Stemming motie, ingediend bij het debat over rechtsstatelijkheid, grondrechten en democratie in de Europese Unie (motie aangehouden)Verslag van de vergadering van 15 maart 2022 (2021/2022 nr. 21)

Aanvang: 14.02 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming motie Rechtsstatelijkheid, grondrechten en democratie in de Europese Unie

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over rechtsstatelijkheid, grondrechten en democratie in de Europese Unie,

te weten:

  • de motie-Koole c.s. over de aanbevelingen in het rapport van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken over mensenrechtenschendingen aan de buitengrenzen van de Europese Unie (35295, letter T).

(Zie vergadering van 8 februari 2022.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Thans zijn aan de orde de stemmingen. Ik heet de minister voor Rechtsbescherming, die namens de regering bij de stemmingen aanwezig is, van harte welkom.

Hebben voldoende leden de presentielijst getekend? Dat is het geval.

Ik heb begrepen dat de heer Koole het woord wenst over zijn motie.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Koole (PvdA):

Voorzitter. Het gaat over de motie 35295, letter T, over de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken en de opvang van vluchtelingen aan de buitengrenzen. Er had een reactie moeten komen van het kabinet. Die is er nog niet, maar vanmiddag is er wel een kennismakingsgesprek met de staatssecretaris. Daar zal de vraag worden gesteld waar de reactie blijft. Tot dat moment zou ik de motie willen aanhouden, zodat we daar kennis van kunnen nemen.

Kan ik ook over de volgende motie al iets zeggen?

De voorzitter:

Eerst deze even afhechten, zoals we het in mijn vak zeggen.

Op verzoek van de heer Koole stel ik voor zijn motie (35295, letter T) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Deze motie wordt van de stemmingslijst afgevoerd.

U wenst nogmaals het woord, meneer Koole?

De heer Koole (PvdA):

Over de motie-Van Rooijen c.s. als dat mag.

De voorzitter:

U wilt nu een stemverklaring afleggen? Dat kan niet. Ik ga namelijk eerst het woord geven aan mevrouw Prast, die ook het woord wenst over een van haar moties.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Prast (PvdD):

Dank u, voorzitter. Ik verzoek de motie 35216, letter F, aan te houden. De staatssecretaris heeft verleden week deze motie ontraden vanwege de moeilijke uitvoerbaarheid. Juist in deze Kamer is uitvoerbaarheid een belangrijk criterium.

Dank u.

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Prast stel ik voor haar motie (35216, letter F) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Deze motie wordt van de stemmingslijst afgevoerd.