Eerste Kamer belegt op 21 februari openbare expertmeeting over digitale dataverwerkingBeleidsdebat op 17 mei over rol overheid bij bescherming persoonsgegevens

De Eerste Kamer belegt op maandag 21 februari a.s. een openbare expertmeeting over de rol van de overheid bij het opslaan, verwerken en uitwisselen van persoonsgegevens. De bijeenkomst, waar uiteenlopende deskundigen worden gehoord, dient als voorbereiding op een beleidsdebat over dit onderwerp, dat staat gepland voor dinsdag 17 mei 2011. De expertmeeting heeft een openbaar karakter en is via de website van de Eerste Kamer en vanaf de publieke tribune te volgen. Belangenorganisaties en burgers kunnen voorafgaand aan de bijeenkomst via de mail hun opvatting kenbaar maken of vragen indienen.

De Eerste Kamer heeft experts uitgenodigd van het College bescherming persoonsgegevens, de Europese toezichthouder voor Gegevensbescherming, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), de Algemene Rekenkamer en het Rathenau Instituut. Zij zullen vanuit verschillende invalshoeken hun opvatting geven over de kwaliteit van ICT-ontwerpen en databestanden bij de overheid, de bescherming van persoonsgegevens, rechtsbescherming en de verantwoordelijkheid van de overheid bij uiteenlopende ICT-toepassingen. Van de expertmeeting op 21 februari, die duurt van 16.00 tot 18.00 uur, is  op 10 maart 2011 een schriftelijk verslag uitgebracht (EK 31.051, H met bijlagen). Klik hier voor de agenda van de expertmeeting.

Inbreng van burgers en organisaties

De Eerste Kamer zal mede op basis van de opvattingen van deskundigen, en de antwoorden die zij op 21 februari geven op vragen van Kamerleden, het debat voorbereiden dat op 17 mei met de regering wordt gevoerd. Burgers en organisaties die in het kader van deze openbare expertmeeting vraagpunten en zienswijzen kenbaar willen maken aan de Kamerleden, kunnen deze via de e-mail verzenden naar de Eerste Kamer. Vragen en/of opinies die vóór 15 februari 2011 worden verzonden komen mogelijk aan de orde tijdens de expertmeeting en worden derhalve behandeld als openbare informatie. Vragen en opinies die na 15 februari worden ontvangen kunnen eventueel worden betrokken bij de voorbereiding van het beleidsdebat. Belangstellenden die de expertmeeting vanaf de publieke tribune willen volgen wordt verzocht om zich vooraf met een mailbericht te melden in verband met het beperkt aantal zitplaatsen in de Zaal van de Eerste Kamer.

Fundamentele vragen

De expertmeeting op 21 februari is een gezamenlijk initiatief van vijf vaste commissies van de Eerste Kamer, te weten de commissie voor Justitie, Justitie en Binnenlandse Zaken van de Europese Unie (de JBZ-Raad), Binnenlandse Zaken en Algemene Zaken (BZK/AZ), Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Jeugd en Gezin (VWS/JG) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid (OCW). De leden van deze Kamercommissies hebben, op grond van diverse wetsvoorstellen van de regering, fundamentele vragen over de beveiliging van persoonsgegevens en in dat kader ook over de taakopvatting van de overheid. Deze vragen kwamen in 2010 ook aan de orde bij de behandeling van het wetsvoorstel Elektronisch patiëntendossier (31.466) en de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer (30.312).


verslag van de expertmeeting (EK 31.051, B met bijlagen)


Deel dit item: