Wijziging Wet ruimtelijke ordening inzake grondexploitatie (30.218), Wet ruimtelijke ordening (28.916); brief van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu inzake een Ontwerp Besluit ruimtelijke ordening (EK 28.916 / 30.218, E)24 april 2007

Bijlagen