Denk mee over discriminatieproblemen op de arbeidsmarktNa een brede inventarisatie van de belangrijkste discriminatieproblemen hebben we in elk domein een paar discriminatieproblemen uitgekozen. Bij die voorbeelden analyseren we de mechanismen die tot discriminatie leiden en brengen we mogelijke interventies en goede praktijkvoorbeelden in kaart.

Discriminatie op de werkvloer

Een prettige werkomgeving en gelijkwaardige behandeling door collega’s, leidinggevenden en klanten zijn voorwaarden voor psychosociaal welzijn, zelfontplooiing en de verwezenlijking van carrièrekansen. Het voorkomen van discriminatie is in eerste instantie een taak voor werkgevers, maar ook de overheid heeft hierin een rol. Zo verplicht de wetgever bedrijven te zorgen voor een veilige sociale werkomgeving en ondersteunt de overheid campagnes om inclusie en diversiteit te bevorderen. Wat kan de overheid verder doen om een discriminatievrije werkvloer te bevorderen. Wie denkt er met ons mee?

Structurele uitsluiting van werkzoekenden met een beperking en oudere werkzoekenden

Mensen met een beperking en oudere werkzoekenden ervaren naar verhouding vaak discriminatie bij de toegang tot werk. In de afgelopen jaren is er veel beleid en wetgeving tot stand gekomen om hun structurele achterstelling terug te dringen. Wij bestuderen maatregelen variërend van jobcoaching tot financiële prikkels. Wat zijn de belangrijkste knelpunten die het beoogde succes van alle maatregelen tegenhouden of juist bevorderen? En wat zijn de mogelijke verbeteringen? Wie denkt er met ons mee?

Economische zelfstandigheid van vrouwen

Economische zelfstandigheid maakt het mogelijk om keuzes over maatschappelijke – en arbeidsparticipatie te maken, zonder dat geldzorgen hier een doorslaggevende invloed op hebben. Daarbij gaat het bijvoorbeeld over in deeltijd werken in plaats van fulltime of over een relatie beëindigen zonder dat hierdoor grote financiële gevolgen dreigen. Gebrek aan economische zelfstandigheid en de beperking van fundamentele keuzevrijheid, treft hierdoor structureel veel meer vrouwen dan mannen. Is het mogelijk om deze maatschappelijke achterstelling terug te dringen via wet- en regelgeving op het terrein van werk? En zo ja, hoe dan? Wie denkt er met ons mee?