E050057
Laatste revisie: 12-11-2007

E050057 - Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 77/388/EEG wat betreft bepaalde maatregelen ter vereenvoudiging van de BTW-heffing en ter bestrijding van belastingfraude en -ontwijking, en tot intrekking van bepaalde derogatiebeschikkingenIn juli 2000 heeft de Europese Commissie haar voornemen bekend gemaakt om een reeks nieuwe voorstellen te lanceren op het gebied van BTW als onderdeel van haar nieuwe BTW-strategie ( E040030). In dit kader zijn inmiddels vijf voorstellen gedaan voor wijziging van de zesde BTW-richtlijn (waarvan op 13-07-05 slechts één reeds is aangenomen): E040063; E040124; E040245; E050002; E040033.

In COM(2005)89PDF-document presenteert de Europese Commissie nieuwe wijzigingen ter vereenvoudiging van de BTW-heffing en ter bestrijding van belastingfraude en bestrijding van belastingontwijking. Maatregelen voor de bestrijding zijn noodzakelijk aangezien het steeds meer op zeer grote schaal gebeurt. Daarnaast worden lidstaten steeds vaker geconfronteerd met kunstmatige constructies om BTW-voordeel te halen, deze constructies zijn aantoonbaar maar niet effectief te bestrijden met juridische middelen. In de bestaande zesde BTW-richtlijn wordt geen rekening gehouden met de hierboven genoemde problemen.

Op basis van de zesde BTW-richtlijn kan de EC wel een lidstaat machtigen bijzondere maatregelen te treffen om de fraude en ontwijking tegen te gaan. De afgelopen jaren zijn vele van deze maatregelen aangenomen Met onderhavig voorstel wenst de EC de meest effectieve maatregelen getroffen door lidstaten op te nemen in de verordening zodat alle lidstaten, indien dat gewenst is, daarvan gebruik kunnen maken. Bovendien mogen de lidstaten deze maatregelen aanpassen aan de nationale situatie.

De opname van de effectieve maatregelen in de verordening doet geen afbreuk aan de mogelijkheid voor de lidstaten in de toekomst de EC te verzoeken een andere, nieuwe maatregel te mogen gebruiken.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: gepubliceerd in Europees publicatieblad.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2005)89PDF-document, d.d. 16 maart 2005

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein


Implementatie

Richtlijn 2006/69/EGPDF-document dient voor 1 januari 2008 te zijn geïmplementeerd.

Bron: Kwartaaloverzicht omzetting EG-richtlijnen, stand per 29 oktober 2007


Behandeling Eerste Kamer

De commissie Europese samenwerkingsorganisaties heeft op 6 september 2005 besloten het onderhavige voorstel onder de aandacht te brengen van de commissie voor Financiën.

Op 13 september 2005 heeft de commissie voor Financiën het voorstel voor kennisgeving aangenomen.


Standpunt Nederlandse regering

Teneinde een Europees "level playing field" te creëren moet de belastingfraude en ontwijking met BTW worden aangepakt. Hiervoor is de aanpassing van de bestaande zesde BTW-richtlijn afdoende. Het voorstel voldoet derhalve aan zowel het subsidiariteit- en proportionaliteitsbeginsel.

De Nederlandse regering geeft aan in fiche één zeer positief te staan tegenover de voorstellen van de Europese Commissie. De regering wijst erop dat ervoor zorg gedragen moet worden dat de werkingssfeer van de aangepaste richtlijn ook het (ingediende) Nederlandse wetsvoorstel omzetbelasting betreft.

 • bnc-fiche Ministerie van Buitenlandse Zaken - 22.112, 379[1]
  2 juni 2005

Samenvatting voorstel Europese Commissie

 • Wanneer lidstaten de overdracht van een onderneming vrijstellen van BTW mogen zij maatregelen nemen om erop toe te zien dat de betrokkenen niet onterecht bevoordeeld of benadeeld worden (artikel 1, lid 1)
 • Bij misbruik van de regeling voor onbelast beleggingsgoud (als grondstof voor consumentengoederen) kunnen lidstaten voorzien in BTW-heffing over het beleggingsgoud (artikel 1, lid 3)
 • Na raadpleging van het BTW-comité mogen lidstaten maatregelen invoeren waarbij een herwaardering plaatsvindt van de vergoeding voor transacties van goederen tussen gelieerde partijen. Met name de waardering van goederen wordt vaakt gebruikt voor het ontwijken van belantisg. Er mag met de wijziging een opwaardering plaatsvinden naar de normale waarde voor een dergelijke transactie (bijvoorbeeld een leasetransactie) als de waarde van die transactie ondergewaardeerd is (namelijk ingeval er een beduidend verschil bestaat tussen de normale waarde van die transactie en het in rekening gebrachte bedrag). Een afwaardering mag plaatsvinden als de transactie overgewaardeerd is (artikel 1, lid 3)
 • Expliciet wordt vastgelegd dat lidstaten bepaalde diensten kunnen aanmerken als investeringsgoederen, indien de diensten van kapitale aard zijn en ook zo worden behandeld (artikel 1 lid 6), hiervoor geldt dan ook een herzieningstermijn voor het recht op aftrek;
 • De facultatieve verleggingsregeling wordt uitgebreid voor een aantal situaties die voor de lidstaten zeer moeilijk te controleren zijn, namelijk: diensten in de bouwsector (bouw-, herstel-, schoonmaak-, onderhouds-, aanpassings- en sloopwerkzaamheden), de uitlening van personeel voor diensten in de bouwsector, leveringen van grond en gebouwen waarbij gekozen is voor belastingheffing, leveringen van afval en materiaal voor hergebruik, de verkoop van onroerend goed tijdens een gerechtelijke liquidatie, de levering van goederen waarop een zekerheidsrecht of een eigendomsvoorbehoud rust ingeval dat recht wordt uitgeoefend.
 • De lidstaten krijgen de mogelijkheden strenger toezicht te houden op de naleving van de regels op gebieden waar veelal getracht wordt belastingontduiking te realiseren (o.a. lange keten van transacties). Hiermee moeten oneerlijke praktijken en concurrentievervalsing worden tegen gegaan.
 • De opgenomen definitie van "open markt waarde" wordt geschrapt.

 • PDF-document commissievoorstel Europese Commissie - COM(2005)89
  16 maart 2005

Behandeling Raad

Richtlijn 2006/69/EGPDF-document werd tijdens de Raad op 24 juli 2006 aangenomen en gepubliceerd in Pb EU L221 d.d. 12 augustus 2006.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen