E230014
  klaver icoon
Laatste revisie: 14-09-2023

E230014 - Voorstel voor een verordening over nieuwe genomische techniekenDit voorstel van de Europese Commissie gaat over de regulering plantenveredeling en van Nieuwe Genomische Technieken (NGT's), zoals CRISPR-Cas.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in commissie Eerste Kamer.

nationaal

Op 12 september 2023 heeft de commissie voor LNV besloten dit voorstel in behandeling te nemen en op 10 oktober 2023 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg met zowel de regering als de Europese Commissie.

Europees

Tijdens de Landbouw- en Visserijraad van 25 juli 2023 presenteerde de Europese Commissie de verordening voor het eerst aan de lidstaten (21.501-32, 1568).


Kerngegevens

volledige titel

Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende met bepaalde nieuwe genomische technieken verkregen planten en de daarvan afgeleide levensmiddelen en diervoeders, en tot wijziging van Verordening (EU) 2017/625

document Europese Commissie

COM(2023)411PDF-document, d.d. 5 juli 2023

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen


Behandeling Eerste Kamer

Op 12 september 2023 heeft de commissie voor LNV besloten dit voorstel in behandeling te nemen en op 10 oktober 2023 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg met zowel de regering als de Europese Commissie.


Standpunt Nederlandse regering

Op 8 september 2023 ontving de Kamer het BNC-fiche met daarin het standpunt van de regering over het voorstel. Het kabinet verwelkomt het voorstel, maar heeft een aantal aandachtspunten. Zo herkent het kabinet de hoofdproblemen van het gebruik van de huidige regelgeving inzake genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) voor de regulatie van NGT-planten en hun producten.

Het kabinet is positief over het opsplitsen van NGT-planten in twee categorieën met elk een apart risicoprofiel, namelijk categorie 1 NGT-planten en categorie 2 NGT-planten. Deze splitsing acht het kabinet nodig omdat er op voorhand niet geconcludeerd kan worden dat planten in categorie 2 even veilig zijn als conventioneel veredelde planten, zoals dat bij categorie 1 wel zo is.

Wel heeft het kabinet nog aan te merken dat de huidige gelijkwaardigheidscriteria en duidelijke definities om het onderscheid tussen planten die wel en planten die niet vergelijkbaar zijn met conventioneel veredelde planten te kunnen maken niet helder en onvoldoende onderbouwd geformuleerd zijn. Bovendien zal het kabinet zich inzetten in het raadstraject voor een duidelijke en bruikbare openbare EU-database die voldoende transparantie voor consumenten en gebruikers levert.

Het kabinet oordeelt positief over de bevoegdheid, subsidiariteit en proportionaliteit van het voorstel en kan zich vinden in de benoemde rechtsgrondslagen artikelen 43 (VWEU), 114 (VWEU) en 168, lid 4, onder b (VWEU). Gezien de voorschriften over NGT-planten en hun producten op EU-niveau zijn geharmoniseerd, kan een wijziging alleen op EU-niveau plaatsvinden. Het kabinet is van mening dat het voorstel niet verder gaat dan noodzakelijk, maar wel zal het kabinet aandacht vragen in de Raad voor de uitsluiting van categorie 1 NGT-planten van de biologische landbouw met de vraag of het noodzakelijk is om dat in dit voorstel vast te leggen.

De EU-lidstaten zijn verdeeld over dit voorstel met zowel actieve voor- als tegenstanders. Lastige onderwerpen voor een aantal lidstaten zijn bijvoorbeeld keuzevrijheid, traceerbaarheid en de positie van de biologische sector. Ook speelt de al decennia durende impasse in Europa over genetische modificatie een rol in deze verdeeldheid. De positie van het Europees Parlement (EP) ten aanzien van het wetsvoorstel is op dit moment niet bekend.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Op 5 juli 2023 publiceerde de Europese Commissie een voorstel voor een verordening over plantenveredeling met bepaalde nieuwe genomische technieken (NGT’s), zoals CRISPR-Cas. Op dit moment vallen NGT-planten onder de Europese regelgeving voor genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s). Deze regelgeving dateert uit 2001 en is volgens de Commissie niet toegerust op nieuwe innovatieve technieken. Om de huidige uitdagingen op het gebied van het agrovoedingssysteem aan te pakken, is er volgens de Europese Commissie in de Unie en wereldwijd een grote vraag naar NGT-planten.

De algemene doelstellingen van de Europese Commissie bij dit voorstel zijn:

  • een hoog niveau van bescherming van de gezondheid van mens en dier en van het milieu handhaven in overeenstemming met het voorzorgsbeginsel;
  • de ontwikkeling en het in de handel brengen mogelijk maken van planten en plantaardige producten die bijdragen tot de innovatie- en duurzaamheidsdoelstellingen van de Europese Green Deal, de “van boer tot bord”-strategie en de biodiversiteitsstrategie;
  • de doeltreffende werking van de interne markt waarborgen voor NGT-planten en -producten en levensmiddelen en diervoeders die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met NGT-planten, en het concurrentievermogen van de agrovoedingssector van de EU op Unie- en mondiaal niveau versterken, onder meer door een gelijk speelveld voor exploitanten te waarborgen.

Dit voorstel maakt deel uit van het algemene beleid van de Europese Green Deal en de daarmee samenhangende “van boer tot bord”-strategie, biodiversiteitsstrategie en de EU-strategie voor aanpassing aan de klimaatverandering.


Behandeling Raad

Tijdens de Landbouw- en Visserijraad van 25 juli 2023 presenteerde de Europese Commissie de verordening voor het eerst aan de lidstaten (21.501-32, 1568).

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

De commissie Milieu, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) van het Europees Parlement behandelt het voorstel. De commissies Landbouw en plattelandsontwikkeling (AGRI) en Interne markt en consumentenbescherming (IMCO) zijn aangesteld als adviescommissies.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen