A/JBZ besprak op 27 januari 2015 een notitie van de commissie Meijers naar aanleiding van de geannoteerde agenda van de informele JBZ-Raad van 29-30 januari 2015. In deze notitie gaat de Commissie Meijers in op onderhavig voorstel. De leden van de fracties van GroenLinks en SP besloten de regering te vragen schriftelijk te reageren op de opmerkingen van de commissie Meijers. De brief werd op 28 januari 2015 aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie verstuurd.


Behandeling Tweede Kamer

Voorafgaand aan de informele JBZ-Raad van 29-30 januari 2015 voerde de commissie voor Veiligheid en Justitie schriftelijk overleg met de bewindslieden van Veiligheid en Justitie. In het schriftelijk overleg, wat op 28 januari 2015 werd vastgesteld, werden door verschillende fracties vragen gesteld over het verordeningsvoorstel.

Op 21 januari 2015 stuurde de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie de geannoteerde agenda van de JBZ-Raad van 29-30 januari 2015 aan het parlement. Hierin geeft hij de laatste stand van zaken weer over de amendering van de EU-Dublinverordening, zoals toegezegd op 3 december 2014.

Tijdens het algemeen overleg over de JBZ-Raad van 4-5 december 2014 op 3 december 2014 heeft de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie de Tweede Kamer toegezegd de Kamer in de geannoteerde agenda van de informele JBZ-Raad van 29-30 januari 2015 te informeren over de stand van zaken van de amendering van de EU-Dublinverordening.


Standpunt Nederlandse regering

De Nederlandse regering stuurde op 2 september 2014 haar standpunt aan de Kamer. Hieruit blijkt onder meer dat Nederland waarde hecht aan de doelstellingen van de Dublinverordening. De Dublinverordening heeft ten doel een duidelijke en hanteerbare methode te ontwikkelen om snel vast te stellen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat is ingediend in een EU lidstaat en in een ruimte zonder controles aan de binnengrenzen. Hiermee moet een situatie worden vermeden waarin alle lidstaten stellen dat zij niet verantwoordelijk zijn voor de behandeling van een asielverzoek. De verordening is ook ingevoerd om het verschijnsel van het asielshoppen te bestrijden door te voorkomen dat misbruik wordt gemaakt van asielprocedures, doordat dezelfde persoon gelijktijdig of achtereenvolgens in verschillende lidstaten meerdere asielverzoeken indient. Met het tegengaan van asielshoppen wordt bevorderd dat de asielzoeker, zo spoedig en eenduidig als mogelijk is, duidelijkheid krijgt over zijn toekomstperspectief. Nog meer dan bij volwassenen, is dit voor minderjarigen van groot belang. Het kabinet erkent het uitgangspunt dat bij alle procedures waarin de verordening voorziet, de lidstaten de belangen van het kind voorop stellen.

Nederland ondersteunt het initiatief om duidelijk(er) vast te leggen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat door een AMV wordt ingediend. In tegenstelling tot hetgeen de Commissie heeft voorgesteld, vindt het kabinet echter dat in beginsel niet de lidstaat van verblijf, maar de lidstaat waar het asielverzoek het eerst werd ingediend, verantwoordelijk is voor de behandeling ervan.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Op 21 juni 2019 heeft de Europese Commissie het voorstel ingetrokken.

In afwachting van de uitspraak van het Hof van Justitie in de zaak C-648/11PDF-document hebben de medewetgevers tijdens de onderhandelingen over de Dublin III-verordening besloten geen wezenlijke wijzigingen aan te brengen in het artikel 8, lid 4. Dit artikel ziet toe op het vaststellen van de verantwoordelijke lidstaat voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming van een niet-begeleide minderjarige zonder gezinsleden, broers of zussen of familieleden die legaal in een lidstaat verblijven.

Het Hof heeft op 6 juni 2013 in de zaak C-648/11 bepaald dat in dergelijk geval de lidstaat verantwoordelijk is waar deze minderjarige zich bevindt nadat hij er een asielverzoek heeft ingediend. De voorliggende wijziging van de verordening beoogt de verordening op dit punt aan te passen en voorziet in twee gevallen. De situatie van een alleenstaande minderjarige vreemdeling die in meer dan een lidstaat een asielaanvraag heeft ingediend waaronder de lidstaat waarin hij zich bevindt en de situatie van een alleenstaande minderjarige vreemdeling die in een of meer lidstaten een asielaanvraag heeft ingediend en die zich op het grondgebied van een lidstaat bevindt waar hij geen aanvraag heeft ingediend.


Behandeling Raad

JBZ-Raad 15-16 juni 2015 (agendapunt II.3)

Tijdens de JBZ-Raad van 15-16 juni 2015 heeft het Voorzitterschap de Raad geïnformeerd inzake het aanvangen van de triloog van de verordening tot wijziging van de Dublinverordening.

JBZ-Raad 12-13 maart 2015

Uit de geannoteerde agenda bleek onder meer dat op 5 februari 2015 de gezamenlijke Raadspositie is aangenomen. De Raadspositie is in lijn met het standpunt van het Kabinet, zoals vermeld in het BNC-fiche van 2 september 2014. Tijdens de Raad gaf het Voorzitterschap aan dat er trilogen staan gepland.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Het Europees Parlement heeft op 6 mei 2015 een positie aangenomen in de eerste lezing.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

Op 16 september 2014 heeft het Portugese Parlement een opinie aangenomen inzake dit voorstel.

Op 30 juli 2014 heeft de Italiaanse senaat een opinie aangenomen inzake dit voorstel.

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Reacties Derden

Op 13 april 2015 leverde de heer Louis Middelkoop namens de commissie Meijers een bijdrage tijdens een bijeenkomst van de LIBE-commissie van het Europees Parlement over de positie van niet-begeleide minderjarigen in de Dublin-IIIverordening.

De commissie Meijers publiceerde op 27 januari 2015 een notitie naar aanleiding van de geannoteerde agenda van de informele JBZ-Raad van 29-30 januari 2015. In deze notitie gaat de Commissie Meijers in op onderhavig voorstel.


Alle bronnen