Stemmingen per vergaderdag

Toon stemmingen:


20 december 2016

 • groen handje met duim omhoog
  Motie-Verheijen (PvdA) c.s. over voorstellen die de NCG doorzettingsmacht verschaffen bij schadeafhandeling (EK 34.041 / 34.390 / 34.348, K)
 • groen handje met duim omhoog
  Motie-Pijlman (D66) c.s. over het geven van een vervolg aan de pilot opkoopregeling (EK 34.041 / 34.390 / 34.348, I)
 • rood handje met duim omlaag
  Motie-Teunissen (PvdD) c.s. om het verlenen van opsporingsvergunningen voor mijnbouwactiviteiten afhankelijk te maken van expliciete toestemming van het parlement (EK 34.041 / 34.390 / 34.348, J)
 • groen handje met duim omhoog
  Novelle Wet bewijsvermoeden gaswinning Groningen (34.390)
  Algemene stemmen
 • groen handje met duim omhoog
  Versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen (34.348)
 • groen handje met duim omhoog
  Veiligheid van offshore olie- en gasactiviteiten en omkering van bewijslast bij schade binnen het effectgebied van een mijnbouwwerk (34.041)
  Algemene stemmen
 • rood handje met duim omlaag
  Motie-Ruers (SP) c.s. over de wetgevingsadviezen van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR) (EK 34.550 VI, F)
 • groen handje met duim omhoog
  Begrotingsstaat Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2017 (34.550 XVII)
 • groen handje met duim omhoog
  Vaststelling tarieven 2017 voor opslag duurzame energie (34.497)
 • groen handje met duim omhoog
  Wijziging van de socialezekerheidswetgeving, de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, de Wet studiefinanciering 2000, de Wet studiefinanciering BES, de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten en de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen in verband met opname van een grondslag voor beëindiging van uitkeringen, studiefinanciering en tegemoetkoming bij deelname aan een terroristische organisatie (34577)
  Hamerstuk
 • groen handje met duim omhoog
  Wijziging van de Jeugdwet, het Besluit Jeugdwet, het Burgerlijk Wetboek en de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen met het oog op het afschaffen van de ouderbijdrage voor jeugdhulp (34614)
  Hamerstuk
 • groen handje met duim omhoog
  Begrotingsstaten Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2017 (34.550 XVI)
  Algemene stemmen
 • rood handje met duim omlaag
  Motie-Köhler (SP) en Vos (GroenLinks) over het stellen van substance-eisen aan vennootschappen (EK 34.552 / 34.553 / 34.554 / 34.555 / 34.545 / 34.527, J)
 • groen handje met duim omhoog
  Motie-Van Rooijen (50PLUS) c.s. over de afbouw van de ouderenkorting (EK 34.552 / 34.553 / 34.554 / 34.555 / 34.545 / 34.527, I)
 • groen handje met duim omhoog
  Wet uitwisseling inlichtingen over rulings (34.527)
  Algemene stemmen
 • groen handje met duim omhoog
  Wet tijdelijk verlaagd tarief laadpalen met een zelfstandige aansluiting (34.545)
 • groen handje met duim omhoog
  Overige fiscale maatregelen 2017 (34.553)
  Algemene stemmen
 • groen handje met duim omhoog
  Fiscale vereenvoudigingswet 2017 (34.554)
  Algemene stemmen
 • groen handje met duim omhoog
  Belastingplan 2017 (34.552)
 • groen handje met duim omhoog
  Negatief subsidiariteitsoordeel over COM (2016) 687 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2016/1164 wat betreft hybride mismatches met derde landen.
 • groen handje met duim omhoog
  Negatief subsidiariteitsoordeel over COM (2016) 685 betreffende een gemeenschappelijke heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (CCCTB)
 • groen handje met duim omhoog
  Negatief subsidiariteitsoordeel over COM (2016) 683 betreffende een gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (CCCTB)
 • groen handje met duim omhoog
  Uitvoering EU-verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten (34.413)
 • groen handje met duim omhoog
  Begrotingsstaat Koning 2017 (34.550 I)
  Hamerstuk
 • groen handje met duim omhoog
  Begrotingsstaat Staten-Generaal 2017 (34.550 IIA)
  Hamerstuk