Dinsdag 29 september 2020, commissie Koninkrijksrelaties (KOREL)Aanvang: 14:30 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda (LET OP: VIDEOVERGADERING IN TEAMS)

Voor deelname aan deze vergadering zie de instructies in de bijlage bij dit agendapunt en de mail die u op 25 september jl. van de commissiegriffier heeft ontvangen

2.
35474, D en F

Brief van de staatssecretaris van BZK over de tweede tranche liquiditeitssteun Sint Maarten - deelbetaling loonsubsidie; Brief van de staatssecretaris van BZK inzake invulling voorwaarden tweede tranche liquiditeitssteun door Curaçao en Sint Maarten; Derde incidentele suppletoire begroting Koninkrijksrelaties 2020 inzake liquiditeitssteun 2e tranche voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten

Bespreking brieven voortgangsinformatie tweede tranche liquiditeitssteun Caribische Landen van het Koninkrijk


3.
35474, E en G

Brief van de staatssecretaris van BZK over de besluitvorming van de Rijksministerraad op 10 juli 2020 inzake (financiële) ondersteuning aan Aruba, Curaçao en Sint Maarten; Brief van de staatssecretaris van BZK over de stand van zaken van de derde tranche liquiditeitssteun aan Aruba, Curaçao en Sint-Maarten en de concept-Rijkswet Caribische hervormingsentiteit; Derde incidentele suppletoire begroting Koninkrijksrelaties 2020 inzake liquiditeitssteun 2e tranche voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten

Bespreking brieven derde tranche liquiditeitssteun aan Aruba, Curaçao en Sint Maarten


4.
35300 VII / 35300 IV, F

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over (deels) openstaande toezeggingen; Begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2020

Bespreking verslag schriftelijk overleg toezeggingenrappel BZK september 2020

5.
33845

IPKO januari 2021

Bespreking mogelijkheden voor doorgaan IPKO januari 2021

7.
Rondvraag


Korte aantekeningen