Wet aanpassing indexering eigen bijdrage huurtoeslag en het vervallen van de maximale inkomensgrenzen (34.940); Memorie van toelichting (TK, 3)