Wet digitale algemene vergadering privaatrechtelijke rechtspersonen (36.489); Memorie van toelichting (TK, 3)