Een voorstel van orde betreft de vergaderorde. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om een voorstel de beraadslaging te schorsen of uit te stellen. Ook een voorstel om eerst over de moties te stemmen en dan over het wetsvoorstel is een voorstel van orde, net als het vragen van verlof voor het houden van een interpellatie.

Zo mogelijk wordt een ordevoorstel gedaan bij de aanvang van de vergadering. Indien dit niet mogelijk is, verleent de Voorzitter een lid tijdens de vergadering het woord om een voorstel van orde te doen.

Als er over een voorstel van orde beraadslaagd wordt, stelt de Voorzitter de spreektijden vast.