Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Stemmingen per vergaderdagToon stemmingen:


2 juni 2020

 • rood kruisje
  Opheffen van discriminerend onderscheid tussen bloedverwanten in de tweede graad en anderen die een gezamenlijke huishouding voeren waarbij sprake is van zorgbehoefte (35.174)
 • groen vinkje
  Raming Eerste Kamer 2021 (CXL)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Herziening beslag- en executierecht (35.225)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Wijziging Wet educatie beroepsonderwijs inzake het verstrekken van aanvullende middelen in verband met bijzondere omstandigheden (35.289)
  Hamerstuk

26 mei 2020

 • groen vinkje
  Verdere activering participatie jonggehandicapten en harmonisatie Wajongregimes (35.213)
 • groen vinkje
  Motie-Schalk (SGP) c.s. over tijdelijke maatregelen in de spoedwetgeving als gevolg van de coronacrisis (35.213, M)
 • groen vinkje
  Motie-Stienen (D66) c.s. over de arbeidsmarktpositie van Wajongers in coronacrisistijd (35.213, L)
 • groen vinkje
  Motie-Ester (ChristenUnie) c.s. over de nieuwe studieregeling met ingang van het studiejaar 2020-2021 (35.213, J)
 • groen vinkje
  Motie-Ester (ChristenUnie) c.s. over het voorkomen van negatieve gevolgen van de voorgenomen harmonisering (35.213, K)
 • groen vinkje
  Motie-Van Pareren (FVD) over de compensatie van Wajongers van wie het inkomen achteruitgaat (35.213, P)
  Algemene stemmen, aangenomen
 • rood kruisje
  Motie-De Vries (Fractie-Otten) c.s. over een novelle om garantieregelingen ter voorkoming van verslechtering in te voeren (35.213, O)
 • rood kruisje
  Motie-Kox (SP) over een aantal risico's van verslechtering voor Wajongers (35.213, N)
 • groen vinkje
  Implementatiewet wijziging EU-kaderrichtlijn afvalstoffen (35.267)
 • groen vinkje
  Brief van de voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 19 mei 2020 in verband met subsidiariteitstoets met betrekking tot EU-voorstel: Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor de totstandbrenging van klimaatneutraliteit en tot wijziging van Verordening (EU) 2018/1999 (Europese klimaatwet) COM(2020)80 (EK 35.448 C)

19 mei 2020


12 mei 2020

 • rood kruisje
  Motie-Van Rooijen (50PLUS) over de toegang van AOW-gerechtigde zelfstandig ondernemers tot de TOZO-regeling (35.430, D)

21 april 2020