E150044
  klaver icoon
Laatste revisie: 17-01-2017

E150044 - Commissiemededeling inzake de uitvoering van de Europese Veiligheidsagenda: EU actieplan tegen de illegale handel in en het gebruik van vuurwapens en explosievenMet dit voorstel presenteert de Europese Commissie een actieplan voor de bestrijding van de illegale handel in vuurwapens en explosieven in de EU. Het voorstel maakt onderdeel uit van de uitvoering van de Europese Veiligheidsagenda (zie ook E150008) en is een aanvulling op eerder aangekondigde wetgevende maatregelen die de controles op de legale aanschaf en het legale bezit van vuurwapens aanscherpen en gemeenschappelijke minimumnormen voor het onbruikbaar maken van vuurwapens realiseren.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.

nationaal

Op 15 februari 2016 stuurde de minister van Veiligheid en Justitie een brief met antwoord op vragen van de commissies I&A/JBZ en V&J inzake dit EU-actieplan. Op 1 maart 2016 bespraken de commissies deze brief en is deze voor kennisgeving aangenomen.       

Europees

Tijdens de informele JBZ-Raad van 25-26 januari 2016 bespreken de ministers onder andere dit actieplan tegen illegale handel in vuurwapens en explosieven. 


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2015)624PDF-document, d.d. 2 december 2015

commissies Eerste Kamer

beleidsterrein

verwante dossiers


Behandeling Eerste Kamer

Op 15 februari 2016 stuurde de minister van Veiligheid en Justitie een brief met antwoord op vragen van de commissies I&A/JBZ en V&J inzake dit EU-actieplan. De uitgaande brief en het antwoord van de minister zijn te lezen in het verslag van een schriftelijk overleg van 22 februari 2016 (zie 34.416, A). Op 1 maart 2016 bespraken de commissies deze brief en is deze voor kennisgeving aangenomen.   

Tijdens een commissievergadering van de commissies Veiligheid en Justitie en Immigratie en Asiel/JBZ-Raad op 19 januari 2016 gaf de PvdA-fractie aan inbreng voor schriftelijk overleg te willen leveren. Na het rondzenden van deze vragen en opmerkingen besloten de fracties van de VVD, D66, en Groenlinks zich hierbij aan te sluiten. De brief werd op 25 januari 2016 verstuurd (zie 34.416, A).  

Op 16 december 2015 hebben de bewindspersonen van V&J een brief verzonden aan de Kamers over de stand van zaken van de verschillende JBZ-dossiers die onder Nederlands Voorzitterschap zullen worden behandeld, waaronder van het vuurwapenbeleid. De brief bevat een overzicht van de belangrijkste thema's en wetgevingsdossiers en van de ambities van de Nederlandse regering op het gebied van JBZ. 

Op 19 januari 2016 leveren de commissie Veiligheid en Justitie en Immigratie en Asiel/JBZ-Raad inbreng ten behoeve van schriftelijk overleg.  

Op 8 december 2015 besloten de commissies Veiligheid en Justitie en Immigratie en Asiel/JBZ-Raad deze mededeling samen met de richtlijn over terrorismebestrijding (zie E150046) in behandeling te nemen. 


Behandeling Tweede Kamer

De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie behandelt dit voorstel tijdens een procedurevergadering op 3 februari 2016. 


Standpunt Nederlandse regering

Op 15 januari 2016 stuurde de minister van Buitenlandse Zaken het BNC-fiche over deze mededeling. Uit het fiche blijkt onder andere dat Nederland positief staat tegenover dit actieplan. De Nederlandse grondhouding ten aanzien van de bevoegdheid van de EU is positief. Het actieplan bevat met name maatregelen ter versterking van de Europese samenwerking op basis van nationale bevoegdheden.

De grondhouding ten aanzien van de subsidiariteit van de voorgestelde maatregelen is volgens de regering positief. Verdergaande Europese samenwerking is essentieel voor een effectieve aanpak van de illegale handel in vuurwapens en explosieven, gezien de gemeenschappelijke markt en open grenzen in het Schengengebied.

De Nederlandse grondhouding ten aanzien van de proportionaliteit van de voorgestelde maatregelen is positief. De Europese Veiligheidsagenda (aangenomen op 28 april 2015) benoemde de noodzaak van strengere wetgeving voor de handel in vuurwapens en het moeilijker maken van toegang tot gevaarlijke stoffen, zoals explosieven, voor terroristische netwerken en criminelen. Het voorgestelde actieplan tegen illegale handel in en gebruik van vuurwapens en explosieven geeft volgens de regering op een passende wijze uitvoering aan de Europese Veiligheidsagenda. Bij de herziening van verordening 98/2013 over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren van explosieven, zullen de economische consequenties van eventuele aanpassingen afgewogen moeten worden tegen de veiligheidsbelangen.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Met dit voorstel presenteert de Europese Commissie een actieplan voor de bestrijding van de illegale handel in vuurwapens en explosieven in de EU. Het voorstel maakt onderdeel uit van de uitvoering van de Europese Veiligheidsagenda (zie ook E150008) en is een aanvulling op eerder aangekondigde wetgevende maatregelen die de controles op de legale aanschaf en het legale bezit van vuurwapens aanscherpen en gemeenschappelijke minimumnormen voor het onbruikbaar maken van vuurwapens realiseren.

Het actieplan moet ervoor zorgen dat vuurwapens, explosieven en precursoren van explosieven die voor criminele en terroristische doeleinden worden gebruikt, beter kunnen worden opgespoord, onderzocht en geconfisqueerd. De belangrijkste onderdelen van het actieplan zijn:

  • beperking van de toegang tot illegale vuurwapens en explosieven;
  • verbetering van de operationele samenwerking;
  • verbetering van het vergaren en uitwisselen van operationele informatie;
  • intensievere samenwerking met derde landen.

Behandeling Raad

Informele JBZ-Raad 25-26 januari 2016

Tijdens de Raad werd deze actieplan besproken, samen met de andere maatregelen tegen terrorisme. Er werd onder andere besproken hoe de lokale aanpak kan worden versterkt binnen de lidstaten. 

Europese Raad 17-18 december 2015

Tijdens de Raad spraken de regeringsleiders over terrorismebestrijding. Tevens werd door de leden van de ER benadrukt dat de Commissievoorstellen over de strijd tegen terrorisme en over vuurwapens snel in behandeling moeten worden genomen door de Raad.

JBZ-Raad 3-4 december 2015

Tijdens de JBZ-Raad van 3-4 december 2015 hebben de ministers dit voorstel besproken samen met andere voorstellen over terrorismebestrijding.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Op 4 december 2015 is de commissie voor Burgelijke Vrijheden, Justitie en Binnenlandse Zaken (LIBE) van het Europees Parlement aangewezen als de eerstverantwoordelijke commissie. 


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

Op 13 april 2016 stelde het Roemeense Parlement een opinie vast in het kad van politieke dialoog inzake deze mededeling. 

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen