E050070
Laatste revisie: 11-08-2006

E050070 - Voorstel voor een richtlijn betreffende communautaire maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza. Voorstel voor een beschikking tot wijziging van Beschikking 90/424/EEG van de Raad betreffende bepaalde uitgaven op veterinair gebiedIn dit dossier worden door de Europese Commissie nieuwe maatregelen voorgesteld die moeten worden opgenomen in de richtlijn betreffende communautaire maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza (vogelpest). Doelstelling is de uitbraken van de vogelpest beter te kunnen voorkomen en bestrijden alsook de gezondheidsrisico's, de kosten, verliezen en de negatieve consequenties voor de samenleving te beperken.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: gepubliceerd in Europees publicatieblad.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2005)171PDF-document, d.d. 28 april 2005

rechtsgrondslag

Artikel 37 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap.

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen


Implementatie

Richtlijn 2005/94/EGPDF-document is deels geïmplementeerd via MNE(2006)55090, MNE(2006)55089, en via MNE(2006)55091

d.d. 08-08-2006.

Bron: Kwartaaloverzicht omzetting EG-Richtlijnen, stand per 30 september 2006  


Behandeling Eerste Kamer

De commissie Europese samenwerkingsorganisaties heeft op 6 september 2005 besloten het onderhavige voorstel ter informatie aan te bieden aan de commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

 • korte aantekening Commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties - 35579/KvD
  6 september 2005

Standpunt Nederlandse regering

Aangezien diergezondheidsmaatregelen een exclusieve bevoegdheid van de EU betreft is toetsing van de richtlijn aan het subsidiariteitbeginsel niet aan de orde. Aangaande de volksgezondheidsaspecten uit het voorstel mag worden gesteld dat Europees optreden in dit geval een toegevoegde waarde heeft. Ten aanzien van de proportionaliteit is het onderhavig voorstel een minimumrichtlijn en biedt het voldoende flexibiliteit aan de lidstaten voor nationale maatregelen. Op basis hiervan concludeert de Nederlandse regering in fiche zeven dat het voorstel voldoet aan zowel het subsidiariteit- als het proportionaliteitbeginsel.

In de eerste standpuntbepaling stelt de regering dat het voorstel weinig gevolgen zal hebben voor de Nederlandse praktijk. De bestrijding van HPIA uitbraken gaat op nationaal niveau reeds verder dan wordt voorgeschreven in de richtlijn. Wel zal het bestrijdingsgebied bij een uitbraak van LPIA vergroot moeten worden. De ontwerprichtlijn schrijft een gebied van drie kilometer voor terwijl op dit moment in Nederland LPIA bestreden wordt op het desbetreffende bedrijf en in een straal van één kilometer daaromheen.

Enkele punten die voorts door de Nederlandse regering aangekaart zullen worden in het Europese onderhandelingstraject zijn:

 • Openhouden van de toekomstige mogelijkheid van grootschalige vaccinatie;
 • Niet bieden van uitzonderingen op de bestrijdingsmaatregelen door de EC (in de beginfase) bij een uitbraak;
 • Voorkeur gaat uit naar een early warning systeem bij de opsporing/uitbraak van een LPIA zoals dit in Nederland gebeurt (verplichting tot melden van verschijnselen die kunnen wijzen op mogelijke vogelpest door veehouders en dierenartsen);
 • Indien niet adequaat op een uitbraak wordt gehandeld door een lidstaat moet kunnen worden besloten minder geld te ontvangen van de EU zodat het risico tot langzamer optreden door een lidstaat wordt beperkt.

 • bnc-fiche Ministerie van Buitenlandse Zaken - 22.112, 384[7]
  21 juni 2005

Samenvatting voorstel Europese Commissie

Volksgezondheid

Met het oog op het voorkómen van en anticiperen op de volksgezondheidsgevaren die een uitbraak met vogelpest kan veroorzaken worden de lidstaten via de richtlijn verzocht om nauw samen te werken met de bevoegde instanties op het gebied van de bescherming van de volksgezondheid.

Vaccinatie

De Commissie vindt dat noodvaccinatie een doeltreffende aanvulling kan zijn op de bestrijdingsmaatregelen. Daarnaast kan preventieve vaccinatie nuttig zijn ter voorkoming van ziekte bij dieren die een risico lopen, bijvoorbeeld het pluimvee met vrije uitloop. Voor beide toepassingen, noodvaccinatie en preventieve vaccinatie zijn maatregelen opgenomen in het voorstel.

Bestrijding HPAI

In het voorstel is de bestrijding van HPAI gebaseerd op gebruikelijke maatregelen zoals het ruimen van besmette en verdachte dieren en vervoersverboden, zoals ook al in de huidige Richtlijn opgenomen is. Daarnaast geeft de Commissie de lidstaten mogelijkheden tot uitzonderingen op deze maatregelen. Deze uitzonderingen kunnen tevens ingezet worden in de beginfase van de uitbraak.

Opsporen en bestrijden LPAI

In de bestaande Richtlijn is alleen HPAI meldings en bestrijdingsplichtig, maar met het voorliggende voorstel wordt ook LPAI meldings en bestrijdingsplichtig. Dit als gevolg van voortschrijdend inzicht in de mogelijkheid van mutatie van LPAI naar HPAI bij pluimvee. LPAI vertoont echter bij pluimvee geen of zeer aspecifieke verschijnselen, dit maakt het opsporen van LPAI zeer moeilijk. Daartoe heeft de Commissie een monitorings / bewakingsprogramma in het voorstel opgenomen, die de lidstaten dienen uit te voeren. Lidstaten mogen een steekproefsgewijze monitoring uitvoeren op bedrijven.

Door LPAI op te sporen en te bestrijden meent de Commissie dat er in de toekomst grote HPAI uitbraken voorkomen kunnen worden. De Commissie stelt een aantal bestrijdingsmaatregelen voor LPAI voor zoals het ruimen of slachten van besmette dieren, het isoleren van besmette bedrijven en het instellen van beperkinggebieden (3 kilometer straal) en het nemen van maatregelen in deze gebieden.

Hobbymatig gehouden dieren

De Commissie heeft in het voorstel een aparte definitie opgenomen voor niet-commerciële bedrijven, hieronder vallen ook de hobbymatig gehouden dieren.

 • PDF-document commissievoorstel Europese Commissie - COM(2005)171
  28 april 2005
 • [en]PDF-document werkdocument Europese Commissie - SEC(2005)549
  28 april 2005

Behandeling Raad

Beschikking 2006/53/EGPDF-document werd tijdens de Raad van 23 januari 2006 aangenomen en gepubliceerd in Pb EU L29 d.d. 2 februari 2006.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Tijdens de plenaire vergadering van 1 december 2005 heeft het Europees Parlement een wetgevingsresolutie aangenomen met met betrekking tot de uitgaven op veterinair gebied en een wetgevingsresolutie met betrekking tot de bestrijding van aviaire influenza.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen