E050061
Laatste revisie: 10-08-2010

E050061 - Voorstel voor een besluit tot vaststelling van een kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie (2007-2013)In COM(2005)121PDF-document stelt de Europese Commissie voor een Kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie in te stellen dat het voor het midden- en kleinbedrijf eenvoudiger moet maken om adequate steun te verkrijgen zodat het vermogen van ondernemingen om te groeien en te innoveren verder wordt ontwikkeld. Het moet ondernemingen ertoe aanzetten een ruimer gebruik te maken van informatie- en communicatietechnologieën, milieutechnologieën en efficiënte en hernieuwbare energiebronnen.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: gepubliceerd in Europees publicatieblad.

Europees

Besluit Nr. 1639/2006PDF-document werd op 24 oktober 2006 ondertekend door de Raad en het Europees Parlement en gepubliceerd in Pb EU L310 d.d. 9 november 2006.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2005)121PDF-document, d.d. 6 april 2005

rechtsgrondslag

EG-Verdrag artikel 156, artikel 157 lid 3 en artikel 175 lid 1

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein

verwant dossier


Behandeling Eerste Kamer

De commissie Europese samenwerkingsorganisaties heeft op 6 september 2005 besloten het onderhavige voorstel onder de aandacht te brengen van de commissie voor Economische Zaken.

De commissie voor Economische Zaken heeft op 18 oktober 2005 het onderhavige voorstel voor een besluit voor kennisgeving aangenomen.


Standpunt Nederlandse regering

De regering oordeelt in fiche vijf positief over de subsidiariteit en proportionaliteit. De programma's kunnen op meerdere terreinen het marktfalen, dat is ontstaan door het hoog geachte investeringsrisico, corrigeren. De toegevoegde waarde van het kaderprogramma wordt door de regering enigszins afhankelijk gesteld van de complementariteit met het zevende kaderprogramma voor onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie.

De regering acht de voorgestelde integrale (meerdimensionale) aanpak van de bevordering van innovatie en concurrentievermogen een positieve ontwikkeling. Zorg bestaat echter omtrent het risico van versnippering. In de huidige situatie is daar sprake van en de regering spreekt dan ook de wens uit dat de Europese Commissie duidelijk aangeeft hoe de verschillende programmaonderdelen zich tot elkaar verhouden. De nadruk moet komen te liggen op het stimuleren van de overkoepelende innovatieketen op Europees niveau.

 • bnc-fiche Ministerie van Buitenlandse Zaken - 22.112, 379[5]
  2 juni 2005

Samenvatting voorstel Europese Commissie

 • Bestuderen van het concurrentie- en innovatievermogen van de industrie;
 • Het stimuleren van de beschikbaarheid van risicokapitaal en kredieten langs drie lijnen: investeren in fondsen voor risicodragend kapitaal voor (innovatieve) starters en voor groeiende bedrijven; bijdragen aan (nationale) garantieregelingen; verbeteren van de toegang tot kredieten voor het MKB.
 • Bevorderen van Ondernemerschap (Implementatie Entrepreneurship Action Plan en MKB Handvest);
 • Bevorderen van eco-efficiënte innovaties;
 • Bevorderen van innovatie via sectorale actieplannen, publiek-private samenwerking, uitwisselen van kennis en technologieoverdracht.
 • 1. 
  Het Ondernemerschap en Innovatieprogramma
 • Stimuleren van convergerende markten voor elektronische netwerken, media en digitale technologieën (w.o. regulering);
 • Het testen van oplossingen die de Europese uitrol van elektronische diensten hinderen;
 • Het ondersteunen van het moderniseren van publieke ICT diensten met het oog op een efficiëntere overheid en het verbeteren van de kwaliteit van publieke ICT diensten.
 • 2. 
  Het ICT beleidsondersteunende programma

Dit programma heeft als doel een breder en beter gebruik van ICT en zal een opvolger zijn van de huidige programma's eTEN (inzet van trans-Europese ICT diensten), eContent (begeleiden van de ontwikkeling van innovatieve digitale capaciteiten) en Modinis (o.a. implementatie van eEurope). Het ICT fonds zal een bredere scope hebben en zich richten op:

Het is de bedoeling dat dit programma een van de belangrijkste instrumenten zal worden van het nog te verschijnen "i2010: European Information Society" initiatief. Op deze wijze verwacht de Commissie een significante bijdrage van ICT aan innovatie te realiseren.

 • Bevorderen van energie-efficiency en rationeel gebruik van energie (SAVE-programma);
 • Bevorderen van nieuwe en hernieuwbare energiebronnen (Altener-programma);
 • Bevorderen van energie-efficiency en nieuwe en hernieuwbare brandstoffen in transport (STEER-programma).
 • 3. 
  Het Intelligent Energy Europe programma

Deze drie programma's maken al onderdeel uit van het huidige Intelligent Energy for Europe programma. Naast subsidies voor activiteiten per onderdeel zoals hierboven genoemd, zal het programma fondsen beschikbaar stellen voor horizontale activiteiten die gericht zijn op de integratie van activiteiten op het gebied van energie-efficiency en hernieuwbare energiebronnen.

De belangrijkste instrumenten binnen het CIP zullen zijn:

 • 1) 
  Gemeenschappelijke financiële instrumenten voor de ondersteuning van het MKB, ICT, innovatie en milieutechnologie;
 • 2) 
  Ondersteunende dienstverlening voor het MKB via "business and innovation support services". Het gaat hier met name om informatievoorziening en uitwisseling, met de nadruk op commercialisering van onderzoeksresultaten;

Opzetten van netwerken tussen stakeholders, verbeteren van kennisuitwisseling en ideeënuitwisseling met het oog op innovatie.

Vanuit het CIP zullen de randvoorwaarden voor innovatie in brede zin worden gestimuleerd. Hierbij ligt de nadruk op het verbeteren van de toegang tot risicokapitaal en garanties voor het innovatieve MKB. Onderzoeksresultaten uit vooral MKB gedreven projecten uit het Kaderprogramma voor Onderzoek en Technologieontwikkeling (KP) zullen verdere follow-up moeten krijgen middels de instrumenten die het CIP in dit verband biedt. De Commissie geeft aan dat het CIP complementair zal zijn aan het KP en dat deze programma's elkaar zullen versterken. Het CIP zal zich met name richten op niet-technologische aspecten van innovatie. Verder zal het CIP zich richten op het ondersteunen van technologieoverdracht en -gebruik en de commercialisering van technologieën in het bijzonder op het gebied van ICT, energie en milieu. Verder zal vanuit het CIP aandacht worden besteed aan de ontwikkeling en coördinatie van innovatiebeleid door studies. Voor wat betreft de directe link met het KP zal het CIP gericht zijn op de bevordering van de inschakeling van het MKB in het KP. Dat zal met name gebeuren door kennis verspreiden over het KP ten behoeve van het MKB, het onderling koppelen van technologiebehoeften van het MKB, en ondersteuning van het MKB in voorbereidingen op deelname aan het KP ("awareness raising").

De regionale dimensie wordt van groot belang geacht om het concurrentie- en innovatievermogen van Europa te versterken. In aanvulling op de structuurfondsen zal het CIP de mogelijkheid bieden voor de lidstaten en regio's om deel te nemen in de netwerken en de uitwisselingsprogramma's die binnen het raamwerk van het CIP zullen worden opgezet ter bevordering van kennisuitwisseling en partnerships.

 • PDF-document commissievoorstel Europese Commissie - COM(2005)121
  6 april 2005

Behandeling Raad

Besluit Nr. 1639/2006PDF-document werd op 24 oktober 2006 ondertekend door de Raad en het Europees Parlement en gepubliceerd in Pb EU L310 d.d. 9 november 2006.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Alle bronnen