E150005
  klaver icoon
Laatste revisie: 19-03-2019

E150005 - Groenboek; het opbouwen van een kapitaalmarktenunieHet doel van het groenboek over de kapitaalmarktenunie is een impuls te geven aan een debat in de EU over de mogelijke maatregelen die nodig zijn voor het creëren van een echte eengemaakte markt voor kapitaal (zie ook de e-dossiers over uitgebrachte commissievoorstellen inzake de kapitaalmarktunie E150024, E150025 en E150026).


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.

nationaal

Tijdens de commissievergadering van de commissie Financiën op 21 april 2015 gaf geen van de fracties aan behoefte te hebben aan schriftelijk overleg met de regering en/of de Europese Commissie over het groenboek.

Europees

Op 15 maart 20-19 publiceerde de Europese Commissie een Commissiemededeling (COM(2019)136PDF-document) inzake de vooruitgang van de Kapitaalmarktunie.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2015)63PDF-document, d.d. 18 februari 2015

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein

verwante dossiers


Behandeling Eerste Kamer

Tijdens de commissievergadering van de commissie Financiën op 21 april 2015 gaf geen van de fracties aan behoefte te hebben aan schriftelijk overleg met de regering en/of de Europese Commissie over het groenboek.

De commissie Financiën heeft zich op 31 maart 2015 gebogen over de conceptkabinetsreactie op het groenboek en de besluitvorming in de Tweede Kamer hierover. Er werd besloten dat er op 21 april 2015 inbreng geleverd kon worden voor schriftelijk overleg zodat dit nog voor de datum van 13 mei 2015 afgerond kon worden.

Op 10 maart 2015 besloot de commissie Financiën de conceptkabinetsreactie alsmede de voorgenomen behandeling door de Tweede Kamer van deze kabinetsreactie af te wachten.

Naar aanleiding van de wekelijkse lijst met nieuw gepubliceerde Commissievoorstellen heeft de fractie van de SP tijdens de commissievergadering Financiën op 3 maart 2015 verzocht om agendering van dit groenboek.


Behandeling Tweede Kamer

De commissie voor Financiën voerde op 4 juni 2015 een algemeen overleg met de minister van Financiën over de Europese bankenunie, het groenboek kapitaalmarktunie en de werkafspraken bij ingrepen in de financiële sector.

De minister van Financiën heeft per brief op 1 mei 2015 gereageerd op de vragen van de commissie Financiën waarna op 6 mei 2015 het verslag schriftelijk overleg werd vastgesteld.

Op 23 april 2015 vond een algemeen overleg plaat ter voorbereiding op de Ecofin-raad van 24 en 25 april 2015. Eén van de onderwerpen waarover gesproken werd, was de kapitaalmarktunie. Er zijn onder meer vragen gesteld over de stand van zaken wat betreft de kapitaalmarktunie en de positie van Nederlandse pensioenfondsen in een kapitaalmarktunie.

De conceptkabinetsreactie op het groenboek werd besproken tijdens de procedurevergadering van de commissie Financiën op 25 maart 2015. De inbrengdatum voor het stellen van vragen ten behoeve van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën werd vastgesteld op donderdag 9 april 2015.

De commissie Financiën heeft dit voorstel op 2 februari 2015 als prioritair aangemerkt. Vervolgens is het voorstel tijdens de procedurevergadering op 25 februari 2015 besproken en besloot men de minister van Financiën te verzoeken voor 19 maart 2015 een kabinetsreactie naar de Kamer te sturen.


Standpunt Nederlandse regering

Op 17 maart 2015 stuurde de minister van Financiën een conceptkabinetsreactie op het groenboek kapitaalmarktenunie en consultatiedocumenten over securitisaties en herziening van prospectusrichtlijnnaar het parlement. Daarbij merkt de minister op dat hij voornemens is uiterlijk 13 mei 2015 een definitieve reactie naar de Europese Commissie te sturen.

Het kabinet is onder andere van mening dat de belangrijkste uitgangspunten in het kader van de kapitaalmarktunie zich moeten richten op

 • 1. 
  het vergroten van de beschikbaarheid van kapitaal,
 • 2. 
  het verbeteren van toegang tot financiering en
 • 3. 
  een stabiel en schokbestendig financieel en economisch systeem. Voor elk van deze uitgangspunten heeft het kabinet een aantal specifieke onderdelen geïdentificeerd. Een aantal van de prioriteiten van het kabinet zou onder het Nederlands voorzitterschap kunnen worden (uit)onderhandeld.

Samenvatting voorstel Europese Commissie

Het doel van het groenboek over de kapitaalmarktenunie is een impuls te geven aan een debat in de EU over de mogelijke maatregelen die nodig zijn voor het creëren van een echte eengemaakte markt voor kapitaal. Met het groenboek stelt de Europese Commissie zich tot doel commentaar te ontvangen van het Europees Parlement en de Raad, de andere EU-instellingen, de nationale parlementen, het bedrijfsleven, de financiële sector en alle belangstellenden. Stakeholders en belangstellenden kunnen hun bijdrage indienen tot 13 mei 2015. Na de openbare raadpleging zal de Commissie deze zomer een actieplan aannemen met haar routekaart en een tijdschema voor het creëren van de bouwstenen van een kapitaalmarktenunie tegen 2019.

Het groenboek heeft als oogmerk om binnen de EU een debat te entameren over de te nemen maatregelen en weg te nemen obstakels om een interne markt voor kapitaal te creëren. Daarmee moet onder meer de toegang tot kapitaal verbeteren voor bedrijven (met name uit het MKB) en infrastructurele bedrijven binnen Europa. Ook moeten grensoverschrijdende investeringen worden vergemakkelijkt en de kosten van kapitaal worden verlaagd. In het groenboek worden daartoe maatregelen op de korte- en lange termijn aangekondigd.

Op 15 maart 20-19 publiceerde de Europese Commissie een Commissiemededeling (COM(2019)136PDF-document) inzake de vooruitgang van de Kapitaalmarktunie.


Behandeling Raad

De Raad Ecofin van 18 en 19 juni 2015 heeft Raadsconclusies aangenomen die het initiatief van de Europese Commissie om te werken aan een kapitaalmarktunie verwelkomen. Naar verwachting zal de Europese Commissie aankomend najaar haar actieplan voor de totstandkoming van de kapitaalmarktunie presenteren.

De Raad voor Economische en Financiële Zaken op 24-25 april 2015 heeft voor het eerst gesproken over het groenboek Kapitaalmarktunie van de Europese Commissie. Binnen de Ecofinraad was er brede steun voor de voorstellen van de Commissie. De initiatieven op de korte termijn, zoals een herziening van de prospectusrichtlijn en een voorstel voor de behandeling van simpele en transparante securitisaties zijn een eerste stap naar een volledige kapitaalmarktunie. Hierover zal de Commissie mogelijk al dit najaar met concrete voorstellen komen die mogelijk behandeld zullen worden onder het Nederlands voorzitterschap tijdens de eerste helft van 2016. Een aantal lidstaten gaf aan dat de initiatieven op de korte termijn nog niet zullen leiden tot een volledige kapitaalmarktunie. Op de lange termijn zullen lidstaten meer naar elkaar toe moeten groeien op bijvoorbeeld het terrein van faillisementswetgeving om daadwerkelijk tot één kapitaalmarkt te komen. Het Lets voorzitterschap zal Raadsconclusies voorbereiden die naar verwachting bij de Ecofinraad van 19 juni 2015 kunnen worden aangenomen.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Op 9 juli 2015 heeft het Europees Parlement een resolutie aangenomen over het groenboek inzak het opbouwen van een kapitaalmarktunie.

Tijdens de plenaire vergadering van het Europees Parlement in Straatsburg op 6 juli 2015 zijn er mondelinge vragen gesteld over het groenboek. Er is vanuit het Europees Parlement behoefte aan plannen voor de kapitaalmarkt waarbij de focus moet liggen op verbetering van de interne markt en de pragmatische aanpak gesteund wordt. Het gaat om het concrete resultaat en aanpassingen daar waar nodig om de reële economie te ondersteunen, de beschikbaarheid van kapitaal voor het midden- en kleinbedrijf te vergroten en de financieringsstromen te verbeteren. De Eurocommissaris voor Financiële Stabiliteit, Financiële Diensten en Kapitaalmarktunie benadrukte dat de kapitaalmarkt bijdraagt aan een betere transfer van kapitaal door de gehele EU. Hier profiteert ook het midden- en kleinbedrijf van.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.

 • Resolutie van het Europees Parlement over het opbouwen van een kapitaalmarktunie standpunt EP Europees Parlement - P8_TA-PROV(2015)0268
  9 juli 2015
  www.europarl.europa.eu/...

Standpunten andere lidstaten (IPEX)

Het Portugees parlement heeft op 13 mei 2015 een brief gestuurd aan de Europese Commissie in het kader van de politieke dialoog waarin zij geen bezwaar maakt tegen het groenboek.

Op 8 mei 2015 heeft de Duitse Bondsraad een advies in het kader van de politieke dialoog gestuurd aan de Europese Commissie. De Bondsraad is voorstander van solide algemene voorwaarden voor een kapitaalmarktunie. De Bondsraad is van mening dat banken een essentiële rol zullen blijven spelen in de financiering van ondernemingen en economieën. Een kapitaalmarktunie kan niet noodzakelijke structurele hervormingen vervangen.

De Duitse Bondsdag heeft op 7 mei 2015 een brief gestuurd aan de Europese Commissie in het kader van de politieke dialoog. In de brief spoort zij de Europese Commissie onder andere aan de mogelijkheden voor bedrijven om financiering te krijgen uit te breiden, de toegang tot financiering van banken niet moeilijker te maken, de stabiliteit van de financiële markt te waarborgen en noodzakelijke hervormingen en investeringen niet te laten blokkeren door de kapitaalmarktunie.

Op 20 maart 2015 publiceerde het Britse House of Lords een rapport over de kapitaalmarktenunie. Het rapport vraagt onder andere aandacht voor consumenten- en investeerdersbescherming en verwelkomt de groei van peer-to-peer lenen en crowdfunding.

De parlementen van Cyprus, Kroatië, Litouwen, Portugal, Roemenië en het Verenigd Koninkrijk hebben dit dossier als prioritair aangemerkt.

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen