Geïntegreerd beleidsdebat over de ruimtelijk-economische ontwikkeling in Nederland (XXI), Begrotingsstaat Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 2005 (29.800 XI); brief van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer inzake het interdepartementaal overzicht van nieuwe en lopende EU-dossiers met (mogelijke) gevolgen voor de ruimtelijke ordening voor Nederland en informeert de minister over de stand van zaken van de uitvoering van de motie-Meindertsma c.s. van 21 maart 2005 (EK, XXI-A) (EK 29.800 XI, E)