Dinsdag 12 september 2017, commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Veiligheid en Justitie (V&J)Aanvang: 14:25 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

3.Dataretentie

Bespreking Brief van de minister van V&J d.d. 20 juli 2017 in reactie op verzoeken inzake dataretentie

5.COM(2017)354 - Achtste voortgangsverslag van de Europese Commissie over de uitvoering van de Europese Veiligheidsagenda

Inbreng voor schriftelijk overleg

6.COM(2017) 344 - Voorstel voor een verordening inzake het Europees strafregisterinformatiesysteem (ECRIS) derdelanders

Procedure

7.COM(2017)375 - Voorstel voor een verordening betreffende de invoer van cultuurgoederen

Procedure

9.Rondvraag


Korte aantekeningen