E030170
Laatste revisie: 11-04-2007

E030170 - Verordening betreffende de verbetering van de beveiliging van schepen en havenfaciliteitenIn de verordening wordt de aanwijzing van een nationale centrale autoriteit verantwoordelijk voor de beveiliging vereist. Voor de uitvoering zal de Commissie bijgestaan worden door het Europees Agentschap voor maritieme beveiliging. Voorts worden maatregelen voorgesteld t.a.v. havens waar incidenteel internationale zeevaart wordt afgehandeld; een regeling voor veiligheidscontroles voor zowel schepen als in de haven; inspecties ter verificatie van de controlemodaliteiten.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: implementatietraject gestart.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2003)229PDF-document, d.d. 2 mei 2003

rechtsgrondslag

artikel 80, lid 2 van het EG-Verdrag,

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein


Implementatie

Aan Verordening (EG) nr. 725/2004 is uitvoering gegeven middels het wetsvoorstel betreffende de verbetering van de beveiliging van schepen en havenfaciliteiten (Havenbeveiligingswet) (zie kamerstukken in de serie 29468). Onder andere ter nadere uitvoering werd op 24 november 2006 een Wijziging van de Havenbeveiligingswet ingediend bij de Tweede Kamer (zie kamerstukken in de serie 30888). De Eerste Kamer heeft dit wetsvoorstel op 8 mei 2007 als hamerstuk afgedaan.


Behandeling Eerste Kamer

In haar vergadering van 28 oktober 2003 heeft de commissie ESO besloten deze ontwerpverordening onder de aandacht te brengen van de commissie Verkeer & Waterstaat.

De commissie Verkeer en Waterstaat heeft het onderhavige voorstel voor een verordening voor kennisgeving aangenomen.


Standpunt Nederlandse regering

De Nederlandse regering is van mening in fiche 6 dat maatregelen op communautair niveau een economisch "level playing field" garanderen en derhalve voldoet de verordening aan het subsidiariteitsbeginsel. Aangaande de proportionaliteit worden er vraagtekens geplaatst gezien de ruimte die lidstaten gegeven moet worden inzake de nationale veiligheid.

 • bnc-fiche Ministerie van Buitenlandse Zaken - 22.112, 289 [6]
  15 oktober 2003

Samenvatting voorstel Europese Commissie

In de IMO (International Maritime Organisation) is op Amerikaans initiatief gedurende 2002 gesproken over de invoering van internationale regelgeving op het terrein van maritieme security. Dit heeft in december 2002 geleid tot:

 • aanpassing van de Convention for Safety of Life at Sea (SOLAS), een instrument dat normaliter alleen over veiligheid gaat, maar geschikt gemaakt wordt voor "Security" door toevoeging van een extra hoofdstuk
 • aanname van de International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code.

De diverse maatregelen betreffen zowel schepen als havenfaciliteit en de raakvlakken tussen die twee. De balans lijkt redelijk evenwichtig, waarbij de maatregelen aan boord van het schip en die aan de wal elkaar aanvullen als onderdeel van een alomvattend systeem.

Verder zijn er initiatieven ontwikkeld die liggen op het terrein van zeevarenden, zoals de invoering van een zeelieden identificatieplicht, welke meer zekerheid zou moeten bieden t.a.v. de stroom aan mensen die havens in- en uitgaat. In het voetspoor van de IMO-regelgeving heeft de Commissie besloten om met voorstellen te komen die maritieme veiligheid in Europees verband moeten regelen. Dit gaat geschieden door een verordening die de diverse relevante SOLAS-hoofdstukken en de ISPS-Code overneemt. De International Ship and Portfacility Security Code (ISPS-Code), zoals aangehecht aan de Conferentieresolutie nr 2 bestaat uit een deel A en een deel B. Deel A wordt letterlijk overgenomen. Deel B, zijnde een aanbeveling (guidance) is niet verplicht, maar de voorstellen van de Commissie behelzen delen daaruit, welke vervolgens verplicht zouden worden.

Het voordeel van een verordening is dat het nationale wetgevingstraject aanzienlijk verkort kan worden. Tevens moet een verordening (mits goed nageleefd en met adequaat toezicht) zekerheden geven om de onderlinge concurrentieverschillen te vereffenen. Dit geldt voor schepen uit de lidstaten én haven faciliteiten. De verordening is niet van toepassing op oorlogsschepen, marine- en marinehulpschepen en overige overheidsschepen die worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden. Daarnaast is het voorstel niet van toepassing op marinehavens en marine-havenfaciliteiten.

De Commissie denkt later in het jaar te komen met voorstellen voor havens in zijn algemeenheid en andere onderdelen van de transportketen.

 • PDF-document commissievoorstel Europese Commissie - COM(2003)229
  2 mei 2003

Behandeling Raad

De Raad heeft tijdens haar vergadering van 22 en 23 maart 2004 ingestemd met de amendementen in het advies van het Europees Parlement in eerste lezing en heeft de verordeningPDF-document betreffende de beveiliging van schepen en havenfaciliteiten aangenomen.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.

 • PDF-document definitief verslag EP-commissie Europees Parlement - A5-0385/2003
  5 november 2003

Reacties Derden

 • advies Economisch en Sociaal Comité - CESE 1387/2003
  29 oktober 2003

Alle bronnen