Dinsdag 14 februari 2017, commissie Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO)Aanvang: 14:20 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda (Deze vergadering start om plm. 14:20 uur - aansluitend aan de combivergadering van de commissies IMRO-EZ)

2.Deskundigenbijeenkomst ontwerpbesluiten Omgevingswet

Bespreking

4.Rondvraag


Korte aantekeningen