JBZ-Raad (32.317); brief inzake verslag informele JBZ-raad 26 en 27 januari 2017 (EK, HI). .

3 februari 2017
hoort bij ... E160053 - Voorstel voor een verordening tot instelling van een Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie (ETIAS)
E160028 - Voorstel voor een richtlijn tot vaststelling van normen voor de opvang van verzoekers om internationale bescherming (herziening Opvangrichtlijn)
E160027 - Voorstel voor een verordening inzake uniforme beschermingsnormen en rechten voor vluchtelingen en personen die vallen onder subsidiaire bescherming (Kwalificatieverordening)
E160026 - Voorstel voor een verordening tot vaststelling van een uniforme procedure in de Unie en tot intrekking van Richtlijn 2013/32/EU (Procedureverordening)
E160025 - Voorstel voor een verordening tot oprichting van een EU-hervestigingskader en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 516/2014 van het Europees Parlement en de Raad
E160019 - Voorstel voor een verordening betreffende grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten
E160018 - Voorstel voor een verordening betreffende de aanpak van geoblocking en andere vormen van discriminatie op basis van nationaliteit, woonplaats of plaats van vestiging binnen de eengemaakte markt
E160017 - Gezamenlijke mededeling voor een gezamenlijk kader voor de bestrijding van hybride bedreigingen: een reactie van de Europese Unie
E150010 - Commissiemededeling: Een Europese migratieagenda
E130041 - Voorstel voor een verordening tot instelling van het Europees Openbaar Ministerie
E110005 - Richtlijn voor het gebruik van passagiersgegevens voor de preventie, detectie, het onderzoek en vervolging van terroristische daden en zware criminaliteit (Europees PNR)
afkomstig van ... Ministerie van Veiligheid en Justitie