Tussentijdse klimaatdoelstelling 2040: vragen beantwoordDe commissie Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft antwoord gekregen van minister Jetten voor Klimaat en Energie op vragen over de commissiemededeling over de Klimaatdoelstelling 2040.

Klimaatdoelstelling 2040

De commissiemededeling bevat een gedetailleerde bespreking van mogelijke trajecten om de overeengekomen doelstelling om de Europese Unie uiterlijk in 2050 klimaatneutraal te maken, te realiseren. In de mededeling kondigt de commissie een wetgevend voorstel met betrekking tot deze klimaatdoelstelling aan. De leden van de BBB-fractie ondersteunen een CO2-neutraal Europa. De fractie is echter van mening dat Nederland zich niet moet committeren aan tussentijdse doelstellingen die worden vastgelegd in regelgeving, en vragen de minister of hij het daarmee eens is. Jetten geeft in zijn antwoord op de vraag van de BBB aan dat de reeds geïmplementeerde EU Klimaatwet verplicht tot het vaststellen van een EU-klimaatdoel voor 2040, als tussendoel op weg naar klimaatneutraliteit in 2050.

De leden van de VVD vragen hoe uitvoerbaar Jetten de huidige maatregelen acht en aan welke voorwaarden Nederland en de andere lidstaten moeten voldoen om de uitvoering mogelijk te maken. De minister geeft aan dat het EU-doel haalbaar is, mits wordt voldaan aan de door de Commissie geschetste randvoorwaarden. Dit gaat bijvoorbeeld om de volledige implementatie van het Fit for 55-raamwerk.

De leden van de ChristenUnie willen weten welke kansen de minister ziet voor de uitvoering binnen Nederland. De minister geeft aan dat het klimaatdoel onder meer bijdraagt aan snellere afbouw van fossiele brandstoffen, meer energiezekerheid en vermindering van de stikstofuitstoot.

De Europese Commissie heeft voorgesteld om met economische partijen als de industrie en de landbouwsector in gesprek te gaan over de doelstelling . De leden van de PvdD vragen aan de minister hoe Nederland en de EU zich inzetten voor een bredere dialoog, inclusief burgers en maatschappelijke organisaties. Jetten geeft bij zijn antwoord verschillende voorbeelden van participatie met meerdere lagen van de samenleving. Zo heeft het demissionair kabinet in 2022 het Nationaal Klimaatplatform opgericht om de maatschappelijke betrokkenheid bij het klimaatbeleid te vergroten. Ook wordt er momenteel gewerkt aan een nieuw Klimaatplan.

De commissie EZK heeft inmiddels besloten om nog nadere vragen te stellen aan de minister, deze worden op 2 juli 2024 ingediend.

Europese behandeling

De Milieuraad voerde op 25 maart een eerste beleidsdebat over de Klimaatdoelstelling 2040. Het zwaartepunt van het debat richtte zich vooral op manieren om het bereiken van het klimaatdoel te faciliteren. Nederland is in principe positief ten aanzien van de Klimaatdoelstelling 2040, maar heeft aangegeven pas een definitief oordeel te kunnen vellen wanneer er een uitgewerkt pakket ligt.

Meer informatie over de Klimaatdoelstelling 2040 en de behandeling in de Eerste Kamer is te vinden in het E-dossier: E240011


Deel dit item: