Commissievergaderingen op dinsdag 10 oktober 2023  Alle besluitpunten uitklappen Alle besluitpunten inklappen

 • 11.00 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. Stand van zaken Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, vanwege niet doorgaan mondeling overleg

  De commissie besluit in meerderheid de Kamer te verzoeken op 24 oktober 2023 een debat op grond van artikel 51 lid 1 RvOI te houden inzake de stand van invoering van de Wkb. Dit verzoek zal terstond worden doorgeleid naar de Kamervoorzitter, zodat hierover in het College van fractievoorzitters kan worden gesproken en de commissievoorzitter het voorstel aldaar desgewenst kan toelichten.

 • mondeling overleg 11.15 uur
  (Geen besluitpunten)
 • 12.45 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. Verslag Cvf-vergadering 3 oktober 2023

  Het College stemt in met het verslag van de vergadering van 3 oktober 2023.

  2. Actuele zaken met betrekking tot de plenaire agenda + lange termijn agenda

  De aanwezigen nemen kennis van de lange termijn agenda voor de aankomende periode.

  Het College neemt kennis van de brief van de Voorzitter van de Tweede Kamer naar aanleiding van een geconstateerde technische fout in het Initiatiefvoorstel-Marijnissen en Temmink Opneming in de Grondwet van bepalingen inzake het correctief referendum (36.160), inclusief het gecorrigeerde voorstel van wet. De Kamer zal vandaag over het gecorrigeerde wetsvoorstel stemmen.

  Het College kan zich vinden in het verzoek van de commissie Binnenlandse Zaken om op 24 oktober 2023 een debat op grond van artikel 51, eerste lid van het Reglement van Orde te houden inzake de stand van invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb).

  3. Advies werkgroep Digitale Zaken

  Het College bespreekt het advies van de werkgroep die door het College was ingesteld om haar te adviseren over de wijze waarop de Kamer haar werkzaamheden met betrekking tot digitalisering en kunstmatige intelligentie zou kunnen organiseren.

  Het College besluit om de verdere besluitvorming hierover aan te houden. Het College nodigt de voorzitter van de werkgroep uit om in een volgende vergadering van het College een nadere toelichting te geven op het advies van de werkgroep. Op basis daarvan kunnen vervolgstappen worden besproken, waaronder eventueel de behoefte van een aantal fracties aan een breder en uitvoeriger advies waarbij ook de ervaringen in de Tweede Kamer zijn betrokken.

  4. Mededelingen en informatie

  Het College neemt kennis van de werving van een nieuwe externe vertrouwenspersoon integriteit, naar aanleiding van het aflopen van de aanstellingstermijn van de huidige vertrouwenspersoon eind dit kalenderjaar.

 • 14.00 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. E230014

  Voorstel voor een verordening over nieuwe genomische technieken (COM(2023)411)

  De commissie stemt in met het verzoek van het lid Kluit (GroenLinks-PvdA) om de deadline voor schriftelijke inbreng te verplaatsen naar vrijdag 13 oktober 2023 voor 12:00 uur. De leden van de fracties van BBB (Jaspers) en ChristenUnie (Holterhues) leveren heden al inbreng voor schriftelijk overleg. De leden van de fracties van PvdD (Visseren-Ramakers) en GL-PvdA (Kluit) zullen vóór de deadline een gezamenlijke inbreng leveren met respectievelijk vragen aan de Europese Commissie en aan de regering. De twee conceptbrieven zullen per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

  2. Toezeggingen cijfers onbedwelmd ritueel geslachte dieren in Nederland - T01556 en T03706

  Brief van de minister van LNV van 5 oktober 2023 (31571, AK)

  De commissie besluit op 24 oktober 2023 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg naar aanleiding van de brief van 5 oktober 2023 (31571, AK) . Voorts besluit de commissie om toezegging T03706 als legisprudentie aan te merken en toezegging T01556 aan te merken als deels voldaan.

  3. Mededelingen en informatie

  Op verzoek van het lid Kemperman (BBB) besluit de commissie om de brief over de uitkomsten wettelijke evaluatie Staatsbosbeheer (29659, D) op 24 oktober 2023 te agenderen voor inbreng voor schriftelijk overleg.

 • 14.00 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. 36350 XVII

  Wijziging begrotingsstaat Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2023 (Voorjaarsnota)

  De commissie besluit inbreng voor verslag te leveren op 24 oktober 2023 aangaande het wetsvoorstel en desgewenst ook voor de brief van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2023 (36350 XVII, A).

  2. Terugkoppeling GBVB/GVDB-conferentie 1-2 oktober 2023

  De leden Dessing (Tweede ondervoorzitter commissie BDO/ FVD) en Van Rooijen (50PLUS) geven een mondelinge terugkoppeling van hun deelname aan de GBVB/GVDB-conferentie op 1-2 oktober 2023.
  De commissie verzoekt verder de griffie een memo op te stellen over de mogelijkheid om van tevoren standpunten voor interparlementaire conferenties af te stemmen.

  3. Terugkoppeling NAVO Parlementaire Assemblee 6-9 oktober 2023

  Het lid Martens (Groenlinks-PvdA) geeft een mondelinge terugkoppeling van zijn deelname aan de NAVO Parlementaire Assemblee, waar hij samen met de leden Kroon (BBB) en Van Apeldoorn (SP) op 6-9 oktober 2023 aan heeft deelgenomen.

  4. Uitnodiging deelname parlementaire top Krimplatform

  De commissie besluit dat commissievoorzitter Koen Petersen namens de Kamer kan deelnemen aan de “Parliamentary Summit of the International Crimea Platform” dat op 23-24 oktober as. plaatsvindt in Praag.

  5. Mededelingen en informatie

  Op verzoek van het lid Marquart Scholtz (BBB) besluit de commissie op 24 oktober as. Aanvullende artikel 100-brief van de regering d.d. 29 september 2023 inzake NAVO Missie Irak vanaf mei 2024 (27925, AK) ter bespreking te agenderen.

 • 14.15 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. COSAC

  Commissievoorzitter Van Apeldoorn (SP) geeft een mondelinge terugkoppeling van de COSAC Voorzittersbijeenkomst, gehouden op 17-18 september 2023 in Madrid.

  Naast commissievoorzitter Van Apeldoorn (SP) neemt het lid Walenkamp (BBB) deel aan de plenaire COSAC op 26-28 november 2023.

  De commissie stemt in met de ambtelijk voorbereide beantwoording van de COSAC-Questionnaire.

  2. 21.501-20; 21.501-02

  Brief van de minister van BuZa inzake geannoteerde agenda voor de informele Europese Raad en de Europese Politieke Gemeenschap van 5 en 6 oktober 2023; Europese Raad; Brief van de minister van BuZa inzake verslag van de Raad Algemene Zaken van 19 september 2023; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

  De commissie neemt kennis van het verslag van de Raad Algemene Zaken van 19 september 2023 (21501-02, FO) en de geannoteerde agenda voor de informele Europese Raad en de Europese Politieke Gemeenschap van 5 en 6 oktober 2023 (21501-20, DI).

  3. Mededelingen en informatie

  Naar aanleiding van de uitgestelde deskundigenbijeenkomst over de rechtsstaat in de EU besluit de commissie op 24 oktober 2023 in een gecombineerde vergadering EUZA en J&V de ontvangen suggesties van de fracties voor thema's en sprekers te agenderen en een nieuwe datum vast te stellen.

  Voor de ICM over cohesiebeleid op 7 november 2023 melden zich vooralsnog geen leden aan.

 • 14.30 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. 36191

  Wet Adviescollege ICT-toetsing

  De commissie besluit 24 oktober 2023 gelegenheid te bieden tot het leveren van inbreng voor het tweede verslag.

  2. 33328 / 35112, AG

  Brief van de minister van BZK over uitvoering moties en toezeggingen Wet open overheid (Woo); Initiatiefvoorstel-Snels en Sneller Wet open overheid

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de leden van de fracties van de BBB (Van Langen), GroenLinks-PvdA (Fiers) en de VVD (Van den Berg).

  3. 35165, E

  Brief van de minister van BZK over de stand van zaken van de voorbereiding van de Tweede Kamerverkiezing en evaluatie van de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen; Verkiezingen

  De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen.

  4. Rondvraag

  Het lid Schalk (SGP) wenst in een volgende vergadering zijn notitie over de behandeling van de Grondwet door de Kamer in te brengen. Hij treedt daarvoor in contact met de commissiegriffier.

  Het lid Rietkerk (CDA) verzoekt de commissie om bij het Instituut voor Bouwrecht spoedadvies in te winnen over de ontvlechting van de invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen én de invoering van de Omgevingswet. Dezelfde vragen zullen worden gesteld aan de regering. De ontvangen antwoorden/advies zouden uiterlijk vrijdag 20 oktober moeten zijn ontvangen, gelet op het verzoek tot het houden van een debat op dinsdag 24 oktober 2023 op grond van artikel 51, lid 1 RvOI over de stand van zaken van de invoering van de Wkb. De commissie ondersteunt het verzoek. De commissiegriffier zal de mogelijkheden daartoe onderzoeken.

 • openbaar gesprek 14.45 uur
  (Geen besluitpunten)
 • 15.00 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. PALLAS-project, voorhang van het voornemen tot oprichting van privaatrechtelijke rechtspersoon ‘NewCo’

  Brieven van de minister van VWS van 19 september 2023 (Kamerstukken I/II 33626, E/21) en van 2 oktober 2023 (Kamerstukken I 33626, F)

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de PvdD-fractie (Nicolaï).

  2. Voortgang Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

  Brief van de minister van VWS van 2 oktober 2023 (27529, AA)

  De commissie besluit op 7 november 2023 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

  3. COM(2023)512 - Europese gehandicaptenkaart en parkeerkaart

  De commissie neemt het BNC-fiche met de kabinetsappreciatie voor kennisgeving aan en besluit het voorstel niet in behandeling te nemen.

  4. Kabinetsreactie op MIT-advies 'Maatschappelijke gevolgen van long covid'

  Brief van de minister van SZW, mede namens de ministers van VWS en OCW, en de minister voor PVO, van 2 oktober 2023 (25295, CB)

  De commissie besluit op 24 oktober 2023 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

  5. Mededelingen en informatie

  - De commissies J&V, VWS en BiZa/AZ hebben op 7 februari 2023 de kabinetsreactie van 13 januari 2023 op het tweede deelrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid 'Aanpak coronacrisis' (25295, BJ) en de kabinetsreactie van 13 januari 2023 op zowel het WRR-rapport 'Coronascenario's doordacht' als het Maatschappelijk Impact Team-advies 'Fit voor het najaar' (25295, BK) aangehouden in afwachting van de behandeling door de Tweede Kamer. Nu de Tweede Kamer deze onderwerpen heeft afgehandeld, besluit de commissie VWS beide kabinetsreacties alsnog voor kennisgeving aan te nemen.
  - De commissie besluit toezegging T03705 naar aanleiding van de brief van 12 september 2023 (36002, F) over de motie-Kox c.s. af te voeren.

 • 15.15 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. Toezegging T03201

  Brief van de minister voor PVO over voortgang van de beleidsagenda informeel onderwijs; Verduidelijking van de burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs

  De commissie besluit, naar aanleiding van de brief van de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs van 14 juni 2023 (35352, K), op 24 oktober 2023 gelegenheid te geven voor het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg. De fractie van de SGP (Schalk) levert heden al inbreng.

  2. 36410 VIII, A

  Brief van de minister van OCW en de minister voor PVO over uitvoering nieuw beleid van OCW-begroting 2024; Begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2024

  De commissie besluit de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs van 5 oktober 2023 (36410 VIII, A) voor kennisgeving aan te nemen.

  3. Kennismakingsgesprek met de OCW-bewindslieden

  De commissie inventariseert gespreksonderwerpen voor het kennismakingsgesprek met de bewindslieden van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De volgende onderwerpen worden aangedragen:

  - voornemens van de bewindslieden ten aanzien van wetgeving en beleid in hun demissionaire status;
  - consequenties van de behandeling van de begroting 2024 op het gebied van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap na de jaarwisseling;
  - visie op de huidige generatie studenten wat betreft hun financiële positie naar aanleiding van de herinvoering van de basisbeurs en de verhoging van de rente op studieleningen.

  Tot en met 19 oktober 2023 kunnen leden nog nadere gespreksonderwerpen aandragen bij de commissiegriffier, zodat deze voorafgaand aan het kennismakingsgesprek met het ministerie gedeeld kunnen worden.

  De commissievoorzitter geeft de commissie nog mee dat het kennismakingsgesprek, voorzien voor 24 oktober 2023, mogelijk verplaatst wordt wegens druk op de plenaire agenda van deze datum.

  4. Rondvraag

  - Het lid Van Meenen (D66) verzoekt de griffie navraag te doen bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap naar een indicatie van de toezending van een schriftelijke reactie van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid op de aangehouden motie van voornoemd lid over een herziene inrichting van de asielprocedure en de asielketen (36373, E), die tijdens het plenaire debat over het wetsvoorstel Tijdelijke wet tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen in het onderwijs werd ingediend.

  - De commissievoorzitter vraagt de leden van de commissie of zij ermee kunnen instemmen dat in 2024 de Onderwijsraad en de Raad voor Cultuur uitgenodigd worden voor een kennismakingsgesprek. Zij stemmen daarmee in en de griffie wordt verzocht om deze gesprekken te gaan plannen.

 • 15.35 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. 29.279, T

  Brief van de minister van BZK ter aanbieding van de voortgangsrapportage inzake het rapport van de Europese Commissie voor Democratie door Recht (de Venetiëcommissie); Rechtsstaat en Rechtsorde

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van de BBB (Marquart Scholtz) en GroenLinks-PvdA (Veldhoen/Recourt).

  2. 29.279, R

  Brief van de ministers voor Rechtsbescherming en van BZK over de opdracht van de staatscommissie rechtsstaat; Rechtsstaat en Rechtsorde

  De commissie besluit de brief van 22 mei 2023 voor kennisgeving aan te nemen en in het voorjaar van 2024 een voortgangsgesprek te voeren met de (voorzitter van de) staatscommissie rechtsstaat.

 • 15.40 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. T03675

  Toezegging Brief inzet huiselijk geweld (35.348 / 36.123)

  De commissie besluit de status van toezegging T03675 als voldaan aan te merken. De commissie neemt kennis van de brief (36123, C) en kan deze desgewenst betrekken bij relevante onderwerpen.

  2. 35.899 / 25.295, Q

  Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van J&V over onderzoek naar de effectiviteit van de avondklok; Infectieziektenbestrijding; Toezegging Onderzoek RIVM effectiviteit avondklok (35.899)

  De commissie besluit de brief aan te houden tot een volgende vergadering.

  3. E220024

  Brief van de Europese Commissie over de beantwoording van nadere vragen inzake een voorstel voor een Verordening betreffende horizontale cyberbeveiligingsvereisten; EU-voorstel: Voorstel voor een Verordening betreffende horizontale cyberbeveiligingsvereisten (COM(2022)454)

  De commissie neemt de brieven van de Europese Commissie en de minister van EZK voor kennisgeving aan en wenst deze onder de aandacht te brengen bij een eventueel in te stellen commissie voor Digitale Zaken.

  4. Inventarisatie onderwerpen gesprekken met voorzitter Raad voor de rechtspraak en voorzitter college van Procureurs-Generaal van het Openbaar ministerie

  De commissie draagt de volgende onderwerpen aan voor de gesprekken met het Openbaar Ministerie en de Raad voor de rechtspraak:

  OM:
  - de relatie tussen het OM en het ministerie van J&V in het kader van verkeersboetes;
  - euthanasie, in het bijzonder bij personen die psychisch ernstig lijden;
  - het beleid van het OM bij grootschalige demonstraties, orde verstoringen en handelingen in strijd met artikel 162 Sr;
  - de werkdruk en personele bezetting bij het OM.

  Rvdr:
  - hoe kijkt de Raad/zittende magistratuur naar het eigen functioneren in het kader van het functioneren van de rechtsstaat;
  - ondermijningskamers;
  - werkdruk en personele bezetting bij de Raad en de zittende magistratuur;
  - hoe wordt tussen de rechtspraak en het gevangeniswezen gecommuniceerd over de persoonsgerichte afweging bij detentiefasering.

  De commissie wenst in een volgende vergadering, voorafgaand aan de gesprekken, te besluiten of de gesprekken in openbaarheid of beslotenheid gevoerd zullen worden.

 • 15.45 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. Voortgangsbrief Omgevingswet

  De commissie besluit de voortgangsbrief te betrekken bij het mondeling overleg met de minister van BZK op 24 oktober 2023. In een vergadering na het mondeling overleg komt de brief nog terug in verband met de status van de daarin genoemde moties en toezeggingen, en eventueel voor schriftelijk overleg.

  2. Antwoorden op commissiebrief Omgevingswet

  De commissie besluit de antwoordbrief te betrekken bij het mondeling overleg met de minister van BZK op 24 oktober 2023. In een vergadering na het mondeling overleg komt de antwoordbrief nog terug om te bepalen of nader schriftelijk overleg gewenst is.

  3. Opzet mondeling overleg 24 oktober 2023

  De commissie stemt in met de volgende opzet van het mondeling overleg met de minister van BZK:

  1. Opening door de voorzitter
  2. Vragen en opmerkingen van de fracties (max. 4 minuten per fractie)
  3. Pauze/korte schorsing (ca. 10 minuten)
  4. Beantwoording door de minister (ca. 30 minuten; beperkt aantal interrupties)
  5. Tweede vragenronde (max. 1 minuut per fractie)
  6. Beantwoording door de minister (ca. 10 minuten; beperkt aantal interrupties)
  7. Afsluiting

  Voor het mondeling overleg is maximaal 2 uur ingepland. Fracties wordt verzocht van te voren af te stemmen om doublures in de vragen te vermijden.

  Mocht de minister in aanvulling op de eerdere brieven inzake de Omgevingswet nog nieuwe informatie willen presenteren, dan ontvangt de commissie deze graag een week van tevoren schriftelijk.

  4. Nieuwe datum kennismakingsgesprek met de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

  De commissie stemt in met een nieuw kennismakingsgesprek op 14 november 2023, 14:30-15:30 uur. De griffier stuurt nog een mail rond om onderwerpen/vragen te inventariseren. De commissie kiest voor een vrij format, waarbij ieder lid kan inbrengen wat hij/zij wil. Van de fracties van GroenLinks-PvdA, ChristenUnie en OPNL zijn reeds onderwerpen en vragen voor het gesprek ontvangen.

  5. Mededelingen en informatie

  Naar aanleiding van een vraag vanuit de commissie meldt de griffier dat het voorstel voor een richtlijn inzake bodemmonitoring uitsluitend bij de commissie IWO in behandeling is (dossier E230013 op de Europapoort). Er blijkt binnen de commissie vooralsnog geen behoefte te zijn om in aanvulling op het plenair gemaakte subsidiariteitsbezwaar ook schriftelijk overleg met de regering op te starten.

 • kennismakingsgesprek 16.00 uur
  (Geen besluitpunten)
 • 16.15 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. 36081/19637, K

  Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van J&V over opvang van ontheemden uit Oekraïne en opvang van derdelanders met een tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraïne; Vreemdelingenbeleid

  Inbreng voor nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van J&V n.a.v. de brief van 30 augustus jl. wordt geleverd door de fractie van de PVV (Van Hattem). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

  2. Mededelingen en informatie

  De voorzitter geeft aan dat de Nationale Ombudsman en de Kinderombudsman hebben voorgesteld het gesprek met de commissie over het rapport 'De crisis voorbij. Naar een menswaardige opvang van asielzoekers vanuit mensen- en kinderrechtelijk perspectief' plaats te laten vinden op dinsdag 14 november in de avond. De griffie zal per e-mail bij de commissieleden inventariseren of deze nieuwe datum en de door de griffie voorgestelde tijd (18.45-19.45 uur) schikt.

 • 16.30 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. 21501-07, FX

  Brief van de minister van Financiën inzake geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad van 16 en 17 oktober 2023; Raad voor Economische en Financiële Zaken

  De commissies besluiten de brief van de minister van Financiën inzake de geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad van 16 en 17 oktober 2023 voor kennisgeving aan te nemen.

 • 16.45 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. COM(2023)532, COM(2023)529

  De commissie besluit om de Europese voorstellen over BEFIT en transfer pricing COM(2023)532 en 529 opnieuw voor procedure te agenderen wanneer het BNC-fiche over transfer pricing (COM(2023)529) ook aan de Kamer is toegezonden.

  2. Algemene Financiële Beschouwingen

  Brief regering; Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën; Miljoenennota 2024

  Van de fracties van het CDA (Bovens), de ChristenUnie (Holterhues), JA21 (Baumgarten) en de SGP (Schalk) is reeds inbreng ontvangen. Inbreng voor schriftelijk overleg wordt uiterlijk woensdag 11 oktober 12.00 uur ook geleverd door de fracties van D66 (Aerdts) en 50PLUS (Van Rooijen). De fracties van GroenLinks-PvdA (Crone), Volt (Hartog) en OPNL (Van der Goot) hebben na afloop van de vergadering inbreng geleverd. Mogelijk levert ook de BBB-fractie vragen aan. De inbreng zal worden verwerkt in een conceptbrief die zal circuleren binnen de commissie met een correctietermijn tot vrijdag 13 oktober a.s. 12:00 uur.

  3. 32545, C

  Brief van de minister van Financiën over aanbieding verslag Financieel Stabiliteitscommité van 13 juli 2023; Wet- en regelgeving financiële markten

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de BBB-fractie (Kroon). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden worden voorgelegd.

  4. 36108 / 29232, K, L en M

  Brief van de ministers van Financiën en van I&W over de vijfde periodieke rapportage van de staatsagent bij KLM; Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën over de vierde periodieke rapportage staatsagent bij KLM; Brief van de minister van Financiën over stand van zaken juridische analyse KLM; Air France – KLM

  De commissie besluit de conceptbrief vast te stellen - na het doorvoeren van een kleine aanvulling op initiatief van de PvdD-fractie - en te versturen naar de minister van Financiën. De leden van de fracties van GroenLinks-PvdA (Crone), de SP (Van Apeldoorn), PvdD (Visseren-Hamakers) en de SGP (Schalk) hebben kenbaar gemaakt zich aan te willen sluiten bij deze vragen.

  5. 36151, X

  Verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane over nadere vragen inzake stand van zaken hersteloperatie en de motie-Prast c.s.; Wet hersteloperatie toeslagen

  De commissie acht het wenselijk om de schriftelijke inbreng voor het nader schriftelijk overleg naar aanleiding van de brief (36151,X) samen te nemen met de inbreng voor schriftelijk overleg naar aanleiding van de brief (36151, Y). De commissie besluit hiervoor op 24 oktober 2023 inbreng te leveren. Het lid Visseren-Hamakers (PvdD) heeft kenbaar gemaakt van deze mogelijkheid gebruik te willen maken.

  6. 36151, Y

  Brief van de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane ter aanbieding van de voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen mei - augustus 2023; Wet hersteloperatie toeslagen

  De commissie acht het wenselijk om de schriftelijke inbreng voor het nader schriftelijk overleg naar aanleiding van de brief (36151,X) samen te nemen met de inbreng voor schriftelijk overleg naar aanleiding van de brief (36151, Y). De commissie besluit hiervoor op 24 oktober 2023 inbreng te leveren.

  7. 36202, AG | 36202, S

  Brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst over mogelijkheden uitstel afschaffing inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) en alternatieven; Belastingplan 2023

  De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van Financiën (36202, AG) te betrekken bij de behandeling van het Pakket Belastingplan 2024 en beschouwt de uitvoeringsstatus van de motie Schalk (SGP) (36202, S) als ongewijzigd (niet uitgevoerd).

  8. 36203, F

  Brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst over voorbereidingen arrest Hoge Raad box 3 en onderzoek tegenbewijs over meerdere jaren; Wet rechtsherstel box 3

  De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van Financiën (36203, F) te betrekken bij de behandeling van het Pakket Belastingplan 2024.

 • kennismakingsgesprek 17.00 uur
  (Geen besluitpunten)