Dinsdag 30 mei 2017, commissies Veiligheid en Justitie (V&J) en Economische Zaken (EZ)Aanvang: 15:15 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

2.E170016

Voorstel voor een richtlijn tot toekenning van bevoegdheden aan de mededingingsautoriteiten van de lidstaten voor een doeltreffendere handhaving en ter waarborging van de goede werking van de interne markt

Bespreking

3.Rondvraag


Korte aantekeningen