Invoering leerlinggebonden financiering voor deelnemers beroepsonderwijs (31.037); stemming (met algemene stemmen aangenomen) (Tweede Kamer, Handelingen 2007-2008, nr. 55, blz: 3971)