Dinsdag 11 april 2017, commissies Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) en Europese Zaken (EUZA)Aanvang: 14:45 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

2.
34669

Regeling inwerkingtreding van de goedkeuring Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie met Oekraïne

Nadere procedure

3.
Rondvraag


Korte aantekeningen