E050033
Laatste revisie: 19-05-2006

E050033 - Mededeling van de Commissie aan de Raad betreffende de evaluatie van de resultaten van het EOF en voorstel voor het vrijgeven van de voorwaardelijke saldi van het negende Europees OntwikkelingsfondsDe huidige ACS-EG partnerschapsovereenkomst loopt van 2000 tot en met 2007. De financiën voor deze overeenkomst zijn het negende Europese Ontwikkelingsfonds (EOF) en bedragen 13, 5 miljard euro. Bij aanvang werd afgesproken dat 1 miljard euro vrijgemaakt zou worden indien in 2004 zou blijken dat de betalingsverplichtingen waren nagekomen en de betalingen hadden plaatsgevonden.

De Europese Commissie heeft geconcludeerd dat zich inderdaad een positieve trend heeft ontwikkeld en derhalve het miljard vrijgegeven zou kunnen worden. De beoordeling van de landen was gebaseerd op de beoordeling van de financiële resultaten bij de tenuitvoerlegging van de communautaire hulp, beoordeling van de resultaten in de concentratiesectoren en op basis van bijzondere overwegingen (hervormingen, armoedebestrijding; vijf pijlers van de Cotonou-overeenkomst). Bovendien zijn de middelen uit het huidige EOF volledig vastgelegd tot en met 2007. Voor de EU om de internationale verbintenissen na te komen en aan nieuwe initiatieven deel te nemen is het derhalve ook noodzakelijk het miljard vrij te geven.

Op basis van de positieve (financiële) evaluatie en het financieel tekort om de verplichtingen na te komen adviseert de Europese Commissie in COM(2005)51PDF-document om het miljard vrij te geven. Deze mededeling staat los van de discussie omtrent wel/geen opname van het EOF in de Financiële Perspectieven.

Hieronder zijn de projecten terug te vinden waarin de EC het (voorwaardelijk) miljard adviseert te investeren.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2005)51PDF-document, d.d. 17 februari 2005

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen


Behandeling Eerste Kamer

De commissie Europese samenwerkingsorganisaties heeft op 6 september 2005 besloten de onderhavige mededeling ter informatie aan te bieden aan de commissie voor Ontwikkelingssamenwerking.

Tijdens de vergadering van 18 oktober 2005 heeft de commissie Ontwikkelingssamenwerking de onderhavige mededeling besproken. Het bevreemdt de commissie dat de RAZEB van 23 mei 2005 heeft geconcludeerd dat de evaluatie van de EC het 9e EOF tot op heden niet voldeed aan de criteria vastgesteld door de Raad en dat desalniettemin de voorstellen van de EC zijn overgenomen en voorwaardelijk een miljard wordt vrijgegeven. Zij ontvangt dan ook graag een uitgebreide toelichting op de achtergrond van de beslissing mee te werken aan het vrijmaken van de middelen. Dit verzoek om een toelichting is op 19 oktober 2005 verzonden. Op 10 februari 2006 kwam er een antwoord van de minister van Ontwikkelingssamenwerking en vragen en antwoorden zijn gedrukt in een verslag schriftelijk overleg.

De commissie Ontwikkelingssamenwerking heeft op 28 maart 2006 het antwoord van de minister d.d. 10 februari 2006 besproken en besloten dat zij het het antwoord wellicht feitelijk correct, maar onbevredigend acht. De voorzitter van de commissie zal met de minister overleggen hoe een effectiever antwoord kan worden bewerkstelligd. Vervolgens zal hij aan de commissie verslag uitbrengen.

Tijdens de commissievergadering d.d. 11 april 2006 is besloten dat er op 9 mei 2006 een ambtelijke briefing plaats zal vinden ter verduidelijking van de brief van de minister d.d. 10 februari 2006.

De resultaten van de ambtelijke briefing werden meegenomen in de plenaire behandeling van de begroting voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken, onderdeel Ontwikkelingssamenwerking, dat plaatsvond op 16 mei 2006.


Standpunt Nederlandse regering

De Nederlandse regering is van mening dat de EOF-middelen steeds meer op een effectieve en efficiënte wijze worden ingezet door de Europese Commissie. In de onderhavige mededeling wordt echter door de EC niet gekeken naar de praktische output van de financiën: de kwaliteit en effectiviteit van de investeringen wordt niet geëvalueerd. Vanuit dit oogpunt acht de Nederlandse regering de prestatiemeting van de EC zoals uitgevoerd in onderhavige mededeling op basis van nakomen van betalingsverplichtingen en plaatshebben van betalingen onvoldoende om de voorwaardelijke middelen uit het 9e EOF ook vrij te geven. Daarom wenst de regering eerst te spreken over de prestatiemeting alvorens het voorwaardelijke miljard vrij te geven.

Op hoofdlijnen geeft de regering in fiche drie aan de voorgestelde projecten te kunnen steunen. Op enkele punten wordt meer informatie verzocht/ een gedetailleerder voorstel. Nederland draagt aan het 9e EOF circa 720 miljoen euro af.

De voorstellen van de Europese Commissie voldoen aan het subsidiariteit- en proportionaliteitcriterium.

 • bnc-fiche Ministerie van Buitenlandse Zaken - 22.112, 365[3]
  24 maart 2005

Samenvatting voorstel Europese Commissie

 • De ACS-EU waterfaciliteit (E040068): 250 miljoen euro.
 • Centrum voor Ontwikkeling van het Bedrijfsleven en het Centrum voor de ontwikkeling van de Landbouw: 64 miljoen. Deze centra zijn opgericht met de inwerkingtreding van de Overeenkomst van Cotonou. De financiën voor deze centra zijn destijds voor vijf jaren vastgelegd, voor de periode 2005-2007 was derhalve nog niet voorzien in middelen.
 • Oost-Timor: 18 miljoen. In 2003 werd besloten dat Oost-Timor zou mogen toetreden tot de ACS-overeenkomst. Indien Oost-Timor het verdrag heeft geratificeerd (in 2005) is het volwaardig lid. Binnen dit kader zal een nationaal indicatief programma worden opgesteld. Voor de financiering daarvan wordt nu 18 miljoen euro uitgetrokken.
 • Energiefaciliteit: 250 miljoen (E040251). Het oprichten van deze faciliteit moet een belangrijke bijdrage leveren aan de armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling doordat zoveel mogelijk mensen toegang krijgen tot energie.
 • Beheersing van basisproductrisico's: 25 miljoen (E040090). Met dit programma zullen ACS-landen minder kwetsbaar worden voor plotselinge problemen met basisproducten (als gevolg van prijsschommelingen en natuurrampen) en moeten beheersinstrumenten worden ontwikkeld.
 • Sanitaire en Fytosanitaire maatregelen: 30 miljoen. Als gevolg van de Europese verordening betreffende officiële controles van diervoeders en levensmiddelen (voorstel in E030082) moeten derde landen meer informatie gaan verstrekken over de structuur en het beheer van de fytosanitaire en sanitaire controlesystemen voor diervoeders en levensmiddelen. Hiervoor is in de ACS-landen een grote investering nodig.
 • Afrikaanse Unie: 50 miljoen. Meer strategische steun kan verleent worden aan de Afrikaanse Unie gelet op het toenemen belang op het gebied van conflictpreventie, vredeshandhaving, bevordering van regionale integratie en goed bestuur. Een pan-Afrikaans steunprogramma zal hiervoor worden opgezet.
 • Versneld initiatief onderwijs voor iedereen: 63 miljoen. Landen met een laag inkomen moeten geholpen worden om de Millenniumdoelstelling, dat alle kinderen toegang tot volledig basisonderwijs in 2015 hebben, te realiseren.

Totaal komt de financiering van deze projecten op 750 miljoen van 1 miljard euro.

 • PDF-document commissievoorstel Europese Commissie - COM(2005)51
  17 februari 2005

Behandeling Raad

De RAZEB van 23 mei 2005 heeft het voorstel van de Europese Commissie voor het vrijgeven van het voorwaardelijk miljard uit het 9e EOF aangenomen. In de toekomst moet in een evaluatie van het EOF meer aandacht worden besteed aan de analyse van de effecten, de (praktische) output.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Alle bronnen