Stemming moties Algemene Europese BeschouwingenVerslag van de vergadering van 26 mei 2015 (2014/2015 nr. 32)

Aanvang: 13.50 uur
Status: gecorrigeerd


Stemmingen moties Algemene Europese Beschouwingen

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de Algemene Europese Beschouwingen,

te weten:

- de motie-De Vries c.s. over intensivering van de bestrijding van georganiseerde criminaliteit (34166, letter C);

- de motie-Strik c.s. over de verdeling van asielzoekers en vluchtelingen over de lidstaten van de EU (34166, letter D);

- de motie-Strik c.s. over het nakomen van de search- en rescueverplichtingen bij de bestrijding van mensensmokkel (34166, letter E).

(Zie vergadering van 19 mei 2015.)

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf over de motie-De Vries c.s. onder letter C.


De heer Reynaers (PVV):

Voorzitter. Het zal deze Kamer niet verbazen dat mijn fractie de hele ochtend heeft vergaderd over de motie onder letter C. Daarbij stonden twee vragen centraal. Ten eerste: wie heeft het afgelopen jaar dit land nu zo bestuurd dat er überhaupt behoefte bestaat aan deze motie? Ten tweede: zou vier jaar PVV in deze Kamer nu echt geholpen hebben? Natuurlijk moet de georganiseerde misdaad keihard worden aangepakt, nog liever gisteren dan vandaag. Wij zullen dan ook van harte voor deze motie stemmen.

De voorzitter:

Zijn er nog andere leden die een stemverklaring wensen af te leggen? Dat is niet het geval. Ik stel voor, te stemmen bij zitten en opstaan.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-De Vries c.s. (34166, letter C).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.


De heer Fred de Graaf (VVD):

Voorzitter. Collega De Vries kan met opgeheven hoofd vertrekken, want zijn motie is unaniem aangenomen.

Wij zullen de twee moties van collega Strik niet steunen. De eerste motie steunen wij niet, omdat het een zodanig ingewikkelde kwestie betreft dat wij vinden dat de Europese Commissie, de Raad van Ministers en onze vertegenwoordigers in beide organen, alle ruimte moeten hebben om tot een acceptabele uitkomst te komen. Wij zullen die vervolgens uiteraard beoordelen en kunnen daar dan ook een mening over uitspreken. Wij hebben dus geen behoefte aan de motie.

De tweede motie zullen wij niet steunen, omdat die een beetje getuigt van wat wantrouwen jegens Europa, terwijl wij met onze inzet in het Europadebat nu juist vertrouwen hebben uitgesproken. Wij gaan ervan uit dat zo iemand zich aan de regels, het Vluchtelingenverdrag en met name het EVRM, houdt, dat dit Europa en de Europese organen zijn. Ook aan deze motie hebben wij dus geen behoefte.

De voorzitter:

Dank u wel, mijnheer De Graaf. U hebt een stemverklaring afgelegd over beide moties, zowel over de motie-Strik c.s onder letter D als over de motie-Strik c.s. onder letter E. Die tweede motie ging over het nakomen van de search- en rescueverplichtingen bij de bestrijding van mensensmokkel.

Zijn er nog andere leden die een stemverklaring willen afleggen, ook over de tweede motie-Strik c.s.? Dat is niet het geval. Ik stel voor te stemmen bij zitten en opstaan.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Strik c.s. (34166, letter D).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, de ChristenUnie, GroenLinks, de SP, D66, 50PLUS en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de VVD, het CDA, de SGP en De Lange ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Strik c.s. (34166, letter E).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, de ChristenUnie, GroenLinks, de SP, D66, 50PLUS en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de VVD, het CDA, de SGP en De Lange ertegen, zodat zij is verworpen.