Stemmingen moties Algemene Europese BeschouwingenDe Eerste Kamer stemde dinsdag 9 mei over twee moties die op 18 april waren ingediend tijdens het beleidsdebat met minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken over de staat van de Europese Unie (EU), de Algemene Europese Beschouwingen. De twee moties zijn verworpen en één motie is aangehouden. Senator Karimi (GroenLinks) vroeg voor aanvang van de stemming om een derde termijn van het debat om een vierde motie gewijzigd in te kunnen dienen. De derde termijn zal op een nog nader te bepalen moment worden gehouden.


Te wijzigen motie

De motie-Karimi c.s. verzoekt de regering zich ondubbelzinnig uit te spreken tegen verdere financiële en politieke samenwerking met Libië en voor de onmiddellijke beëindiging van de financiering door de EU aan Libische autoriteiten die zich schuldig maken aan deze misdaden tegen de menselijkheid. Deze motie is door de minister ontraden.


Verworpen moties

De motie-Karimi c.s. verzoekt de regering om zich in te zetten voor het ontwikkelen van duidelijke richtlijnen voor de naleving van fundamentele rechten en vrijheden in het externe beleid van de EU, met name in het beleid ten aanzien van asiel en migratie, en deze richtlijnen op te nemen in de criteria voor het selecteren van partnerlanden en het aangaan of voortzetten van samenwerking. De motie werd door de minister ontraden.

De motie-Van Dijk c.s. constateert dat de lidstaten van de Europese Unie overeenkomstig artikel 2 tot en met 6 van het Verdrag over de werking van de Europese Unie bevoegd zijn op het terrein van het abortusrecht en verzoekt daarom het kabinet in Europees verband dienovereenkomstig te handelen. De motie kreeg van de minister het predicaat 'oordeel Kamer'.


Aangehouden moties

De motie-Prast c.s. verzoekt de regering om de mening van Nederlanders en andere Europeanen over dierenwelzijn mee te nemen in de toekomstplannen voor Europa, overwegende dat volgens een Eurobarometer uit 2021 82 procent van de Europeanen en 84 procent van de Nederlanders vindt dat het welzijn van werkende dieren beter beschermd moet worden dan nu het geval is. Minister Hoekstra vroeg senator Prast te overwegen de motie aan te houden omdat de Europese Commissie binnenkort met een voorstel komt over dierenwelzijn.

Algemene Europese Beschouwingen 2023

De Eerste Kamer debatteerde dinsdag 18 april jl. met minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken over het EU-beleid van het kabinet aan de hand van de Staat van de Europese Unie (EU). Deze zogeheten Algemene Europese Beschouwingen worden jaarlijks gehouden. Ter voorbereiding op het debat bracht een delegatie van de commissie Europese Zaken vorige maand een werkbezoek aan de Europese instellingen in Brussel.

De gevolgen van de oorlog in Oekraïne voor de Europese Unie waren voor alle woordvoerders aanleiding om veel vragen te stellen over de autonomie van de EU, de geopolitieke positie van de EU, en de Europese samenwerking op defensiegebied. Ook waren er veel vragen over het Europees klimaatbeleid en de relatie daarvan met het klimaat-, natuur- en stikstofbeleid van de Nederlandse regering. De woordvoerders vroegen verder aandacht voor de handhaving van de rechtsstatelijkheid binnen de EU-lidstaten, de mogelijke toetreding van nieuwe landen tot de EU, waaronder Oekraïne, en de Europese Unie als waardengemeenschap.Deel dit item: