Dinsdag 8 februari 2011 14.30 uur, commissies Justitie en JBZ-Raadbespreking

conceptbrief subsidiariteitstoets

door de commissie geselecteerd als prioritair Europees dossier

bespreking

brief van de minister van Veiligheid en Justitie van 20 december 2010 met informatie over de Nederlandse inbreng voor de evaluatie van de Dataretentierichtlijn (EK 31.145, R met bijlage)

naar aanleiding van Gewijzigde motie-Franken (CDA) c.s. over de effectiviteit van de opslag van gegevens (EK 31.145, N) en toezegging T01065

bespreking

brief van de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 13 januari 2011 over het Eindrapport Nulmeting bewaarplicht gegevens telecommunicatie (EK 31.145, S)

naar aanleiding van Gewijzigde motie-Franken (CDA) c.s. over het voorkomen van onnodige kosten (EK 31.145, O) en toezegging T01063


Vergaderstukken