Groene economische groei in Nederland (Green Deal) (33.043), Grondstoffenvoorzieningszekerheid (32.852); brief regering; TNO-rapport: de reductie van broeikasgasemissies door circulaire economie en rapportage van Tauw over hout en biomassa als hernieuwbare grondstof (TK 32.852 / 33.043, 58)