E050082
Laatste revisie: 20-06-2006

E050082 - Voorstel voor een Verordening houdende communautaire financieringsmaatregelen voor de tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk visserijbeleid en op het gebied van het zeerechtDe Europese Commissie is van mening dat de financiële steun die nodig is voor de uitvoer van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) doeltreffender verleend kan worden. De procedures moeten meer complementair aan elkaar worden gemaakt alsook eenvoudiger en beter gecoördineerd. Hierbij moet tevens rekening gehouden worden met de betrekkingen met derde landen/organisaties voor de uitvoer van het GVB.

In dit voorstel stelt de EC derhalve - ter aanvulling op het voorstel voor een Europees Visserijfonds E040196 - een kaderregeling voor.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: gepubliceerd in Europees publicatieblad.

Europees

Verordening (EG) nr. 861/2006PDF-document werd tijdens de raad van 22 mei 2006 aangenomen en gepubliceerd in Pb EU L160 d.d. 14 juni 2006.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2005)117PDF-document, d.d. 6 april 2005

rechtsgrondslag

Artikel 37 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein

verwant dossier


Behandeling Eerste Kamer

De commissie Europese samenwerkingsorganisaties heeft op 6 september 2005 besloten het onderhavige voorstel onder de aandacht te brengen van de commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Op 13 september 2005 heeft de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ingestemd met het oordeel van de regering, maar tevens gewezen op het gevaar van doorregelen en overregulering. Het sluiten van overeenkomsten met m.n. Noorwegen en Japan betekent een stap tegen verstoring van ecosystemen en tegen overbevissing.


Standpunt Nederlandse regering

De Nederlandse regering schrijft in fiche vijf dat het voorstel voldoet aan het subsidiariteitcriterium en aan het proportionaliteitscriterium. Het GVB is een exclusieve bevoegdheid van de EU. Daarbij wordt echter wel aangetekend dat de controle op en handhaving van het GVB een aangelegenheid is van de nationale lidstaten.

Ten aanzien van de inhoud steunt de Nederlandse regering het onderhavige voorstel. Uitvoering zal bijdragen aan de vereenvoudiging en verbetering van het GVB. Het wordt bovendien meer overzichtelijk doordat alle niet-structurele uitgaven in het kader van het GVB nu worden ondergebracht in één regeling. Ten aanzien van de verschillende voorstellen voor financiering kan de regering ook haar instemming verlenen.

 • bnc-fiche Ministerie van Buitenlandse Zaken - 22.112, 386[5]
  8 juli 2005

Samenvatting voorstel Europese Commissie

De Europese Commissie is van mening dat de financiële steun die nodig is voor de uitvoer van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) doeltreffender verleend kan worden. De procedures moeten meer complementair aan elkaar worden gemaakt alsook eenvoudiger en beter gecoördineerd. Hierbij moet tevens rekening gehouden worden met de betrekkingen met derde landen/organisaties voor de uitvoer van het GVB.

In dit dossier stelt de EC derhalve - ter aanvulling op het voorstel voor een Europees Visserijfonds E040196 - een kaderregeling voor. De financiële steun die onder deze kaderregeling valt heeft betrekking op vier gebieden, te weten:

  • Controle en handhaving
  • Instandhoudingmaatregelen
  • Het verzamelen van gegevens en
  • De verbetering van wetenschappelijke adviezen, bestuur, internationale betrekkingen en zeerecht.

Hieronder worden deze doelstellingen zoals neergelegd in de ontwerpkaderregeling verder uitgewerkt.

 • Controle en handhaving

  De controle van de visserijactiviteiten moeten verbeterd worden om activiteiten die nadelig zijn voor de instandhouding van de visserijhulpbronnen in en buiten de EU tegen te gaan. De EC wenst in dit kader financiële steun te verlenen aan lidstaten zodat de zwakke punten uit de systemen aangepakt kunnen worden. Daarnaast moet de evaluatie en de controle op de uitvoering van het GVB door de lidstaten extra financiën ontvangen. Ook zal onder deze doelstelling financiële steun worden verleend aan de coördinatie van de controlemaatregelen (gezamenlijke inzet van nationale inspectie- en bewakingssystemen), aan de initiatieven voor een betere communicatie en dialoog tussen betrokken actoren en de EU-burgers en aan het inzetten van inspecteurs van de Europese Commissie.

 • Verzamelen van gegevens en wetenschappelijk adviezen.

  Financiële hulp moet geboden worden aan de lidstaten zodat de gewenste en adequate gegevens kunnen worden verzameld om de toestand van de visserij in en buiten de EU onderzocht kan worden. Tevens zullen partnerschapsovereenkomsten met nationale onderzoeksinstellingen gesloten kunnen worden als ook financiële steun bieden aan internationale instanties die op dit gebied relevant werk verrichten. Om de verzamelde gegevens aan een preanalyse ten behoeve van de evaluatie te onderwerpen zal het Europees Wetenschappelijk, Technisch en Economisch Comité voor de Visserij geholpen worden doordat de EU financiën vrijmaakt voor bilaterale relaties met communautaire adviesorganen.

 • Bestuur

  Meer voorlichting is nodig om belanghebbenden bij de beleidsontwikkeling (in alle stadia van het proces) te betrekken. De spreiding van alle informatie aan betrokkenen zal gesubsidieerd worden. In dit kader zullen vergoedingen worden gegeven voor deelneming aan het Europees Raadgevend Comité voor de visserij en de aquacultuur en voor deelname aan de regionale adviesraden. De regionale adviesraden zullen financiële steun ontvangen in de eerste aanloopfase en bijstand ontvangen voor het inhuren van tolken en vertalers.

 • Internationale betrekkingen

  De EU moet financiële steun geven aan het sluiten van visserijovereenkomsten met derde landen, inclusief partnerschapovereenkomsten. Ook moet geld vrijkomen voor deelname aan werkzaamheden van internationale organisaties die zich bezighouden met visserij/zeerecht en voor het geven van (vrijwillige) bijdragen aan deze organisaties (inclusief de VN). Doelstelling hierbij moet zijn dat de visserij(hulp)bronnen duurzamer worden. Mogelijk kan ook worden gedacht aan financiering van nieuwe internationale organisaties of verdragen.

Een apart artikel is opgenomen in de ontwerpverordening voor het verlenen van technische bijstand. De complexiteit van het GVB maakt het noodzakelijk dat financiën beschikbaar worden gesteld voor het inroepen van deskundigen en activiteiten ten behoeve van het bewustmakingsproces.

 • PDF-document commissievoorstel Europese Commissie - COM(2005)117
  6 april 2005
 • [en]PDF-document werkdocument Europese Commissie - SEC(2005)426
  6 april 2005

Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen