E240014
Laatste revisie: 21-06-2024

E240014 - Commissiemededeling over biotechnologie en bioproductieOp 20 maart 2024 presenteerde de Europese Commissie een mededeling met maatregelen voor de biotechnologie en biofabricage van de Europese Unie.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in commissie Eerste Kamer.

nationaal

Op 18 juni 2024 is de brief met vragen in het kader van de politiek dialoog naar de Europese Commissie verstuurd (36575, B).

Europees

Op 20 maart 2024 presenteerde de Europese Commissie de mededeling.


Kerngegevens

volledige titel

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, Het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's Bouwen aan de toekomst met de natuur: biotechnologie en biofabricage in de EU bevorderen

document Europese Commissie

COM(2024)137PDF-document, d.d. 20 maart 2024

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen


Behandeling Eerste Kamer

Op 18 juni 2024 is de brief met vragen in het kader van de politiek dialoog naar de Europese Commissie verstuurd (36575, B).

Op 4 juni 2024 leverde de fractie van de PvdD (Visseren-Hamakers) inbreng voor schriftelijk overleg met de Europese Commissie.

Op 21 mei 2024 besloot de commissie EZK de mededeling in behandeling te nemen en op 4 juni 2024 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.


Standpunt Nederlandse regering

Op 17 mei 2024 stuurde de regering de kabinetsappreciatie aan de Kamer (36575, A). Het kabinet geeft aan over het algemeen positief te zijn over de mededeling. De regering ziet grote potentie en belang in de biotechnologiesector.

De grondhouding van het kabinet tegenover de bevoegdheid is positief. De door de Europese Commissie voorgestelde acties hebben betrekking op meerdere onderwerpen en het kbainet kan zich vinden in de bijbehorende bevoegdheden.

Het kabinet staat positief tegenover de subsidiariteit van de mededeling. Het doel van de mededeling is om bij te dragen aan maatschappelijke en ecologische uitdagingen en transities, zoals de circulaire economie, gezondheid en voedselzekerheid. Vanwege belemmeringen veroorzaakt door complexe reeds bestaande EU-regelgeving en financieringsproblemen, acht het kabinet dat de lidstaten dit niet zelfstandig kunnen realiseren. Daarom vindt het kabinet optreden op EU-niveau gerechtvaardigd.

Tevens vindt het kabinet dat de acties die in de mededeling worden geformuleerd bijdragen aan de doelstelling. Daarbij geven de acties voldoende ruimte aan lidstaten en zijn deze deels onderzoekend. Zij gaan niet verder dan noodzakelijk en daarom heeft het kabinet een positieve grondhouding ten aanzien van de proportionaliteit van de mededeling.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Op 20 maart 2024 presenteerde de Europese Commissie een mededeling over biotechnologie en biofabricage van de Europese Unie. Deze sector staat voor verschillende uitdagingen, aangaande onderzoek en technologieoverdracht naar de markt, complexiteit van de regelgeving, toegang tot financiering, vaardigheden, obstakels in de waardeketen, intellectuele eigendom, publieke acceptatie en economische veiligheid.

De Europese Commissie heeft een reeks maatregelen voorgesteld. Deze betreffen het benutten van onderzoek en het bevorderen van innovatie; het stimuleren van de marktvraag; het stroomlijnen van regelgevingstrajecten; het bevorderen van overheids- en privé-investeringen; het versterken van biotechnologische vaardigheden; het opstellen en bijwerken van normen; het ondersteunen van samenwerking en synergieën; het bevorderen van betrokkenheid en internationale samenwerking; het inzetten van AI en generatieve AI; en het herzien van de strategie voor de bio-economie.


Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

De commissie voor Industrie, onderzoek en energie (ITRE) van het Europees Parlement behandelt het voorstel. De commissies voor Economische en monetaire zaken (ECON), Werkgelegenheid en sociale zaken (EMPL), Milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI), Interne markt en consumentenbescherming (IMCO), Landbouwen regionale ontwikkeling (AGRI), Cultuur en onderwijs (CULT), Juridische zaken (JURI) en Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE) zijn aangesteld als adviescommissies.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen