Implementatie van de richtlijn betreffende minimumnormen voor de erkenning en status van onderdanen derde landen en staatlozen als vluchteling of als persoon die anderszins internationale bescherming behoeft (30.925); brief van de staatssecretaris van Justitie over de aanpassing van het mvv-beleid voor minderjarigen en voor nareizende gezinsleden (EK, I herdruk). .

29 oktober 2008

Bijlagen