Begrotingsstaat Staten-Generaal 2008 (31.200 IIA); brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de indiening van een wetsvoorstel tot wijziging van de Kieswet over de wijze waarop Eerste Kamerleden worden verkozen (EK, H)