E210008
Laatste revisie: 12-05-2021

E210008 - Gezamenlijke Mededeling: Stand van de politieke, economische en handelsbetrekkingen tussen de EU en TurkijeIn december 2020 vroeg de Europese Raad de Hoge Vertegenwoordiger en de Europese Commissie een verslag in te dienen over de stand van de politieke, economische en handelsbetrekkingen tussen de EU en Turkije. De Gezamenlijke Mededeling beantwoordt aan dit verzoek.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in commissie Eerste Kamer.

nationaal

Op 11 mei 2021 bespraken de commissies BDO en I&A/JBZ het voorstel. De commissies besloten de griffie te vragen ambtelijk na te gaan wanneer de door de Tweede Kamer verzochte kabinetsappreciatie beschikbaar is.

Europees

Tijdens de Europese Raad en Eurotop van 25 maart 2021 (21.501-20, BR) kwam de Europese Raad terug op de EU-Turkije-relatie, zoals afgesproken tijdens de bijeenkomst in december 2020. De Europese Raad concludeerde dat, mits de-escalatie wordt voortgezet en Turkije zich constructief opstelt, de EU bereid is om de samenwerking met Turkije op een aantal gebieden te intensiveren. Tijdens de Europese Raad in juni 2021 worden hierover verdere besluiten genomen.


Kerngegevens

volledige titel

Gezamenlijke Mededeling aan de Europese Raad: Stand van de politieke, economische en handelsbetrekkingen tussen de EU en Turkije

document Europese Commissie

JOIN(2021)8PDF-document, d.d. 20 maart 2021

commissies Eerste Kamer


Behandeling Eerste Kamer

Op 11 mei 2021 bespraken de commissies BDO en I&A/JBZ het voorstel. De commissies besloten de griffie te vragen ambtelijk na te gaan wanneer de door de Tweede Kamer verzochte kabinetsappreciatie beschikbaar is.

Tijdens de vergadering van de commissie EUZA van 20 april 2021 verzocht het lid Karimi (GroenLinks) de Gezamenlijke Mededeling bij een eerstvolgende vergadering in de verantwoordelijke Kamercommissie te agenderen.


Behandeling Tweede Kamer

Op 19 april 2021 stuurde de commissie BuZa een brief aan de minister van BuZa met het verzoek de Kamer een kabinetsappreciatie te geven op het voorstel.


Standpunt Nederlandse regering

Op 19 april 2021 stuurde de commissie BuZa van de Tweede Kamer een brief aan de minister van BuZa met het verzoek de Kamer een kabinetsappreciatie te geven op het voorstel.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Op 20 maart 2021 publiceerden de Hoge vertegenwoordiger van de Unie voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid en de Europese Commissie een Gezamenlijke Mededeling inzake de stand van de politieke, economische en handelsbetrekkingen tussen de EU en Turkije (JOIN(2021)8PDF-document).

De Europese Raad heeft de Hoge Vertegenwoordiger en de Commissie gevraagd een verslag in te dienen over de stand van de politieke, economische en handelsbetrekkingen tussen de EU en Turkije. Dit verslag moest ook gaan over instrumenten en mogelijke verdere stappen, waaronder een uitbreiding van het toepassingsgebied van het besluit van de Raad van 11 november 2019 (besluit 2019/1894). De op 20 maart 2021 gepubliceerde Gezamenlijke Mededeling beantwoordt aan dit verzoek. Dit verslag komt niet in de plaats van, en loopt ook niet vooruit op, het volgende uitbreidingspakket van de Commissie, dat onder meer het landverslag over Turkije omvat.


Behandeling Raad

Op 6 april 2021 brachten de Voorzitters van de Europese Raad en de Europese Commissie een bezoek aan de Turkse president. Zij spraken onder meer over de economische relaties, migratie en interpersoonlijke contacten en mobiliteit.

Tijdens de Europese Raad en Eurotop van 25 maart 2021 (21.501-20, BR) kwam de Europese Raad terug op de EU-Turkije-relatie, zoals afgesproken tijdens de bijeenkomst in december 2020. De Europese Raad concludeerde dat, mits de-escalatie wordt voortgezet en Turkije zich constructief opstelt, de EU bereid is om de samenwerking met Turkije op een aantal gebieden te intensiveren. Tijdens de Europese Raad in juni 2021 worden hierover verdere besluiten genomen.

Tijdens de Europese Raad en Eurotop van 10 en 11 december 2020 (21.501-20, BN) vroeg de Europese Raad de Hoge Vertegenwoordiger en de Europese Commissie om een rapport op te stellen over de stand van de EU-Turkije-relatie op politiek, economisch en handelsvlak. De Europese Raad vroeg om in het rapport de instrumenten die de EU tot haar beschikking heeft te inventariseren en opties te presenteren over de weg voorwaarts, waaronder de mogelijkheden voor uitbreiding van de reikwijdte van het sanctieregime.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Op 26 april 2021 besprak het Europees Parlement in een plenair debat de relatie EU-Turkije en het bezoek van 9 april 2021 van de Voorzitters van de Europese Raad en de Europese Commissie aan de Turkse president.

Op 7 april 2021 publiceerden de commissies voor buitenlandse zaken (AFET), ontwikkelingssamenwerking (DEVE) en begroting (BUDG) het ontwerpverslagPDF-document over het verslag over de uitvoering van de EU-trustfondsen en de faciliteit voor vluchtelingen in Turkije.

In maart 2021 publiceerde het beleidsdepartement begrotingszaken van het Europees Parlement op verzoek van de commissie Begroting (BUDG) een verslagPDF-document over de uitvoering van de EU-trustfondsen en de faciliteit voor vluchtingen in Turkije.

De commissie voor Buitenlandse zaken (AFET) van het Europees Parlement behandelt het voorstel. De commissies voor Internationale handel (INTA), Economische en monetaire zaken (ECON) en Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE) zijn aangesteld als adviescommissies.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen