De Eerste Kamer moet alle wetsvoorstellen goedkeuren voordat ze wet kunnen worden. Kerntaak van de Eerste Kamer is de kwaliteit van de wetgeving te toetsen op rechtmatigheid, uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid.

De praktijk leert dat een heroverweging of toetsing van een wet waardevol is. Praktische gevolgen van een wetsvoorstel worden namelijk niet altijd doorzien. Verder kan het voorkomen dat een wetsvoorstel door amendementen, dat wil zeggen wijzigingen of aanvullingen die vanuit de Tweede Kamer in het wetsvoorstel zijn aangebracht, uit zijn voegen is geraakt en nadere interpretatie nodig is om te bepalen wat de wetgever nu precies wil met de betreffende wet.