Stemmingen per vergaderdagToon stemmingen:


9 juli 2019

 • groen vinkje
  Verhoging van de inkomensgrens van het kindgebonden budget voor paren (35.010)
  Algemene stemmen, aangenomen
 • groen vinkje
  Het wetsvoorstel Invoering van een wettelijk mechanisme ten behoeve van de beslechting van belastinggeschillen tussen lidstaten van de Europese Unie (Wet fiscale arbitrage) (35110)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Het wetsvoorstel Wijziging van de Wet langdurige zorg om toegang tot deze wet te bieden aan mensen die vanwege een psychische stoornis blijvend behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg nabij (35146)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (35210-B)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (35210-IX)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (35210-XV)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (35210-XVI)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Goedkeuring Verdrag voor het internationaal vervoer van goederen geheel of gedeeltelijk over zee (34.992 (R2106))
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Invoering van de Wzd-functionaris (35.087)
 • groen vinkje
  Wijziging Overleveringswet in verband met arrest waardoor de rechter-commissaris als uitvaardigende justitiële autoriteit optreedt (35.224)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Goedkeuring Verdrag voor het internationaal vervoer van goederen geheel of gedeeltelijk over zee (34.992 (R2106))
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Invoering van de Wzd-functionaris (35.087)
 • groen vinkje
  Wijziging Overleveringswet in verband met arrest waardoor de rechter-commissaris als uitvaardigende justitiële autoriteit optreedt (35.224)
  Hamerstuk

2 juli 2019

 • groen vinkje
  Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd (35.223)
 • groen vinkje
  Uitvoeringswet Rotterdam Rules (34.991)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Nadere regulering gebruik burgerservicenummer bij uitvoering depositogarantiestelsel (35.003)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Wijzigingswet financiële markten 2019 (35.117)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Implementatie richtlijn strafrechtelijke bestrijding van fraude die de financiële belangen van de Unie schaadt (35.160)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Intrekking verplichting om elektronisch te procederen bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland (35.175)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Goedkeuring besluit tot wijziging van het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968 (35.196)
  Hamerstuk

25 juni 2019

 • groen vinkje
  Wijziging Handelsregisterwet 2007 en regelen van enkele andere aan het handelsregister gerelateerde onderwerpen (34.687)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Introductie van een stelsel van certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties (35.022)

4 juni 2019

 • rood kruisje
  De motie-Koffeman c.s. over een integraal beleidsplan voor de veehouderij (35208, D)
 • groen vinkje
  Tijdelijke verhoging afromingspercentage bij overgang van een fosfaatrecht (35.208)
 • groen vinkje
  Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven (34.861)