Commissievergaderingen op dinsdag 18 juni 2024  Alle besluitpunten uitklappen Alle besluitpunten inklappen

 • 12.45 uur
 • 14.00 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. 36387

  Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie

  Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de leden van de fracties van BBB (Lievense), D66 (Aerdts), PVV (Van Strien), ChristenUnie (Holterhues), PvdD (Visseren-Hamakers), JA21 (Baumgarten) en OPNL (van der Goot).

  2. 36.378

  Energiewet

  Inbreng voor het verslag wordt geleverd op 9 juli 2024.
  De commissies besluiten het wetsvoorstel in handen te leggen van de commissie EZK.

 • 14.05 uur
  (Geen besluitpunten)
 • 14.15 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. 36454

  Schrappen grondslag kwaliteitsbekostiging hoger onderwijs

  De commissie meldt het wetsvoorstel aan voor plenaire afdoening als hamerstuk.

  2. 36136

  Wet leeruitkomsten hoger onderwijs

  Inbreng voor het tweede verslag wordt geleverd op 2 juli 2024.

  3. 36341

  Wet NLQF

  De commissie meldt het wetsvoorstel aan voor plenaire afdoening als hamerstuk.

 • 14.45 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. Vervolg mondeling overleg 18 april 2023

  Verslag nader schriftelijk overleg (35334/33576, BP)

  De commissie besluit inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg (vijfde ronde) op dinsdag 2 juli 2024, dan wel op een later gelegen datum, voorafgaand aan het zomerreces.

  2. COM(2024)213

  Proposal for a COUNCIL REGULATION amending and correcting Regulation (EU) 2024/257 fixing for 2024, 2025 and 2026 the fishing opportunities for certain fish stocks, applicable in Union waters and, for Union fishing vessels, in certain non-Union waters and Regulation (EU) 2023/194 fixing for 2023 such fishing opportunities

  De commissie besluit het Europese voorstel COM(2024)213 niet in behandeling te nemen.

  3. COM(2024)223

  Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement Richtsnoeren voor de analyse van het evenwicht tussen vangstcapaciteit en vangstmogelijkheden voor vlootsegmenten bestaande uit vaartuigen met een lengte van minder dan 12 meter in de ultraperifere gebieden volgens artikel 22 van Verordening (EU) nr. 1380/2013 van het Europees Parlement en de Raad inzake het gemeenschappelijk visserijbeleid

  De commissie besluit de Europese mededeling COM(2024)223 in behandeling te nemen en op dinsdag 2 juli 2024 (dan wel op een later gelegen datum, voorafgaand aan het zomerreces) inbreng te leveren voor schriftelijk overleg met de regering en/of de Europese Commissie.

  4. E230014 - Voorstel voor een verordening over nieuwe genomische technieken (COM(2023)411)

  Verslag schriftelijk overleg (27428, D), brief Europese Commissie 21 februari 2024 (27428, E) en brief minister LNV van 12 juni 2024 (27428, F)

  De commissie besluit naar aanleiding van:

  a) de brief van de Europese Commissie van 21 februari 2024 (27428, E),
  (b) de brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 28 maart 2024 op de Tweede Kamer motie van het lid Kostić (TK 22112, nr. 3920) en van
  (c) de brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de minister voor Infrastructuur en Waterstaat van 12 juni 2024 (27428, F) op toezegging T03840,

  - vandaag geen inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg, met dien verstande dat het lid Visseren-Hamakers (PvdD) zich het recht voorbehoudt op een later moment terug te komen op voornoemde correspondentie en
  - toezegging T03840 als voldaan te beschouwen.

  5. Mededelingen en informatie

  Op verzoek van het lid Kluit (GroenLinks-PvdA) zal de griffie navraag doen naar een recent verschenen publicatie van het RIVM over stikstof en nagaan of deze rapportage (ook) aan de Eerste Kamer is verzonden.

 • 15.00 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. T03806

  Brief van de minister van OCW over overleg met rectoren universiteiten over wetenschappelijke integriteit en onafhankelijkheid; Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van GroenLinks-PvdA (Martens), mede namens de VVD, en door de JA21-fractie (Baumgarten). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de vaste commissies voor OCW en FIN worden voorgelegd.

 • 15.05 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. 36442

  Wijzigingswet financiële markten 2024

  Inbreng voor het verslag wordt geleverd op 2 juli 2024.

  2. 36321 (R2181)

  Voorstel van Rijkswet Goedkeuring Verdrag met Malta over het vermijden van dubbele belasting en voorkomen van ontgaan van belasting

  Inbreng voor het verslag wordt geleverd op 2 juli 2024.

  3. 36351 (R2184)

  Voorstel van Rijkswet Wijziging Belastingregeling Nederland en Curaçao in verband met implementatie Base Erosion and Profit Shifting project

  De commissie brengt blanco verslag uit, teneinde het wetsvoorstel als hamerstuk af te doen.

  4. Inventarisatie mogelijke plenaire behandeling suppletoire begrotingswetsvoorstel(len) bij de Voorjaarsnota 2024

  Behoudens de besluitvorming in de Tweede Kamer heeft het lid van Rooijen (50PLUS) kenbaar gemaakt voornemens te zijn om schriftelijke inbreng te leveren bij de begrotingsstaten Financiën en Nationale Schuld 2024 (36550 IX), mede gelet op de aangekondigde nota van wijziging bij dit wetsvoorstel, naar aanleiding van het debat over de hersteloperatie toeslagenaffaire.
  Zie tevens het besluit onder punt 6.

  5. 36418, AR en T03820

  Toezegging REIT-regime plussen en minnen (36.418); Brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst over onderzoek naar voor- en nadelen van eventueel REIT-regime; Belastingplan 2024

  De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst (36418, AR) voor kennisgeving aan te nemen. De commissie besluit tevens om de toezegging T03820 als voldaan te beschouwen.

  6. 36151 / 31066, AB en 36151 AA

  Brief van de staatssecretaris van Financiën - Toeslagenen en Douane over update routes aanvullende schade hersteloperatie Toeslagen; Belastingdienst

  Mede gelet op de uitkomst van het debat over de afhandeling van compensatie van aanvullende werkelijke schade in de toeslagenaffaire in de Tweede Kamer op 13 juni jl., besluit de commissie een brief te vragen aan de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane over de vraag wat de impact is op de hersteloperatie toeslagen in geval de Eerste Kamer de suppletoire begrotingsstaten Financiën en Nationale Schuld 2024 bij de Voorjaarsnota 2024, ná het zomerreces afrondt, mede gelet op de aangekondigde nota van wijziging op dit wetsvoorstel.

  Indien het kabinet in dat kader gebruik wenst te maken van de mogelijkheid in artikel 2.27, tweede lid, Comptabiliteitswet 2016, wordt de staatssecretaris verzocht dit tijdig kenbaar te maken, mede gelet op het aangenomen amendement-Heinen. Ook wordt de staatssecretaris verzocht om aan te geven of het gebruik van artikel 2.27 consequenties heeft voor de rechtmatigheid van de afhandeling van de hersteloperatie.

  7. Uitwerking amendement-Heinen

  De commissie neemt kennis van de brief van de Voorzitter van de Tweede Kamer over de informatieafspraken over het gewijzigde artikel 2.27, tweede lid, van de Comptabiliteitswet 2016 en wacht het voorstel van de griffie af over de praktische invulling van dit amendement.

  8. Mededelingen en informatie

  De commissie besluit op verzoek van het lid Geerdink (VVD) de stand van zaken op te vragen over beide pijlers in het OESO-project (Inclusive Framework), waarna de commissie zal bezien of er behoefte bestaat aan een technische briefing.
  De commissie heeft hierover op 28 september 2021 eerder een presentatie ontvangen.

 • 15.30 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. CXLVII, Q

  Brief van de staatssecretaris van BZK over de voortgang en afdoening van moties en toezeggingen die raken aan het onderwerp artificiële intelligentie en algoritmes; Grip op algoritmische besluitvorming bij de overheid

  De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van BZK van 6 juni 2024 (CXLVII, Q) voor kennisgeving aan te nemen.
  Ten aanzien van de in de brief vermelde toezeggingen beslist de commissie als volgt:
  - toezegging T03666 als “voldaan” aan te merken;
  - toezegging T03667 als “deels voldaan” aan te merken, waarbij de commissie monitort of publicatie van de mensenrechtentoetsen een vaste praktijk wordt;
  - toezegging T03664 als “deels voldaan” aan te merken, met als nieuwe deadline 1 januari 2025;
  - toezegging T03662 als “openstaand” te blijven beschouwen, in afwachting van een reactie van de staatssecretaris op de beantwoording van de uitgaande brief van 24 april 2024 (CXLVII, P) met vragen over de motie-Veldhoen c.s. over codering van algoritmen binnen het wetgevingsproces.
  De bespreking van toezegging T03661 aan te houden, bij afwezigheid van de leden van de fractie van de ChristenUnie.
  De commissie besluit de bespreking van de Motie Verkerk (ChristenUnie) c.s. over wetgeving ter verbetering van de democratische controle op algoritmische besluitvorming (CXLVII, H) aan te houden, bij afwezigheid van de leden van de fractie van de ChristenUnie, en een volgende vergadering opnieuw te agenderen.
  De commissie besluit de Motie Recourt (GroenLinks-PvdA) c.s. over waarden en gedragingen voor het goed laten functioneren van de democratische rechtsstaat (CXLVII, D) als uitgevoerd te beschouwen.
  N.a.v. de bespreking van bedoelde brief besluit de commissie om een commissiebrief te versturen over de gewenste voortvarende uitvoering van de motie Fiers c.s. 36382, D uit het debat over het wetsvoorstel implementatie open data richtlijn.

  2. T03901

  Toezegging Brief met toelichting over toepassing Wet implementatie Open data richtlijn op VNG, IPO en Unie van Waterschappen (36.382)

  De commissie besluit de brief van staatssecretaris van BZK van 12 juni 2024 (36382, E) voor kennisgeving aan te nemen. De commissie besluit toezegging T03901 als “voldaan” aan te merken.

  3. 26.643, F

  Brief van de staatssecretaris van BZK inzake de beantwoording van schriftelijke vragen naar aanleiding van de geactualiseerde Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren voor 2024

  De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van BZK van 14 juni 2024 (26643, F) voor kennisgeving aan te nemen.

  4. E240008

  Pakket betreffende het stimuleren van start-ups en innovatie op het gebied van betrouwbare artificiële intelligentie

  De commissie besluit de bespreking van de brief van 4 juni 2024 (36543, C), bij afwezigheid van de leden van de fractie van de PVV, aan te houden tot een volgende vergadering.

  5. Terugkoppeling kennismakingsgesprek Tweede Kamercommissie Digitale Zaken (DiZa)

  De voorzitter geeft een korte terugkoppeling van het kennismakingsgesprek met enkele leden van de Tweede Kamercommissie voor Digitale Zaken (DiZa) dat op 28 mei jl. heeft plaatsgevonden. Er zal nader gesproken worden over mogelijkheden om samen te werken.

  6. Mededelingen/informatie

  De uitnodiging van AcICT is onder de aandacht gebracht van de leden. Mogelijk zal de AcICT op een later moment op een vergaderdag uitgenodigd worden voor een gesprek met de commissie.

 • technische briefing 16.00 uur
  (Geen besluitpunten)
 • 17.30 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. 36.461

  Waarborgen parlementaire betrokkenheid bij aanwijzing samenwerkingsverbanden

  De commissie brengt blanco verslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

  2. 36.280

  Uitbreiding strafbaarheid spionageactiviteiten

  Inbreng voor verslag wordt geleverd door de leden van de fracties van GroenLinks-PvdA (Veldhoen), mede namens de PvdD, D66 (Dittrich) en de PVV (Bezaan).

  3. 32.735, R

  Brief van de minister van BuZa ter aanbieding van de Internationale Mensenrechtenprocedures rapportage 2023; Mensenrechten in het buitenlands beleid

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de leden van de fracties van GroenLinks-PvdA (Veldhoen), mede namens D66 en de PvdD.

  4. 36.081, M

  Brief van de minister van BZK over Toezegging vragen betreffende het Handvest voor Lokaal Zelfbestuur; Voortduringswet artikelen 2c en 4 Wet verplaatsing bevolking

  De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen en te zijner tijd te betrekken bij een relevant onderwerp.

 • openbaar gesprek 18.45 uur
  (Geen besluitpunten)