Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
E040206
Laatste revisie: 20-06-2006

E040206 - Voorstel voor een verordening tot vaststelling van de algemene regels voor het verlenen van financiële bijstand van de Gemeenschap op het gebied van trans-Europese netwerken voor vervoer en energie en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2236/95 van de RaadDe Commissie presenteert een voorstel voor een verordening inzake de vastlegging van algemene regelgeving voor het verlenen van financiële Gemeenschapssteun op het gebied van Trans-Europese netwerken (TENs). Het voorstel is met name gericht op het Trans-Europese vervoersnetwerk (TEN-T) en het Trans-Europese energienetwerk (TEN-E). Onderhavige verordening is een amendement op Verordening (EG) nr. 2236/95.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: gepubliceerd in Europees publicatieblad.

Europees

Verordening (EG) nr. 680/2007PDF-document werd op 20 juni 2007 ondertekend door de Raad en het Europees Parlement en gepubliceerd in Pb EU L162 van 22 juni 2007.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2004)475PDF-document, d.d. 14 juli 2004

rechtsgrondslag

Traité/CE/art 156

commissies Eerste Kamer

beleidsterrein


Behandeling Eerste Kamer

De commissie Europese samenwerkingsorganisaties heeft in haar vergadering d.d. 7 december 2004 besloten het onderhavige voorstel onder de aandacht te brengen van de commissies voor Verkeer en Waterstaat en Financiën.

Op 15 februari 2005 is het onderhavige voorstel geagendeerd in de commissies voor Verkeer en Waterstaat en Financiën alwaar besloten is dat onderhands nagegaan wordt of de nieuwe Europese Commissie het standpunt van haar voorganger ten aanzien van dit dossier deelt.

Aangezien de nieuwe Europese Commissie geen ander standpunt heeft ingenomen ten aanzien van onderhavig voorstel hebben de commissies Verkeer en Waterstaat en Financiën besloten geen nadere behandeling van het dossier te wensen.


Standpunt Nederlandse regering

De toetsing aan het subsidiariteitsbeginsel is in fiche 15 positief. De toetsing aan het proportionaliteitsbeginsel is volgens de Nederlandse regering twijfelachtig. Zij vindt dat de voorgestelde verhoging van het cofinancieringpercentage buitenproportioneel is (in sommige gevallen zou dit een percentage van 50% betekenen).

De Nederlandse regering stelt dat 'indien binnen een reëel constant kader middelen door besparingen elders vrijkomen, de nadruk op intensiveringen o.a. op TENs moet liggen'. De regering is het niet eens met de voorstel voor een wijziging van de regelgevingprocedure in het kader van comitologie naar een raadplegingprocedure en is het tevens niet eens met het voorstel voor een grotere rol van de lidstaten bij de controle van eigen projecten. De Nederlandse regering zal zich uitspreken tegen een kleinere controlerende rol voor de Commissie.

 • bnc-fiche
  Ministerie van Buitenlandse Zaken - 22.112, 340[15]
  29 september 2004

Samenvatting voorstel Europese Commissie

 • Vereenvoudiging

  De Commissie stelt dat besluiten genomen zullen worden op basis van zogenaamde comitologie (bij uitvoeringsbevoegdheden aan de Commissie legt de Raad een voorwaarde op dat de Commissie samenwerkt met een door de Raad ingestelde comité waarin nationale lidstaten vertegenwoordigd zijn). Teneinde een versnelde uitvoering stelt de Commissie voor om in het kader van comitologie de raadplegingprocedure te volgen i.p.v. het huidige regelgevingprocedure.

 • Voorwaardelijkheid

  Financiële steun is voorwaardelijk; projecten moeten voldoen aan de voorwaarden en beginselen die uiteen zijn gezet in het gemeenschappelijk energie en transportbeleid. Op het gebied van transport zal er bijvoorbeeld met name aandacht besteed worden aan milieuvriendelijke vormen van transport.

 • Selectiviteit

  Doordat financiële steun voorwaardelijk is, zal steun geconcentreerd worden op een beperkt aantal projecten die een toegevoegde waarde hebben voor de Gemeenschap. De financiële steun voor TEN-T (ongeveer 20 miljard Euro voor de periode 2007 - 2013) zal geconcentreerd worden op een aantal prioritaire projecten en een aantal andere projecten die met name gericht zijn op het verbeteren van de netwerkdiensten. Financiele steun voor TEN-E is ook gericht op prioritaire projecten.

 • Proportionaliteit

  Op het gebied van vervoer voorziet onderhavige verordening in een verandering van het cofinancieringpercentage tot een maximum van 30% voor bepaalde delen van prioritaire projecten en tot een maximum van 50% voor projecten met grensoverschrijdende delen. Op het gebied van energie is er geen verandering t.a.v. het cofinancieringpercentage voorgesteld.

 • Steun

  Naast bestaande instrumenten wordt in onderhavige verordening een nieuw instrument voorgesteld waarbij een 'garantiefonds' gecreëerd wordt teneinde zogenaamde commerciële postconstructie risico's gerelateerd aan TEN projecten te dekken.

 • Beheer

  De Commissie stelt dat de tenuitvoerlegging in eerste instantie de verantwoordelijkheid is van de lidstaten en onderhavige verordening voorziet dan ook in een grote rol voor de lidstaten. De Commissie behoudt zich het recht om het beheer van het huidige project voor TEN-T over te dragen aan een uitvoerend agentschap.

  • PDF-document commissievoorstel
   Europese Commissie - COM(2004)475
   14 juli 2004

  Behandeling Raad

  In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


  Behandeling Europees Parlement

  In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


  Standpunten andere lidstaten (IPEX)

  In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


  Alle bronnen

 • Sociale media menu