Delegatie naar de Interparlementaire UnieDe Inter-Parlementaire Unie (IPU), gevestigd in Genève, is een internationale samenwerkingsorganisatie van parlementen die is opgericht in 1889. Doelstelling van de IPU is het overlegforum te zijn voor alle democratisch gekozen parlementen in de wereld om de vrede en de samenwerking tussen de volkeren te bevorderen en de representatieve democratie te verankeren. Er zijn 158 parlementen lid van de IPU.

Vergaderingen

De Inter-Parlementaire Unie komt:

 • 2x per jaar in plenaire zitting bijeen
 • 1x in het najaar in Genève
 • 1x in het voorjaar in een land dat optreedt als gastland van de conferentie.

De najaarsconferentie dient als voorbereidende vergadering van de voorjaarsconferentie.

In de commissies worden voorstellen gedaan voor onderwerpen die in de voorjaarsvergadering aan de orde komen. Ook leggen de commissies de kaders vast waarbinnen de discussie in de voorjaarsvergadering zich zal afspelen.

Gedurende een kalenderjaar organiseert de IPU tal van conferenties over onderwerpen die vallen binnen de ‘scope’van het werkterrein waarop de organisatie zich richt.

Nederlandse delegatie

De delegatie naar een IPU-Assemblee wordt samengesteld door het bestuur van de Nederlandse groep van de Interparlementaire Unie (vereniging). Per 1 januari 2023 zijn alle leden van de Staten-Generaal lid van deze vereniging tenzij men kiest voor een opt-out. Per Assemblee wordt een delegatie van maximaal vijf leden afgevaardigd. Het bestuur van de Nederlandse groep van de Interparlementaire Unie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris, de griffier Interparlementaire betrekkingen.

Organisatie IPU

Commissies

De IPU kent 3 vaste commissies waarin alle nationale delegaties vertegenwoordigd zijn. Deze commissies zijn:

 • het Standing Committee on Peace and International Security
 • het Standing Committee on Sustainable Development, Finance and Trade
 • het Standing Committee on Democracy and Human Rights

Adviesgroepen

Naast deze 3 vaste commissies bestaan enkele bijzondere commissies en adviesgroepen:

 • Committee on Human Rights of Parliamentarians
 • Committee on Middle East Questions
 • Group of Facilitators For Cyprus
 • Advisory Group of the IPU Committee on United Nations Affairs
 • Advisory Group on HIV/AIDS
 • Coordinating Committee of Women Parliamentarians
 • Gender Partnership Group

De commissies bereiden de rapporten en de voorstellen van resoluties aan de plenaire vergaderingen voor.

Geopolitieke groepen

De 6 geopolitieke groepen, waarbinnen meer inhoudelijke afstemming op meer strategische onderwerpen en verkiezingen/ benoemingen binnen de IPU plaats vinden zijn:

de Afrikaanse groep

de Arabische groep

de Azië-Pacific-groep

de Eurazië-groep

de Latijns-Amerikaanse en Caraïbische groep

de 12 Plus- groep

Nederland behoort tot de 12 Plus Groep, bestaande uit 47 Westerse landen.

Governing Council (GC)

Het belangrijkste bestuursorgaan van de IPU is de Governing Council (GC) waarin ieder lid-parlement met 3 leden is vertegenwoordigd. De GC heeft het recht de President van de IPU te benoemen, de activiteiten van de IPU te sturen en op de uitvoering van besluiten van de plenaire vergadering toe te zien.

Taken Governing Council (GC)

De GC beslist over:

 • wat op de agenda komt van de plenaire vergaderingen vast inclusief de keuze van een zogenaamd ‘supplementary item’
 • de toelating van nieuwe lid-parlementen
 • het houden van andere dan plenaire vergaderingen
 • het instellen van andere dan de 3 vaste commissies
 • de begroting en de rekening
 • de benoeming van een secretaris-generaal

Vrouwelijke parlementariërs

Een vast onderdeel tijdens iedere voorjaarsbijeenkomst vormt de bijeenkomst van vrouwelijke parlementariërs. Over de uitkomsten van deze bijeenkomsten wordt gerapporteerd aan de plenaire vergadering.

Executive Committee

Een tweede belangrijk bestuursorgaan is het Executive Committee, dat bestaat uit de President van de IPU en 15 leden uit verschillende lid-parlementen, van wie er ten minste 3 vrouwen dienen te zijn. Voordrachten tot benoeming komen uit de geopolitieke groepen.

Taken Executive Committee

 • stelt ten behoeve van de GC een jaarplan van werkzaamheden van de IPU op
 • houdt toezicht op de uitvoering van de besluiten van de plenaire vergadering en van de GC
 • houdt toezicht en op het functioneren van de secretaris-generaal en het ambtelijk bureau van de organisatie.

Secretaris-generaal

De secretaris-generaal van de IPU heeft de ambtelijke leiding over het secretariaat te Genève en vertegenwoordigt de IPU extern.

Association of Secretaries-General (ASGP)

De Griffiers van de lid-parlementen van de IPU kunnen lid worden van de Association of Secretaries-General (ASGP). Dit is een forum dat zich vooral richt op het uitwisselen van informatie over ontwikkelingen in parlementaire werkwijzen, procedures en technieken. De ASGP vergadert parallel aan de plenaire vergaderingen van de IPU.

Wat doet de IPU?

 • De activiteiten van de IPU richten zich op het bevorderen van contact, coördinatie en uitwisseling van ervaring tussen parlementen en parlementariërs. Daartoe zendt zij ‘questionnaires’ rond en geeft zij handboeken en studierapporten uit.

Onderzoek

 • De IPU onderzoekt specifieke vraagstukken van internationaal belang , zoals duurzaamheid, geweld tegen vrouwen en kinderen, positie van vrouwen op de arbeidsmarkt, ICT in het parlement, vluchtelingen, migratie. Ook probeert het IPU door middel van haar publicaties parlementen en parlementariërs op te wekken tot actie.

Mensenrechten

 • De IPU maakt zich voorts sterk voor de mensenrechten, ook voor die van parlementariërs. Ten aanzien van de mensenrechten werkt de IPU samen met de VN en met een groot aantal regionale interparlementaire organisaties, zoals de Raad van Europa en het Pan-Afrikaanse Parlement.

Niet gouvernementele instellingen

 • Ook met niet gouvernementele en niet-parlementaire instellingen tracht zij haar doelen te bereiken. De samenwerking met de VN, wier doelstellingen door de IPU worden gedeeld, krijgt in toenemende mate aandacht, vorm en resultaat. De IPU heeft mede daartoe een klein kantoor geopend in New York. Een gezamenlijke opdracht zien de VN en de IPU in het realiseren van de Millenniumdoelstellingen.

Ontstaansgeschiedenis

De IPU is opgericht in 1889 en kwam voort uit de wens van pacifistische parlementariërs uit Engeland en Frankrijk in de jaren ’70 en ’80 van de 19e eeuw om door middel van arbitrage en overleg over vredeskwesties oorlogen te voorkomen en vrede te bevorderen.

Na een eerste bilaterale ontmoeting tussen parlementariërs uit beide landen in oktober 1888 in het Grand Hotel in Parijs werd besloten tot jaarlijkse herhalingen van deze ontmoetingen, die open zouden staan voor geïnteresseerde volksvertegenwoordigers uit andere landen.

Op 30 juni 1889 werd, in aanwezigheid van parlementariërs uit Frankrijk, Engeland, België, Spanje, Denemarken, Hongarije, de Verenigde Staten en Liberia besloten de conferentie om te vormen tot een permanent instituut. In 2009 zijn 153 parlementen lid van de IPU en telt de organisatie 8 geassocieerde leden.

Voor meer informatie kunt u terecht op de site van de IPU

Leden delegatie Tweede Kamer

https://www.tweedekamer.nl/kamerleden_en_commissies/commissies/ipu