Stemmingen per vergaderdag

Toon stemmingen:


11 juli 2017

 • groen vinkje
  Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20.. (34.588)
 • groen vinkje
  Motie-Bruijn (VVD) c.s. over een handreiking van PO-Raad en de VO-Raad die betrokkenen bij de vorming van een samenwerkingsschool kunnen gebruiken (EK 34.512, L)
 • rood kruisje
  Motie-Gerkens (SP) c.s. over de grondwettelijke bescherming van de vrijheid van onderwijs te entameren (EK 34.512, K)
 • groen vinkje
  Wet samen sterker door vereenvoudiging samenwerkingsschool (34.512)
 • groen vinkje
  Regels over het verwerken van gegevens ter bevordering van de veiligheid en de integriteit van elektronische informatiesystemen die van vitaal belang zijn voor de Nederlandse samenleving en regels over het melden van ernstige inbreuken (Wet gegevensverwerking en meldplicht cybersecurity) (34388)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim (33.989)
  Algemene stemmen, aangenomen

4 juli 2017


27 juni 2017

 • groen vinkje
  EU-voorstel: Richtlijn evenwicht tussen werk en privéleven COM(2017)253 (34.719)
 • rood kruisje
  Motie-Schalk (SGP) c.s. over uitstel van de inwerkingtreding van de wet tot na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 (EK 34.377, E)
 • groen vinkje
  Afschaffing van de mogelijkheid voor politieke groeperingen om lijstencombinaties te vormen (34.377)
 • rood kruisje
  Motie-Sini (PvdA) c.s. over het betrekken van lijstencombinaties en het stelsel van restzetelverdeling bij het onderzoek van de staatscommissie parlementair stelsel (EK 34.377, F)
 • groen vinkje
  Goedkeuring overeenkomst met de Verenigde Staten ter verbetering samenwerking voorkomen en bestrijden ernstige criminaliteit (33.603)
  Hamerstuk

20 juni 2017

 • groen vinkje
  Toevoeging van het onderdeel participatieverklaring aan het inburgeringsexamen en de wettelijke vastlegging van de maatschappelijke begeleiding (34.584)

13 juni 2017


6 juni 2017

 • groen vinkje
  Bevordering internationalisering hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (34.355)
 • groen vinkje
  Clausuleren recht op contact of omgang na partnerdoding (34.518)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Implementatie Richtlijn over de voorwaarden voor toegang en verblijf van seizoenarbeiders (34.590)
 • groen vinkje
  Wet implementatie verordening essentiële-informatiedocumenten (34.639)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Wijziging van enkele onderwijswetten in verband met maatregelen voor een toekomstbestendig onderwijsaanbod in het basisonderwijs (34.656)
  Hamerstuk