E160019
  ruit icoon
Laatste revisie: 29-05-2018

E160019 - Voorstel voor een verordening betreffende grensoverschrijdende pakketbezorgdienstenDe algemene doelstelling van deze ontwerp-verordening is om specifieke kwesties met betrekking tot grensoverschrijdende diensten voor pakketbezorging aan te pakken.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: gepubliceerd in Europees publicatieblad.

nationaal

Op 4 oktober 2016 heeft de fractie van SP (Wezel) aangegeven inbreng te leveren inzake dit voorstel, samen met E160018 en E160020. De fractie van de SP heeft uiteindelijk hiervan afgezien.

Europees

Verordening (EU) 2018/644PDF-document werd op 18 april 2018 ondertekend door de Raad en het Europees Parlement en gepubliceerd in Pb EU L 112/19 op 2 mei 2018. De verordening is van toepassing met ingang van 22 mei 2018, met uitzondering van artikel 8, dat van toepassing is met ingang van 23 november 2019.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2016)285PDF-document, d.d. 25 mei 2016

rechtsgrondslag

Artikel 114 VWEU

commissies Eerste Kamer

beleidsterreinen

verwante dossiers


Implementatie

Verordening (EU) 2018/644PDF-document werd op 18 april 2018 ondertekend door de Raad en het Europees Parlement en gepubliceerd in Pb EU L 112/19 op 2 mei 2018. De verordening is van toepassing met ingang van 22 mei 2018, met uitzondering van artikel 8, dat van toepassing is met ingang van 23 november 2019.


Behandeling Eerste Kamer

Op 4 oktober 2016 heeft de fractie van SP (Wezel) aangegeven inbreng te leveren inzake dit voorstel, samen met E160018 en E160020. De fractie van de SP heeft uiteindelijk hiervan afgezien.

Op 12 juli 2016 besprak de commissie V&J de nieuwe voorstellen inzake de digitale interne markt van 25 mei 2016, en de bijbehorende BNC-fiches van de regering, waarbij de fractie van SP heeft aangegeven inbreng voor schriftelijk overleg te zullen leveren op 27 september 2016. Op 27 september 2016 besloot de commissie de inbreng aan te houden tot 4 oktober 2016.

Op 31 mei 2016 besloot de commissie V&J het agendapunt over dit voorstel aan te houden tot ontvangst van het BNC-fiche.


Behandeling Tweede Kamer

De Tweede Kamer stuurde schriftelijke vragen naar aanleiding van de geannoteerde agenda van de Raad voor Concurrentievermogen op 29 september 2016, waaronder over grensoverschrijdende pakketbezorging. Op 28 september 2016 stuurde de minister van Economische Zaken antwoord op deze vragen.

Op 7 juni 2016 is tijdens de procedurevergadering van de commissie Economische Zaken besloten de minister te verzoeken om binnen drie weken een versneld BNC-fiche naar de Tweede Kamer te sturen.


Standpunt Nederlandse regering

Op 8 juli 2016 stuurde de minister van Buitenlandse Zaken het fiche naar de Kamer. Hieruit blijkt onder andere dat Nederland positief is over de doelen van het voorstel. Met het publiceren van een lijst met openbare tarieven van aanbieders van de universele postdienst zal het voor consumenten makkelijker worden een goede vergelijking te maken tussen de beschikbare bezorgdiensten, aanbieders en prijzen.

Het Nederlandse oordeel ten aanzien van subsidiariteit is positief. De thematiek heeft een grensoverschrijdend karakter, waardoor een Europese aanpak het meest gewenst is om te komen tot betaalbare en efficiënte pakketbezorging in de Europese Unie. Daarbij plaatst Nederland kritische kanttekeningen bij de voorgestelde maatregelen op Europees niveau op het gebied van (i) de beoordeling van de betaalbaarheid van de openbare tarieven en (ii) de verplichting voor de aanbieders van de universele postdienst om aan derden toegang te verlenen tot de grensoverschrijdende netwerken en multilaterale overeenkomsten over eindvergoedingen.

Het kabinet beoordeelt de proportionaliteit van het voorstel deels positief en deels negatief. Het kabinet oordeelt positief over de doelstellingen die met het voorstel worden beoogd alsmede de bepaling inzake de informatieverstrekking. Het kabinet oordeelt echter negatief over de proportionaliteit van de wettelijke bepalingen betreffende de beoordeling van de betaalbaarheid van de openbare tarieven en de verplichting voor de aanbieders van de universele postdienst om aan derden toegang te verlenen tot de grensoverschrijdende netwerken en multilaterale overeenkomsten over eindvergoedingen. Zonder dat vaststaat dat zich mededingingsproblemen voordoen op de grensoverschrijdende markt voor pakketbezorgdiensten worden deze maatregelen door het kabinet als niet passend beschouwd. Bovendien voorziet het generieke mededingingstoezicht hiervoor al in passende instrumenten.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

De algemene doelstelling van deze ontwerp-verordening is om specifieke kwesties met betrekking tot grensoverschrijdende diensten voor pakketbezorging aan te pakken. Het voorstel vormt een aanvulling op zelfreguleringsinitiatieven van postbedrijven om de kwaliteit en het gemak van grensoverschrijdende pakketbezorging te verbeteren.

De specifieke doelstellingen van dit voorstel zijn ten eerste de markten efficiënter te laten werken en ten tweede de transparantie van de tarieven te verhogen. Het voorstel beoogt regelgevers in de postsector de noodzakelijke gegevens voor het toezicht op grensoverschrijdende markten en de controle van de betaalbaarheid en kostenoriëntatie van prijzen te verschaffen.


Behandeling Raad

Op 18 april 2018 werd de verordening (EU) 2018/644 ondertekend door de Raad en het Europees Parlement en gepubliceerd in Pb EU L 112/19 op 2 mei 2018.

Op 9 juni 2017 hebben de ministers tijdens de Telecommunicatie Raad een overeenstemmingPDF-document bereikt over dit voorstel.

Op 28 juni 2016 zijn tijdens de Europese Raad conclusies aangenomen, waarin onder andere wordt opgeroepen tot een snelle en vastberaden vooruitgang in de digitale interne markt voorstellen, waaronder het voorstel over pakketbezorgdiensten.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Op 18 april 2018 werd de verordening (EU) 2018/644 ondertekend door de Raad en het Europees Parlement en gepubliceerd in Pb EU L 112/19 op 2 mei 2018.

Op 13 maart 2018 heeft het Europees Parlement een wetgevingsresolutiePDF-document aangenomen waarin een standpunt in eerste lezing wordt vastgesteld inzake de ontwerpverordening.

Op 8 maart 2018 heeft het Europees Parlement een briefingPDF-document gepubliceerd over het wetgevingsproces met betrekking tot de ontwerpverordening inzake grensoverschrijdende pakketbezorgingsdiensten. Daarnaast heeft het Europees Parlement een briefingPDF-document gepubliceerd over een eerste beoordeling van het Impact Assessment van de Europese Commissie voor de eerdergenoemde ontwerpverordening.

Op 6 maart 2018 heeft het Europees Parlement een briefingPDF-document gepubliceerd inzake grensoverschrijdende pakketbezorgingsdiensten.

Op 14 december 2017 hebben het Europees Parlement, de Europese Commissie en de Raad een overeenstemming bereikt over de verordening. Als volgende stap moeten de Raad en het Europees Parlement hun finale goedkeuring geven over het voorstel, zodat begin 2018 de verordening naar verwachting kan gaan gelden en volledig toepasbaar kan zijn in 2019.

In september 2016 werd in opdracht van de commissie voor Interne Markt en Consumentenbescherming door Felice Simonelli van het Centre for European Policy Studies een rapport gepubliceerd inzake het bestrijden van consumentendiscriminatie in de Digitale Interne Markt.

Op 9 juni 2016 is de commissie Transport en Toerisme toegewezen als verantwoordelijke commissie voor dit voorstel. De commissie heeft besloten geen opinie te leveren inzake dit voorstel.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

Het Parlement van Cyprus stuurde op 28 november 2016 een opinie naar de Europese Commissie inzake dit voorstel.

Het Portugese Parlement stuurde op 20 juli 2016 een opinie naar de Europese Commissie in het kader van het politieke dialoog.

De Roemeense Senaat stuurde op 15 juli 2016 een opinie naar de Europese Commissie in het kader van het politieke dialoog.

Het Luxemburgs Parlement heeft op 12 juli 2016 een opinie gestuurd naar de Europese Commissie in het kader van het politieke dialoog.

De deadline voor het indienen van een subsidiariteitsbezwaar was 25 juli 2016.

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen