Herpositionering overeenstemmingsvereiste rechtspositionele regels voor individuele rechterlijke ambtenaren (36.006); Memorie van toelichting (TK, 3)