Eerste Kamer maakt bezwaar tegen voorstel Europese CommissieDe Eerste Kamer heeft dinsdag 23 november 2010 bij aanvang van haar plenaire vergadering ingestemd met het verzenden van brieven aan de Europese instellingen en de Nederlandse regering, waarin zij haar bezwaren kenbaar maakt tegen een voorstel van de Europese Commissie. Het betreft een voorstel tot wijziging van twee verordeningen voor de verstrekking van levensmiddelen aan de meest behoeftigen in de EU. Dit voorstel is op dit moment in behandeling bij het Europees Parlement en de Raad van Ministers.

De vaste commissies voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid en voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hadden eerder hun standpunt bepaald over dit voorstel. Feitelijk handhaafden zij de bezwaren die de vaste Kamercommissie voor SZW al in december 2008 naar voren had gebracht tegen een eerder voorstel over dit onderwerp. Op voordracht van beide commissies heeft de plenaire vergadering van de Eerste Kamer nu haar schriftelijk bezwaar conform het voorstel van beide commissies vastgesteld. De commissies en nu ook de Kamer zijn van oordeel dat deze materie niet op Europees niveau geregeld moet worden en dat de Europese Verdragen, en wat daarin is geregeld over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, daar ook geen aanknopingspunten voor bieden. Anders gezegd, het voorstel voldoet niet aan het subsidiariteitsbeginsel en evenmin is er in de Verdragen een rechtsgrondslag voor de voorgestelde maatregelen aanwezig.

Naar verwachting zal de Tweede Kamer de bezwaren van de Eerste Kamer delen en zullen beide Kamers dit in gezamenlijke brieven laten weten aan de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad, evenals aan de Nederlandse regering.Deel dit item: