Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie (21.501-33); Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 5 juni 2013, over de Transportraad van 10 juni 2013 (TK, 430)17 juli 2013
hoort bij ... E130008 - Voorstel voor een verordening tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1370/2007 met betrekking tot openstelling van de markt voor het binnenlands passagiersvervoer per spoor
E130007 - Voorstel voor een verordening betreffende het Spoorwegbureau van de Europese Unie en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 881/2004
E130006 - Voorstel voor een verordening tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1192/69 van de Raad betreffende de gemeenschappelijke regels voor de normalisatie van de rekeningstelsels van de spoorwegondernemingen
E130005 - Richtlijnvoorstel inzake spoorwegveiligheid (herschikking)
E130004 - Richtlijnvoorstel tot wijziging van Richtlijn 2012/34/EU van 21 november 2012 tot instelling van één Europese spoorwegruimte met betrekking tot de openstelling van de markt voor het binnenlands passagiersvervoer per spoor en het beheer van de spoorweginfrastructuur
E130003 - Richtlijnvoorstel betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Europese Unie (herschikking)
E130002 - Commissiemededeling: "het vierde spoorwegpakket - voltooiing van de Europese spoorwegruimte ter bevordering van het concurrentievermogen en de groei in Europa"
E130001 - Europese strategie voor schone energie voor het vervoer
E120052 - Voorstel voor een verordening inzake de melding van voorvallen in de burgerluchtvaart
E120042 - Voorstel voor een verordening betreffende de technische controle langs de weg van bedrijfsvoertuigen die in de Unie aan het verkeer deelnemen en tot intrekking van Richtlijn 2000/30/EG
afkomstig van ... Tweede Kamer