Wijziging van de Gemeentewet en de Provinciewet in verband met een verruiming om een ontheffing te verlenen van het wettelijk vereiste van ingezetenschap (30.480); behandeling (Tweede Kamer, Handelingen 2005-2006, nr. 106, blz: 6481-6486)