35.295, T

Motie-Koole (PvdA) c.s. over de aanbevelingen in het rapport van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken over mensenrechtenschendingen aan de buitengrenzen van de Europese UnieIn deze motie wordt de regering verzocht de aanbevelingen in het rapport van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken over mensenrechtenschendingen aan de buitengrenzen van de Europese Unie over te nemen en de Kamer over een jaar te rapporteren over de vorderingen bij de uitvoering van deze aanbevelingen.Kerngegevens

nummer 35.295, T
ingediend 8 februari 2022
bij debat over rechtsstatelijkheid, grondrechten en democratie in de Europese Unie
behandelstatus vervallen
toelichting behandelstatus Op 8 februari 2022 aangehouden. Nader aangehouden op 15 maart 2022 en op 7 februari 2023 vervallen op basis van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer.
indiener(s) R.A. Koole (PvdA)
mede ondertekend door F. Karimi (GroenLinks)
dossier(s) EU en de rechtsstaat (35.295)
behandelende commissie(s) commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)

Bijzonderheden

Tijdens het Themadebat Rechtsstaat, Democratie en Grondrechten in de EU heeft het lid Koole (PvdA) deze motie aangehouden naar aanleiding van de toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om binnen twee weken de kabinetsappreciatie aan de Kamer te zenden, dan wel een stand van zaken-brief van de staatssecretaris van de J&V.

Het lid Koole is voornemens het al dan niet in stemming brengen van zijn aangehouden motie te laten afhangen van de tijdige ontvangst van de brief van J&V.

Naar aanleiding van de ontvangst van de kabinetsreactie op de brief van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) over 'EU-grenzen zijn ook onze grenzen' en het position paper van de Commissie Meijers (EK 35.295 / 32.317, Y) geeft het lid Koole (PvdA) aan zijn aangehouden motie inzake het advies ACVZ buitengrenzen (35.295, T) vooralsnog niet in stemming te brengen. De commissie wenst dit onderwerp door te geleiden naar de commissie I&A/JBZ.

De commissie voor I&A/JBZ heeft op 4 oktober 2022 het verslag van een schriftelijk overleg over de brief van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) over 'EU-grenzen zijn ook onze grenzen' en het position paper van de Commissie Meijers (EK 35.295 / 32.317, AD) voor kennisgeving aangenomen.