Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 30 september 2014
1.
33816

Langdurig toezicht, gedragsbeïnvloeding en vrijheidsbeperking

De commissie besluit het voorbereidend onderzoek te houden op 11 november 2014.

2.
33685

Verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van de VVD (Swagerman).

3.
32203, F

De commissie bespreekt een conceptbrief als reactie op de brief van de minister van Veiligheid en Justitie van 15 juli 2014 over de uitvoering van de motie-Schrijver c.s. inzake de bescherming van godsdienstige gevoelens (EK 32203, E herdruk). Zij besluit een licht gewijzigde versie in de vergadering van 7 oktober 2014 te laten terugkeren.

4.
T01923

Toezegging Reparatievoorstel bij Wet verruiming fouilleerbevoegdheden (33.112)

De commissie stelt vast dat de regering op 1 september 2014 bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel tot wijziging van de Politiewet 2012 (onderzoek in lichaam) (34013) heeft ingediend en besluit op basis daarvan toezegging T01923 als voldaan aan te merken.

5.
T01892

De commissie neemt het verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 4 september inzake de Aanwijzing van het openbaar ministerie met betrekking tot de toepassing van het adolescentenstrafrecht (EK 33498, G) voor kennisgeving aan.

6.
Rondvraag

Het lid Gerkens (SP) attendeert de commissie op berichtgeving in De Correspondent over het verzamelen en uitwisselen van data met andere overheidsinstanties door de belastingdienst. De commissie besluit een brief te richten aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Defensie en aan de staatssecretarissen van Veiligheid en Justitie en Financi├źn, waarin wordt verzocht, m.h.o.o. de stemming over de moties ingediend tijdens het beleidsdebat van 23 september jl. (CVIII), uiterlijk vrijdag 3 oktober 2014 schriftelijk op de berichtgeving te reageren. Een conceptbrief o.b.v. SP-inbreng wordt aan de commissie voorgelegd.

Het lid Lokin-Sassen (CDA) vraagt, tegen de achtergrond van kwaliteit van wetgeving, aandacht voor het verschijnsel dat wetsvoorstellen bij nota van wijziging een majeure verandering ondergaan (in een ander ministerieel domein), zonder dat de regering de Raad van State opnieuw om advies vraagt.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren